Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1 Wat is dans?

Mede door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is er in het kunston derwijs een sterke beweging om de leeractiviteiten aan te sturen als een cre atief proces, gericht op het ontwikkelen van de creatieve competenties van leerlingen – ook wel het creatief vermogen genoemd. Daarbij gaat het om het aanleren van een nieuwsgierige, onderzoekende, zelfsturende leerhouding, om het ontwikkelen van vaardigheden voor het ontdekken van eigen manie ren om tot nieuwe vragen en/of oplossingen te komen. Een docent dans kan in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit de school komen helpen met het opstellen van een visie op kunst, de leerkrachten bijscholen, samen leerlijnen ontwikkelen of projecten uitwerken voor de leerlingen. Een dansdocent kan ook de leerkrachten bijscholen en samen met de school een leerlijn ontwikke len of projecten uitwerken voor de leerlingen. Een dansdocent kan ook een bestaand project van enkele lessen komen geven. Dit project is dan onderdeel van het aanbod van de kunstinstelling waaruit je als school of leerkracht kiest. Scholen kunnen verder kiezen voor dagprojec ten. Een team dansdocenten komt dan een hele dag lesgeven in alle groepen. Aan het einde van de dag is er vaak een gezamenlijke presentatie. Dansdo centen kunnen ook los van bestaande projecten of instellingen worden inge huurd; dan stellen ze in overleg met de groepsleerkrachten een programma samen. Interne cultuurcoördinator Een ICC’er is een leerkracht die een speciale nascholing heeft gevolgd om kunstspecialist te zijn in en voor het team. Hij werkt planmatig samen met culturele instellingen aan het uitzetten van een leerlijn voor kunst in de school, en dus ook voor dans. 1.4.3 Dans in het speciaal basisonderwijs Lesgeven in het speciaal onderwijs vraagt specifieke didactische vaardighe den van de leerkracht, ook wat betreft dans. Dans is een waardevol element binnen het speciaal onderwijs. Dans stimuleert de lichamelijke vaardigheid, de fantasie en het voorstellingsvermogen van de leerlingen, maar maakt hen ook bewuster van zichzelf en van anderen. De leerlingen kunnen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen, iets waarbij juist leerlingen in het speciaal on derwijs vaak extra ondersteuning kunnen gebruiken. 1.4.4 Dans als middel bij andere vakken Dans kan ook worden ingezet als middel om andere leerdoelen te behalen. Dan staat niet zozeer de beleving, creativiteit of communicatieve waarde centraal, maar wordt dans gebruikt om bijvoorbeeld woordenschat of reken vaardigheden uit te breiden. De gedachte is dat cognitieve lesstof beter be-

30

Made with FlippingBook flipbook maker