Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

De opzet van dit boek Dit boek is opgesplitst in drie delen. In deel I behandelen we de planfase uit het EVENTS-model. Hierbij komt eerst een aantal economische theorieën aan de orde waarin beleving en events een belangrijke rol spelen. Daarbij verklaren we onder andere aan de hand van de belevenis- en de gelukseconomie waarom events juist het afgelopen decennium zo’n populair instrument zijn geworden (hoofdstuk 2). Tevens laten we zien waarom events de komende jaren van inhoud en vorm gaan veranderen. Deel I is verder gewijd aan eventmarketing (hoofdstuk 3) en aan de deelgebieden van de marketing waar met eventmarketing wordt gewerkt: relatie marketing (hoofdstuk 4), marketingcommunicatie (hoofdstuk 5), branding (hoofd stuk 6) en citymarketing (hoofdstuk 7). In deel II staat de do-fase centraal. We behandelen hoe strategische doelstellin gen vertaald worden naar een eventconcept en -ontwerp en geven antwoord op vragen als ‘Wat is een goed concept?’ en ‘Wat is het verschil tussen een belevenis en beleving?’ (hoofdstuk 8). Verder gaan we uitgebreid in op methoden voor het optimaliseren van de bezoekersbeleving (hoofdstuk 9). Deel III ten slotte gaat over de checkfase. In hoofdstuk 10 zetten we uiteen hoe je als organiserende partij effecten van events kunt meten en de onderzoeksresul taten kunt evalueren. We sluiten het boek af met een overzicht van modellen voor effectmeting en een praktijkvoorbeeld. Eventmanagement (het uitwerken van het concept en het daadwerkelijk organise ren van het evenement in de praktijk) blijft hier buiten beschouwing. Daarbij komt namelijk zo veel kijken dat het onderwerp een apart boek verdient. Wij verwijzen de geïnteresseerde lezer graag naar de publicatie van Kuiper en Kamp over dit on derwerp (Kuiper & Kamp, 2015). De invloed van derden op de (event)marketing strategie zullen we evenmin behandelen. Ook voor dit onderwerp geldt dat het te complex is voor de context van dit boek.

30

Made with FlippingBook Learn more on our blog