Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

Door een tekstschema te maken, zie je welke informatie je op welke wijze over de tekst moet verdelen. Je ziet ook in één oogopslag of de informatie ge lijkmatig over de hoofdstukken en paragrafen verdeeld wordt. Als tijdens het bestuderen van de literatuur of tijdens het schrijven blijkt dat deze indeling op sommige punten niet goed is, kun je haar altijd nog aanpassen. Zo kom je er misschien gaandeweg achter dat je de kenmerken van Max Havelaar nog moet verfijnen: je zou misschien verschillende stijlfiguren die vaak voorko men verder uit kunnen werken. Of je besluit toch de volgorde te veranderen, als blijkt dat het handiger is om eerst te toetsen of de kenmerken van satire in Max Havelaar terug te vinden zijn om pas daarna te achterhalen of je daarmee Max Havelaar recht doet. Wellicht is Max Havelaar meer dan alleen satire? Een dergelijk schema is dan ook vooral een uitgangspunt, een eerste houvast. Naarmate je onderzoekt vordert, zul je aan de hand van de zogenoemde kri tische vragen (zie hoofdstuk 4) je eigen tekst en de structuur ervan meer dan eens tegen het licht moeten houden. Een overzicht van je deelvragen helpt je echter in de beginfase om vat te krijgen op de noodzakelijke onderdelen. Het helpt je ook bij de beoordeling van de haalbaarheid van je onderzoek. Door het stellen van deelvragen dwing je jezelf namelijk vaak om je onderzoeksvraag verder te verfijnen . Je kunt er op die manier misschien ook achter komen dat je onderzoek niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat het je aan tijd en middelen schort of omdat het me thodologisch te lastig is (zie ook paragraaf 1.3). Een onderzoeker die zich bijvoorbeeld vol enthousiasme op de volgende vraag stort: zal er bij het formuleren van zijn deelvragen achter komen dat hij het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt. •• Welke theorieën zijn er over het effect van klassieke muziek op men selijke ontwikkeling? •• Wat zijn de gunstige gevolgen van het luisteren naar klassieke muziek? •• Welk criterium is er om een onderscheid te maken tussen een gunsti ge en minder gunstige werking? •• Hoe zijn effecten op het kind tijdens de zwangerschap te meten? Deze vragen maken al snel duidelijk dat de vraag te breed is (in welk opzicht gunstig?), maar vooral ook lastig toetsbaar: hoe meet je de consequenties van In hoeverre is het luisteren naar klassieke muziek tijdens de zwangerschap goed voor het kind?

28

Made with FlippingBook Digital Publishing Software