Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1.7  Inbedding taalbewust beroepsonderwijs in het (v)mbo

tieke en betekenisvolle situaties. Hierbij richten de docenten Nederlands zich voornamelijk op overdracht van taalkennis naar de taaltaken uit de op leiding en het beroep, zoals vakteksten lezen, verslagen schrijven, presenta ties geven en gesprekken voeren. Zij stemmen hun lessen waar mogelijk af op de andere vakken. Slag 3  Persoonlijke oefening en remediëring Sommige leerlingen hebben individuele oefening en hulp nodig bij het weg werken van persoonlijke tekorten. Taaldocenten verzorgen remediërend onderwijs voor leerlingen met specifieke taalleerproblemen of taalachter standen zoals dyslexie, spreekangst, uitspraakproblemen, grote hiaten in basiskennis en beperkte woordenschat.

DEEL I Visie

Slag 1 Taalontwikkeling in vaklessen en op stage

Slag 2 Ondersteunend taalonderwijs

Slag 3 Persoonlijke oefening en remediëring

Figuur 1.2 Drieslag taal

De drie componenten van de Drieslag taal werken als communicerende va ten. Wat je doet in de lessen Nederlands en het aantal uren Nederlandse les dat nodig is, hangen af van de mate waarin de beroepsvakdocenten erin slagen taalbewust les te geven en van alle lessen een krachtige (taal)leer omgeving te maken. Daar waar veel ruimte is voor taalontwikkeling in de beroepsgerichte lessen, hoeven minder lessen Nederlands te worden inge roosterd. Leerlingen oefenen immers veel met taal in alle lessen en in de praktijk. Wanneer geen ondersteuning wordt geboden aan leerlingen met specifieke taalproblemen, zullen de docenten Nederlands hier meer tijd mee kwijt zijn, hetzij binnen hun lessen, hetzij door middel van persoonlijke aandacht daarbuiten. Het relatieve aandeel van een slag in het programma kan dus variëren. Invulling van de lessen Nederlands In een taalbewuste omgeving werk je in het (v)mbo tegelijkertijd aan de exa meneisen voor de beroepsvakken en aan de vereiste niveauverhoging Ne derlands. Dit doe je door de leerlingen te stimuleren actief en doelgericht kennis te vergaren, erover te spreken en te schrijven en met hen te reflecte-

43

Made with FlippingBook HTML5