Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

Kenmerkend voor de scenario’s aan de linkerkant van het schema is een blijvend accent op het organiseren van live ontmoetingen tussen mensen. Dit is waar de kracht van beurzen en events van oudsher ligt. Kenmerkend voor de scenario’s aan de rechterkant van het schema is de incorporatie van het belang van de toegeno men digitalisering van het leven en het besef dat digitale ontmoetingen evenzo van waarde kunnen zijn voor de relatie tussenmensen of partijen en soms zelfs live ontmoetingen geheel kunnen vervangen. De scenario’s aan de bovenzijde van het schema worden getypeerd door een accent op het organiseren van grootschalige, massale bijeenkomsten, terwijl de onderliggende kwadranten getypeerd worden door bijeenkomsten die inzetten op kleinschaligheid en intimiteit. Het is wellicht nuttig om, in het verlengde van het eerder genoemde geluksper spectief, nog een derde as toe te voegen aan figuur 2.3, met als uiteinden belevenis versus betekenis. Hierdoor krijgt het assenstelsel een driedimensionaal karakter en komt ook de vraag aan bod of in de toekomst het creëren van een beleving of experience centraal zal staan dan wel of de focus verschuift naar het bewerkstelli gen van betekenisvolle transformaties. De geschetste toekomstbeelden voor live communication zijn te typeren als ide aaltypische scenario’s die zich in hun zuivere vorm waarschijnlijk niet zo zullen manifesteren. De relevantie van de studie zit in het gegeven dat hiermee in één oogopslag inzichtelijk wordt dat de branche niet op haar lauweren kan rusten en in beweging moet komen. Daar waar zij in het verleden toe kon met het organiseren van professionele (grootschalige) live ontmoetingen van een hoge kwaliteit (kwa drant linksboven), staat zij in de toekomst voor de uitdaging om offline en online optimaal te combineren in nieuwe vormen van ‘live’ en voor de vraag of en hoe zij de stap van belevenisvolle ontmoetingen naar meer betekenisvolle ontmoetingen gaat zetten. Als de huidige leden niet bereid zijn te innoveren en na te denken over aspecten als crossmediale distributie, het opbouwen van duurzame betekenisvolle relaties met klanten, het differentiëren tussen main & side events , enzovoort, zul len nieuwe aanbieders hun kansen grijpen (NHTV Minorgroep CLC-VECTA, 2015; CLC-VECTA, 2016). Het gepresenteerde onderzoek biedt een brancheorganisatie als CLC-VECTA duide lijke handvatten voor de vormgeving van de verdere professionalisering van haar leden. Het brengt helder in beeld dat de expertise van de leden op dit moment niet noodzakelijkerwijs ook de expertise is die in de toekomst gevraagd wordt. Dit biedt opties voor het ontwikkelen en stimuleren van interventies om de innovatiekracht van de leden in de gewenste richting te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het ont wikkelen van een trainingsaanbod waarin leden antwoord krijgen op de vraag hoe technologische vernieuwingen optimaal kunnen worden geïmplementeerd in hun eigen bedrijfsvoering. Het kan ook gaan om het faciliteren van interactieve work shops waarin de leden in een proces van collectieve creativiteit de mogelijkheden van het geluksperspectief voor de toekomstige beroepscontext exploreren.

48

Made with FlippingBook Learn more on our blog