Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1.3  Van onderwerp naar centrale vraag

In beide gevallen dien je de vraag te specificeren, zodat het beoogde doel voor de lezer helder is. Maak dus bij het formuleren van je centrale vraag aan de lezer duidelijk dat je tekst niet puur informatief van aard zal zijn, maar dat je uiteindelijk met een oordeel komt. Ga bijvoorbeeld eens na in hoeverre de hiernavolgende vragen tot een betogende tekst leiden. •• Wat was de functie van Stonehenge? •• Welke rol speelde Amsterdam in de Tachtigjarige Oorlog? •• Hoe heeft Vincent van Gogh zich in Den Haag ontwikkeld? •• Wat is het verschil tussen een metafoor en een metonymia? •• Mijn onderzoeksvraag luidt hierbij: ‘Hoe is de Europese integratie verlopen sinds de totstandkoming van de EGKS?’ •• In welke mate is Rubens beïnvloed door het caravaggisme? Vragen die beginnen met ‘Hoe komt het dat …?’ of ‘Waarom…?’ of ‘Waar door…?’ zullen in de regel tot een verklaring leiden. Ook bij een verklaring is het niet de bedoeling dat je weergeeft wat een ander al eerder heeft verklaard, maar als er reden is om aan die verklaring te twijfelen, kan ze het uitgangspunt vormen voor een betogende tekst. Pas als je ook de aannemelijkheid van die verklaring weegt, kom je tot een betogende tekst. Je ziet dat aan de vragen hierna, waarbij het voor de hand ligt dat antwoorden onderbouwd moeten worden. •• Hoe komt het dat jazzmuziek in de jaren 50 van de vorige eeuw in Ne derland niet populair was? •• Hoe komt het dat verschillende onderzoekers straattaal verschillend definiëren? •• Wat is de culturele verklaring voor het verschil in succes tussen man nen en vrouwen in de westerse popmuziek? Het is aan jou omdie verklaring aannemelijk te maken, op basis van een deug delijke onderbouwing. Er zijn ook ‘hoe-vragen’ waarbij je op zoek gaat naar de oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld bij een vraag als ‘Hoe kan de Belastingdienst zijn website begrijpelijker maken?’. Ook dan is het belangrijk dat je aan de hand van een beoordeling kunt laten zien wat de kern van het probleem is en welke oplossing het meest geschikt is. Besef dan dat je vraag moet leiden tot een antwoord dat onderbouwd moet worden om door de lezer aanvaard te kunnen worden. Denk aan vragen als: In welke mate is een maatregel wenselijk? In hoeverre is een bepaalde

21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software