Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1

Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

Zoals in de inleiding is beschreven, is het doel van een wetenschappelijke tekst een beargumenteerd antwoord geven op een vooraf gestelde vraag. Die vraag heet de onderzoeksvraag of centrale vraag . Je tekst staat of valt met de formulering van die vraag. Wanneer de vraag niet deugdelijk is, zal dat onher roepelijk tot problemen leiden bij het schrijven. Als je de centrale vraag hebt opgesteld, is het noodzakelijk deelvragen te formuleren als voorbereiding op het schrijven van je tekst. Dat zijn de vragen die precies naar de informatie leiden die je nodig hebt om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Ze helpen je om informatie te selecteren en koers te houden. Juist omdat de centrale vraag het fundament is, vraagt het bedenken, af bakenen en herformuleren ervan tijd en aandacht en bovenal een kritische houding. Dit hoofdstuk is gericht op het ontwikkelen van die houding. 1.1 Op zoek naar een onderwerp Een onderzoek start met de zoektocht naar een geschikt onderwerp. Soms krijg je de concrete opdracht om een onderzoek te doen naar een aspect van een bepaalde theorie (de taalhandelingstheorie van Searle) of naar een spe cifiek probleem (wie heeft het recht op de Elgin Marbles?). Of je weet dat het onderwerp gerelateerd moet zijn aan een bepaald artikel of boek (een object dat wordt behandeld in deel III – The Renaissance through Rococo – van Janson’s History of Art ). Op die manier word je al enigszins gestuurd in je keuze. In dergelijke gevallen kun je je gericht inlezen in de relevante literatuur. Uit de opdracht leid je dan je vertrekpunt af: het werk van Searle, de discussie over de Elgin Marbles of het tijdvak van de Renaissance tot de Rococo. In andere gevallen ben je misschien vrijer in de keuze van je onderwerp. Persoonlijke interesse kan dan een uitgangspunt zijn, maar die maakt een on derwerp niet automatisch wetenschappelijk relevant. Die relevantie ligt erin dat de uitkomsten van je onderzoek iets nieuws toevoegen aan wat er al be kend is.

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software