Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1  De positie van taalontwikkeling in het (v)mbo

Tabel 1.1 Plan van aanpak voor differentiatie in heterogene lesgroepen 1 Hoe differentieer ik bij het ontwerpen van de taak?

■■ Bedenk een geschikte, betekenisvolle taak waarmee je (deel)vaardigheden kunt oefenen of bouw een op dracht uit een boek om naar een realistische taak. ■■ Geef aan hoe je de taak kunt verdiepen of uitbreiden met een uitdagende en interessante opdracht voor de snellere en betere leerlingen. ■■ Bedenk welke extra ondersteuning en begeleiding (op deelvaardigheden) er mogelijk is voor de zwak kere leerlingen (bijvoorbeeld huiswerk en bijles met oefeningen uit de methode). Onderzoek de mogelijk heden voor pre-teaching , peer instructie en online leren. ■■ Bekijk hoe de betere leerlingen zelfstandig aan het werk gezet kunnen worden met de opdracht (duide lijke instructie met bronverwijzing). ■■ Bekijk hoe je verlengde instructie en ondersteuning kunt geven bij deze opdracht voor de zwakkere leer lingen. Denk ook hier aan peer instructie. ■■ Bedenk hoe je het (leren) samenwerken in de groep jes op gang wilt brengen en ondersteunen (rollen en taken). ■■ Kies een manier waarop de leerlingen feedback krij gen: peer feedback, zelfreflectie, docentfeedback. ■■ Ga na op welke punten je feedback wilt geven aan de zwakke leerlingen, op welke punten de gemiddel de leerlingen feedback krijgen en wat je verwacht van de sterke leerlingen. Onderscheid feedback op inhoud, taalgebruik én proces/aanpak.

2 Hoe differentieer ik bij de instructie en ondersteuning bij de uitvoering?

3 Hoe differentieer ik bij het geven van feedback?

Om te zorgen dat alle leerlingen in een heterogene klas maximaal profiteren van de lessen werk je het beste in (gemengde) groepen waarbij alle leerlin gen aan eenzelfde taak werken en waar nodig ondersteund en uitgedaagd worden. Varieer daarbij in werkvormen, leer leerlingen samenwerken en or ganiseer daarnaast extra leertijd voor de zwakkere leerlingen. Inbedding taalbewust beroepsonderwijs in het (v)mbo Het (v)mbo is in alle opzichten een dynamische werkomgeving waar veel losstaande activiteiten in een lesprogramma worden ingeroosterd. De werk druk is vaak hoog. Er worden met grote regelmaat onderwijsvernieuwingen

1.7

40

Made with FlippingBook HTML5