Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1.3 Omschrijvingen van dans

Wanneer de leerlingen onder jouw begeleiding zelf actief dansen, zijn ze ook met een uiting van kunst bezig. Dat is natuurlijk van een andere orde dan wat een getrainde danser laat zien – de fysieke en motorische ontwikkeling van basisschoolleerlingen is nog in volle gang en daarom liggen nog niet alle mo gelijkheden binnen hun bereik. Wat de uitdrukkingsmogelijkheden betreft, kunnen leerlingen echter al een enorme kwaliteit in hun dans laten zien. Zij kunnen hiermee verrassen, verbazen, vrolijk stemmen en ontroeren. Ook dat is ‘mooi’. 1.2.3 Educatieve context In danslessen op school leren leerlingen in een creatief proces van ontdek ken, onderzoeken en maken, vorm te geven aan hun ervaringen, gevoelens en ideeën. Ze leren daarnaast bestaande dansen na te doen en deze te beschou wen op aspecten als stijl, patroon, cultuur en traditie. En ze leren door te kij ken naar en te praten over dans te verwoorden wat dans oproept aan emoties, betekenis en gevoel van schoonheid. Dans staat in het onderwijs niet op zichzelf. Zeker met de andere kunst vakken (muziek, drama en beeldend vormen) is er een directe verbinding. Ze hebben methodisch en didactisch een aantal overeenkomsten en hebben een grote meerwaarde voor elkaar, zowel inhoudelijk als artistiek. Maar ook met de andere leergebieden zijn er raakvlakken en samenhangen, meestal rond de inhoud of betekenis van een onderwerp of vraagstuk. Dit zijn belangrijke bronnen van verdieping en verbreding van de eigen danstaal. En omgekeerd heeft de inzet van vakspecifieke kennis en vaardigheden van het vak dans in andere leergebieden een nuttige vakoverstijgende meerwaarde. Dans leert leerlingen een vraagstuk, thema of idee vanuit meerdere perspectieven ver kennen en onderzoeken. Dans in de educatieve context is bedoeld om van, over en door te leren en op die manier bij te dragen aan de doelen van het toe komstig funderend onderwijs: persoonsvorming, maatschappelijke vorming en kennisontwikkeling (VONKC, 2017). Omschrijvingen van dans In paragraaf 1.2 heb je gelezen dat we in dit boek drie contexten onderschei den waarin dans kan plaatsvinden: een artistieke, een sociale en een educa tieve context. Voor onze huidige tijd en voor het onderwijs is dat de meest gebruikte en logische indeling. Zou je kijken vanuit de historisch-maatschap pelijke ontwikkeling, dan kom je op een andere indeling. Deze benoemen we hier ook even, omdat dit helpt bij het begrijpen van de definiëring van dans als menselijke activiteit.

1.3

23

Made with FlippingBook flipbook maker