Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Wel is het noodzakelijk om in het hedendaagse lokale beleid meer aandacht te hebben voor het gewone opgroeien. Het is denkbaar dat door het inzetten op de eigen kracht en de (pedagogische) civil society de tweedeling verder groeit. Jeugdzorg en criminaliteitspreventie zijn nodig, maar vormen niet de kern. Het is noodzakelijk om te bouwen aan een pedagogische basisin frastructuur waarin álle jongeren zich thuis voelen, zichzelf kunnen ont dekken, in de gelegenheid zijn om sociale en burgerschapsvaardigheden te verkrijgen, een toekomstperspectief te ontwikkelen en, ten slotte, waarin zij dagelijks kunnen ervaren dat zij deel zijn van de samenleving. Professionalisering Dit boek is belangrijk voor professionals op het gebied van jongerenwerk en andere sociaal-agogische beroepen die open benaderingswijzen hanteren. De inhoud draagt bij aan de versterking van de kennisbasis van het sociaal werk. Dit is nodig om de kwaliteit van het werk te kunnen legitimeren en verbete ren. Met de handelingsvormen waarin de auteurs het methodisch handelen van talentgericht werken beschrijven, leveren zij bovendien een belangrijke bijdrage aan de inrichting van deze kennisbasis. Het met name door de over heid en de kennisinstituten NJi enMovisie omarmde paradigma van Evidence Based Practice als model voor de beoogde kennisbasis van het sociaal werk doet geen recht aan de complexiteit en dynamiek van open benaderingswij zen (Desair, 2008; Kremer & Verplancke, 2004; Steyaert et al., 2010). Met de gepresenteerde handelingsvormen bieden de auteurs voor open benade ringswijzen een perspectief op met onderzoek onderbouwde werkwijzen. Partnership approach Als programmaleider van het meerjarige onderzoeksprogramma RAAK PRO Talentontwikkeling waar dit boek het eindproduct van vormt, wil ik tot slot de aandacht vestigen op de wijze waarop dit boek tot stand is geko men, namelijk via de partnership approach . Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd binnen onderzoekswerkplaatsen waarin jongerenwerkers, stu denten, docenten en docent-onderzoekers samenwerkten. Dat talentgericht werken als benaderingswijze is uitgeschreven en met wetenschappelijk on derzoek is onderbouwd, is de verdienste van de docent-onderzoekers en de begeleiding van hun promotoren. Dat de uitkomsten aansluiten bij het han delen van jongerenwerkers en andere sociaal-agogische professionals kan op het conto van de werkveldorganisaties en de ROC’s worden geschreven. Dat deze verbinding tussen werkveld, wetenschap en opleidingen is gere aliseerd en productief is gemaakt, is de verdienste geweest van lectoraten. Judith Metz Lector Youth Spot – Jongerenwerk in de Grote Stad Hogeschool van Amsterdam Maart 2016

Made with FlippingBook - Online catalogs