Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1.2  Kritisch lezen van literatuur

1.2 Kritisch lezen van literatuur Om een spanningsveld te vinden, ga je niet alleen lezen, je moet ook leren steeds krítischer te lezen. Dat doe je door jezelf bij elke publicatie de volgen de kritische vragen te stellen: 1 Wat is de centrale vraag? In een goed opgebouwde wetenschappelijke tekst wordt de centrale vraag in de inleiding van de tekst (of in een samenvatting of abstract vooraf) gegeven. 2 Wat is het antwoord op de centrale vraag? Omde publicatie te begrijpen en te beoordelen, moet je weten waar de schrij ver je van wil overtuigen. Blik daarom vooruit naar de conclusie. Soms staat dat antwoord ook in de samenvatting vooraf. Maak voor de beoordeling di rect aantekeningen: in hoeverre is de conclusie aanvaardbaar? Welke vragen blijven onbeantwoord? 3 Wat zijn de centrale begrippen in de publicatie en hoe worden die gedefi nieerd en getoetst? Kijk altijd of en op welke manier de auteur de begrippen die hij in de centrale vraag noemt, definieert. Wat wordt verstaan onder ‘invloedrijk’ bij een vraag als ‘In welke mate waren de inzichten van Stanislavski invloedrijk?’ Cruciale begrippen vragen om uitleg: wat wordt eronder verstaan en hoe worden ze getoetst? Ook hier geldt: noteer al je kritische vragen. 4 Welke methode of welke manier van onderzoek wordt gebruikt? Ga na of er sprake is van literatuuronderzoek en wat de belangrijkste bron nen zijn. Beoordeel of dat ook de meeste actuele en relevante bronnen op dat gebied zijn. Als er sprake is van empirisch onderzoek, moet je nagaan welke instrumenten zijn gebruikt (experimenten, observaties, vragenlijsten, inter views et cetera). Als je dat bepaald hebt, kun je vervolgens proberen te beoor delen in hoeverre deze methode de meest geschikte is en hoeverre het onder zoek deugdelijk uitgevoerd is. Stel steeds weer vragen en noteer wat je opvalt. 5 In hoeverre vind je dat de gegeven informatie en de onderzoeksresulta ten de conclusie onderbouwen? Het analyseren en beoordelen van de gepresenteerde argumentatie is de meest cruciale stap in het beoordelen van de literatuur. In hoofdstuk 4 vind je instrumenten om systematisch argumentatie te analyseren en te beoordelen. Maak daar gebruik van.

17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software