Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1  Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd

1.2 Ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk

Nu we de belangrijkste begrippen hebben gedefinieerd en de benadering hebben gepositioneerd, gaan we in deze paragraaf dieper in op de inhoud van talentgericht werken. We onderscheiden binnen talentgericht werken drie dimensies die kenmerkend zijn voor de ondersteuning van maatschap pelijk kwetsbare jongeren in hun ontwikkeling, te weten: ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. We stelden vast dat de persoonskenmerken en persoonlijke en maat schappelijke omstandigheden van kwetsbare jongeren hun positieve talent ontwikkeling tegenhouden. Talentprogramma’s beogen als ontwikkelwerk daarin verschil te maken. Ook stelden we dat we als samenleving niet alle talenten evenveel waarderen. Sociale en creatieve talenten krijgen onterecht minder waardering. Hiervoor is erkenningswerk nodig waarbij jongeren en hun omgeving uitgedaagd worden om meer diversiteit in talent te waarde ren. Ten slotte worden maatschappelijk kwetsbare jongeren te vaak gezien als een categorie die los van of zelfs buiten de samenleving staat. Dit zorgt voor vervreemding en actieve uitsluiting van deze groep. Talentgericht wer ken als verbindingswerk biedt hierin uitkomst. Het werken aan ontwikke ling, erkenning en verbinding loopt in talentprogramma’s door elkaar heen, als een integraal proces. Hierna volgt een nadere uitwerking. Ontwikkelwerk Het uitgangspunt van talentgericht werken is dat jongeren verschillende én ongelijke middelen en mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikke len. Maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn daarin benadeeld vergeleken met niet (of minder) kwetsbare jongeren. Ze hebben bijvoorbeeld minder financiële middelen, een minder sterk ondersteunend netwerk en minder kennis en vaardigheden, waardoor het ontwikkelen van hun talenten minder vanzelfsprekend verloopt. Ontwikkelwerk is daarom een belangrijk onder deel van talentgericht werken. Het draagt bij aan talentontwikkeling door programma’s, faciliteiten en begeleiders beschikbaar te stellen die afstem men op de specifieke belevingen en behoeften van jongeren. Dit betekent dat sociale professionals die vanuit een talentgerichte benadering werken, erop attent zijn dat hun deelnemers meer aandacht en aanmoediging nodig hebben, omdat ze worstelen met een negatief zelfbeeld of niet gewend zijn aan positieve aandacht. Ook houdt het in dat ze in sommige gevallen juist corrigerend moeten optreden en duidelijke grenzen moeten stellen aan ne gatief of storend gedrag dat de sfeer van de groep bedreigt. Ontwikkelwerk gaat over het creëren van de optimale omstandigheden voor deelnemers om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

DEEL I

27

Made with FlippingBook - Online catalogs