Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1.5 Samenvatting

klijft door de verbinding met lichamelijke beweging. Deze gedachte wordt on dersteund door theorieën over embodied learning . We komen hierop terug in hoofdstuk 5 en 13.

1.5

Samenvatting In dit hoofdstuk heb je verschillende definities van ‘dans’ gelezen. In al deze definities gaat het over (zich) bewegen en de beleving daarbij: deze beide ele menten vormen de kern van dans. In DANS! gaan we uit van dansen als leer proces en als creatief proces. Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte om te ontdek ken, te fantaseren, te creëren, te ordenen en te leren beheersen. Hierdoor le ren kinderen van zichzelf en hun omgeving. In dit geval spreken we over dans in de educatieve context. Dans is ook te herkennen in een sociale context. Dan gaat het om dans die ons verbindt met anderen. Bij dans in de artistieke con text gaat het om dans als kunstzinnige uiting. De beide laatste contexten zijn verbonden aan dans in het onderwijs; je kunt de contexten los zien van elkaar, maar nooit helemaal scheiden. In het basisonderwijs kun je dans op verschil lende manieren tegenkomen, ook in combinatie met andere vakgebieden. OPDRACHTEN 1 Beschrijf wat jij met je leerlingen wilt bereiken met dans. 2 Welke informatie en inzichten uit dit hoofdstuk kun je daarbij gebruiken en waarom? Bij de casus Verdient het woordweb dat je hebt gemaakt bijstelling nu je het hoofdstuk hebt bestudeerd? Wat kun je toevoegen?

31

Made with FlippingBook flipbook maker