Martijn Mulder - Leisure!

1  Vrije tijd, vrijetijd en leisure

pen wat mensen onder vrije tijd of leisure verstaan, hoeveel vrije tijd ze relatief hebben en welke waarde en betekenis het voor ze heeft. Ideeën of concep ten over leisure zijn nooit een-op-een te kopiëren naar andere culturen of doelgroepen vanuit andere culturen. In deel 2 van dit boek komt de cultuur afhankelijkheid van vrijetijdsgedrag uitgebreider aan bod. Tijd, gedrag en beleving Aan het einde van dit eerste hoofdstuk kunnen we concluderen dat iedereen vrije tijd heeft, maar dat het moeilijk is om één definitie van het fenomeen te formuleren waarmee je altijd uit de voeten kunt. Zowel de objectieve als de subjectieve benadering heeft voor- en nadelen. Het lijkt een onmogelijke opgave om de perfecte definitie van leisure te vinden waarmee iedereen in de wereld het eens is. Om dit boek – en daarmee het fenomeen vrije tijd of leisure – te begrijpen, is het van belang om de verschillende benaderingen ervan te (her)kennen. Deze zijn schematisch weergegeven in figuur 1.2. subjectief … mensen wilt begrijpen; wanneer je motieven, waarden, gevoelens en beleving in kaart wilt brengen. FIGUUR 1.2  Benaderingen van vrije tijd en leisure (gebaseerd op onder andere Purrington & Hickerson, 2013) Vrije tijd kan gezien worden als een meetbare tijdseenheid, dit is de puur objectieve benadering uit paragraaf 1.1. We kunnen het ook hebben over de leisurebeleving van het individu; de puur subjectieve benadering. Daarnaast noemen we ook nog de gedragsbenadering. Deze beschrijft alle activiteiten die tot vrije tijd of leisure behoren. Het voordeel van de gedragsbenadering is dat deze meer zegt en diepgaander is dan de puur objectieve benadering en dat ze concreter en beter zichtbaar is dan de puur subjectieve benadering. De wetenschappers Purrington en Hickerson van Pennsylvania State University in de Verenigde Staten stellen dat de gedragsbenadering van leisure de meest relevante is en komen daarom tot de volgende definitie: ‘Leisure is al het gedrag van mensen dat zich onderscheidt van het gedrag dat in de betref fende cultuur bedoeld is om te overleven of gericht is op andere praktische mental beleving benadering naam (Engels) onderwerp kenmerk relevant wanneer je … temporal tijd Hoeveel vrije tijd heeft iemand? … aantallen of hoeveelheden wilt noemen of landen/groepen/jaren met elkaar wilt vergelijken. … wilt weten hoe mensen zich gedragen en hoe dat te verklaren en beïnvloeden is. behavioural gedrag Wat doet iemand in zijn vrije tijd / hoe ziet leisuregedrag eruit? Hoe beleeft/ervaart iemand vrijetijd/ leisure? objectief

1.3

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online