Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen - Lies Korevaar en Jacomijn Hofstra (red.)

1.4 • Begeleid Leren

ƒ Succes wordt altijd bepaald door anderen. De student kan haar opleiding alleen volhouden en een diploma behalen als belangrijke mensen vanuit die omgeving van mening zijn dat zij in die omgeving succesvol functioneert. Wat wordt er gevraagd van de student, wat zijn de eisen die aan haar ge steld worden en wat moet de student kunnen en doen om haar doel te be reiken? Eisen zijn bijvoorbeeld het halen van een voldoende voor een multi plechoicetoets, het tijdig inleveren van een verslag en het samenwerken in een projectgroep. In deze voorbeelden zijn het docenten en medestudenten die bepalen of de student succesvol is. ƒ Tevredenheid bepaalt de student zelf. Een opleiding houd je alleen vol als je zelf ook met plezier naar school gaat. Wat wil de student zelf doen en kunnen om niet alleen succesvol te zijn op school, maar ook naar eigen tevredenheid of met plezier te functioneren? Stel je een student voor die goede cijfers haalt, maar tijdens de pauzes geen aansluiting vindt met me destudenten. Dit gebrek aan verbinding met medestudenten kan een reden zijn om met de opleiding te stoppen. Contact hebben met medestudenten is geen formele eis van de opleiding, maar voor deze student wel belangrijk om zich prettig te voelen op de opleiding. Een student die zich niet kan ontspannen en altijd stress ervaart tijdens het studeren houdt dit niet vol. Een student die veel extra werk verzet om een groepsproject tot een goed einde te brengen, zal gewaardeerd worden door medestudenten, maar ver liest het plezier in groepswerk. Binnen het Begeleid Leren-proces worden vijf fasen onderscheiden. De fase van het verkennen helpt de student die van vanwege haar psychische problemen de opleiding heeft moeten stoppen, te bepalen of ze eraan toe is om weer een op leiding te gaan volgen. In de fase van het kiezen wordt ze geholpen bij het maken van een weloverwogen keuze over waar, wanneer, waarom en hoe ze terug naar school wil gaan. Activiteiten in de fase van het verkrijgen richten zich op de vaar digheden en begeleiding die de student helpen bij het verkrijgen van toegang tot de opleiding van eigen keuze. In de fase van het volhouden krijgt de student in de studentenrol hulp bij het met succes en tevredenheid volhouden en afronden van de opleiding. In de fase van het verlaten wordt het stoppen van het Begeleid Leren-traject besproken evenals de opties om terug te komen in het traject. In dit studieboek staat de studentenrol in de fase van het ‘volhouden’ centraal en wordt er kort ingegaan op de ‘verlaten’-fase. Waarden van Begeleid Leren Aan de missie van Begeleid Leren ligt een aantal waarden ten grondslag die hun basis hebben in de psychiatrische rehabilitatie (Anthony et al., 2002). Deze waarden worden ook gehanteerd bij Begeleid Leren (Sullivan-Soydan, 2014; Un ger, 1998, 2013; Walsh et al., 1991) en vormen de basis van de verschillende Bege leid Leren-activiteiten.

1 . 4 . 1

25

Made with FlippingBook - Share PDF online