Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1 Wat is dans?

‘Bij dansexpressie staan het zelf ontdekken, het zelf creëren en het zelf evalueren centraal. Dansen is tegelijkertijd een leerproces en een creatief proces. Het sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte om te ontdekken en exploreren, te fantaseren, creëren en vorm te geven, te ordenen en te leren beheersen. Hierdoor leren kinderen van zichzelf en de wereld om zich heen. We zien deze processen ook in de samen leving terug waar jongeren nieuwe dansvormen ontwikkelen. Dit zijn belangrijke tekenen van persoonlijke betrokkenheid en participatie. In deze dansuitingen zien we dikwijls de weerspiegelingen van de samenleving. In een breder verband spreken we over dansante cul tuuruitingen. Kinderdansen zijn gestructureerde en vooraf vastgelegde dansen, ge baseerd op de natuurlijke bewegingsmogelijkheden van mensen. Ze kunnen ontstaan op basis van tradities in verschillende culturen (in ternationale dans), maar kunnen ook vanuit andere thema’s en ideeën vastgelegd worden’ (Heijdanus-de Boer en Swaans, 2007, p. 15). Dans in het basisonderwijs In het basisonderwijs komt dans op allerlei manieren aan bod. Er wordt ge danst tijdens vieringen, als de juf of de meester jarig is, bij thema- of weekaf sluitingen en in de musical van groep 8. Op veel basisscholen gaan leerlingen met hun groep en hun groepsleerkracht naar dansvoorstellingen. De groeps leerkracht geeft lessen dans, en leerlingen dansen ook tijdens de lessen bewe- gingsonderwijs. Richtlijn voor de invulling van die lessen zijn de eisen voor kunstzinnige ori ëntatie in de Kerndoelen primair onderwijs en de tussendoelen en leerlijnen die zijn geformuleerd door de SLO. Op alle basisscholen in Nederland wordt gewerkt vanuit deze kerndoelen, die zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de Kerndoelen is bepaald aan welke leerdoelen schoolgaande kinderen moeten werken en welke doelen aan het eind van groep 8 moeten zijn behaald. Een basisschool mag deze richt lijnen op een eigen manier invullen. De richtlijnen worden herzien binnen het project Curriculum.nu, wat in 2020 moet leiden tot nieuwe kerndoelen en streefcompetenties. Daarnaast geldt het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit, waarbinnen culturele kenniscentra samenwerken met school besturen om kunst in de dagelijkse praktijk van het onderwijs vorm en kwali teit te geven (Greven & Letschert, 2006). Deze omschrijving sluit het best aan bij de doelen van dit boek.

1.4

Kerndoelen primair onderwijs

26

Made with FlippingBook flipbook maker