Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

Voor de beantwoording van deze vraag zul je de relatie aan moeten tonen tussen de keuze van het onderwerp en het toepassen van de beleefdheids strategieën. Van die relatie zul je de lezer moeten overtuigen; het doel van je tekst zal dus betogend zijn. Om tot een antwoord op deze vraag te komen, zul je wel gebruikmaken van beschrijvingen, maar deze gebruik je alleen om je hoofddoel te ondersteunen (zie ook paragraaf 1.4). Als je bijvoorbeeld wilt bepalen in hoeverre ICT-toepassingen in het ba sisonderwijs effectief zijn, geef je een beoordeling en daarmee geef je de tekst zijn betogende karakter. Je zult dan nog wel eerst moeten inventariseren in welke mate welke ICT-toepassingen in het basisonderwijs terug te vinden zijn. Een dergelijke inventarisatie is beschrijvend van aard, maar zij staat in dienst van de beoordeling. Een beschrijvende centrale vraag kan soms wel een aanzet geven voor een onderzoek, mits je je afvraagt wat je met een dergelijke beschrijving voor ogen hebt. Dat geldt ook bij een beschrijvende vraag die aan empirisch on derzoek ten grondslag ligt (zie hoofdstuk 10). Als je zelf wilt gaan inventa riseren welke leesmethodes in het basisonderwijs gebruikt worden, zal die inventarisatie in de regel een basis voor of aanzet tot vervolgstudies zijn. Bij voorbeeld om later een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de ene methode effectiever is dan de andere. Ook een beschrijving van een nieuwe ontdekking, een onbekend schil derij of een archeologische vondst zal uiteindelijk aanleiding zijn voor ander onderzoek. Een beschrijvende vraag of een vergelijking is dus in de regel een opmaat naar een hoger doel en zal dan als deelvraag dienst gaan doen. Kijk maar naar een vraag als: Deze vraag leidt tot een beschrijving als er in het vakgebied reeds consensus is over die betekenis. Wanneer deze vraag in een dergelijke context centraal staat in je onderzoek is de relevantie onduidelijk: waarom zou jij die bete kenis nogmaals willen beschrijven? Als je dat doet omdat je zelf de beteke nis nog niet kende, is je doel te particulier. Als je het doet omdat je op basis van die beschrijving een andere vraag kunt beantwoorden, dan heb je geen hoofdvraag maar een deelvraag. Zolang er echter geen overeenstemming over de betekenis van de slang bestaat, kun je beoordelen welke bestaande interpretatie het meest aanne melijk is. Ook wanneer er nog geen interpretatie van die slang bestaat, zul je met argumenten moeten komen die duidelijk maken op welke gronden je er welke betekenis aan toekent. Ook dan leidt de vraag tot een betogende tekst. Wat betekent de slang op de Portlandvaas?

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software