Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Deel 1 De schrijver en de lezer

definitief. Van een mening is het namelijk heel lastig om te bepalen of het ook echt waar is: er zitten immers altijd twee kanten aan een verhaal.

Wees je daarom bewust van je positie als schrijvende Social Work professional en de in vloed die je kunt hebben op je lezer. Om te voorkomen dat er een vertekend beeld (over je cliënt) ontstaat, is het belangrijk om in je tekst duidelijk aan te geven wanneer je feiten, meningen en interpretaties gebruikt. Hierna worden de verschillen tussen een feit, me ning en interpretatie in een overzicht weergegeven. Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken om feiten, meningen en interpretaties te onderscheiden zijn de volgende vragen: Wat zie je aan de cliënt? Wat doet de cliënt? Hoe reageer je? Wat is het resultaat?

Kenmerk

Wanneer ge bruiken?

Voorbeeld

Aandachtspunt Welke woorden gebruik je

Ý Ý data Ý Ý gebeurtenissen Ý Ý persoonsgege vens die je kunt controleren

Ý Ý hij is Ý Ý de thuissituatie is als volgt Ý Ý het gezin be staat uit Ý Ý ze heeft de havo afgerond Ý Ý de cliënt geeft aan Ý Ý moeder vindt Ý Ý de school zegt Ý Ý de buren stellen Ý Ý andere hulpver leners zijn van mening deze situatie is Ý Ý naar mijn idee Ý Ý het lijkt me dat Ý Ý op basis van deze beschrij ving kan ik concluderen dat. Ý Ý volgens onder getekende Ý Ý ik interpreteer dat Ý Ý mijn visie op

Let op bij gebeurte nissen die je cliënt vertelt (niet contro leerbaar, dus niet als waarheid presen teren).

Kun je controleren. Er kan geen misver stand bestaan over de waarheid ervan.

Als je feitelijke informatie over de achtergrond van je cliënt wilt geven of de huidige situatie of een gebeurtenis objectief wilt be schrijven. Als je wilt laten zien hoe je cliënt en betrokkenen over de situatie denken.

Feit

Ý Ý de mening van betrokkenen over de situatie van de cliënt Ý Ý ervaringen van de cliënt Ý Ý uitspraken van

Meningen letterlijk weergeven als me ningen en aangeven van wie de mening afkomstig is.

Wordt door allerlei mensen gegeven (cli ënten, betrokkenen, instanties), vaak is er ook sprake van erva ringen en gevoelens. Misverstanden over de waarheid ervan ontstaan makkelijk. Je oordeel als hulp verlener op basis van de betekenis van waarnemingen die je hebt gedaan. Je maakt hierbij gebruik van je des kundigheid als hulp verlener. Je streeft neutraliteit na.

ouders/vrien den/de cliënt zelf

Mening

Ý Ý analyse van het verhaal van je cliënt. Ý Ý vergelijking van standpunten van betrokkenen Ý Ý betekenis die

Geef je visie genuan ceerd weer. Dit doe je door niet alleen slechte punten te noemen, maar ook goede en op basis hiervan je interpre tatie te geven. Geef aan waarom je iets hebt geïnterpreteerd.

Als je in je tekst het doel wilt onderbou wen met argu menten. Met jouw interpretaties laat je je visie op de situatie zien.

je daaraan als hulpverlener toekent

Interpretatie

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online