Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Voorwoord

Het boek Talentgericht werken met kwetsbare jongeren is de eerste onder bouwde, methodische uitwerking van het in de jaren negentig populair ge worden talentgericht werken met jongeren. Om meerdere redenen is dit boek uniek en het is verplichte literatuur voor eenieder die zich bezighoudt met het begeleiden van jongeren tot volwassenen in de Nederlandse samen leving. Ontwikkelingsgericht De auteurs zetten met de uitwerking van ‘talentgericht werken’ niet alleen het belang van ontwikkelingsgericht werken met maatschappelijk kwetsba re jongeren op de agenda, maar bieden tevens methodische handvatten aan huidige en toekomstige sociale en pedagogische professionals. Ontwikkelingsgericht werken is in mijn optiek ‘de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling tot volwaardig mens-zijn, die bestaat uit een combinatie van identiteitsvorming met emotionele en morele ontwikkeling, het leren van levensvaardigheden en sociale en maatschappelijke participa tie’ (Metz, 2013, p. 18). Het verschil met probleemgerichte aanpakken is dat het daarin gaat om specifieke en vooraf opgelegde doelen die door ande ren zijn bepaald, terwijl bij ontwikkelingsgericht werken jongeren begeleid worden om vooral ook zelf richting te geven aan het proces van volwassen worden. Betekenis van talentgericht werken voor hedendaags lokaal beleid Bij nogal wat gemeenten bestaat de misvatting dat talentgericht werken thuishoort in perioden van economische hoogconjunctuur en dat dit geen betekenis heeft voor ‘eigen kracht’. Het probleem is dat participeren niet voor alle jongeren vanzelf goed gaat. De bijdrage van talentgericht werken aan de beleidsdoelstellingen van de Wmo, de Jeugdwet en Jeugd en Veilig heid kan worden samengevat in zes punten: • jongeren activeren; • mogelijkheden bieden voor participatie en prosociale vrijetijdsbesteding; • jongeren leren participeren; • informatie, advies en lichte hulp bieden; • signaleren en doorleiden; • het probleemoplossend vermogen versterken (Metz, 2014).

Made with FlippingBook - Online catalogs