Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1  Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd

In de talentgerichte benadering laten we de scheiding tussen erkende en minder erkende talenten los. In plaats hiervan zien we de ontwikkeling meer integraal. Als we de hobby’s die jongeren energie geven meer erken nen, werkt dit stimulerend voor hun motivatie en zelfbeeld. Alleen die ver andering kan al verbetering brengen in competenties en prestaties die zo gezegd ‘wel tellen’. Verbindingswerk De derde dimensie van talentgericht werken is verbindingswerk . Dit is het bouwen aan duurzame relaties tussen verschillende groepen en organisaties in de samenleving om de talentontwikkeling van jongeren breder te veran keren. Naast het zoeken naar erkenning voor talenten van jongeren, is het belangrijk dat ze daadwerkelijk met hun talenten aan de slag kunnen. Dat betekent dat talentgerichte werkers jongeren helpen een vertaalslag te ma ken: hoe kunnen ze hun ontwikkelde talenten laten gelden? Dit begint met het met elkaar in contact brengen van (groepen) mensen die wellicht voorheen geen contact met elkaar hadden. Dat kan door mid del van een kennismakingsgesprek, maar het kan ook gaan om gelegenhe den waarbij jongeren hun creatieve of sportieve talenten kunnen laten zien. Track the talent is een voorbeeld van een talentprogramma waarbij maat schappelijk kwetsbare jongeren in contact komen met succesvolle mensen uit het bedrijfsleven, zodat ze elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. De oriënterende gesprekken leiden dikwijls tot (bij)banen voor de deelnemers. In het traject Jongeren Sport Coach in Amsterdam-West, leren jongeren sportactiviteiten organiseren en uitvoeren. Tijdens een feestelijke afsluiting deelt de stadsdeelvoorzitter certificaten uit. Daarna schrijft de be geleider hen in bij een uitzendbureau en kunnen ze betaald aan de slag met hun ontwikkelde vaardigheden. Er is dus een belangrijke taak om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van duurzame netwerken. Naast de verbindingen die sociale professionals buiten het talentprogram ma tot stand brengen, verrichten zij ook verbindingswerk bínnen talent programma’s. Aan deze programma’s kunnen jongeren van uiteenlopende achtergronden deelnemen. Het met elkaar in contact brengen van jonge ren bevordert de ontwikkeling en erkenning van talent. Kwetsbare jongeren kunnen zich optrekken aan jongeren die minder kwetsbaar zijn. Bovendien nemen sommige jongeren een voorbeeld aan andere deelnemers in de ma nier waarop ze functioneren en zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de manier waarop zij omgaan met feedback of hoe zij een tegenslag verwerken (zie ook hoofdstuk 11). Door met elkaar om te gaan ontdekken deelnemers aan een talentprogramma welke overeenkomsten er tussen hen bestaan. Vaak blij ken er vanwege dezelfde leeftijdsfase en vergelijkbare leefomstandigheden meer overeenkomsten te zijn dan verschillen. De deelnemers merken dat

DEEL I

29

Made with FlippingBook - Online catalogs