Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Deel I  Positionering en onderbouwing van talentgericht werken

deze jongeren hun kansen op talentontwikkeling onvoldoende hebben be nut (Van den Bulk, 2011). Hierop komen we in paragraaf 2.1 terug. Naast een onderwaardering voor bepaalde vormen van talent (zoals so ciale en praktische talenten) hebben we als samenleving ook een eenzijdi ge waardering voor welke talenten als nuttig worden gezien. We hebben te weinig oog voor de diversiteit. Jongeren die geconfronteerd worden met deze onderwaardering en eenzijdige waardering van hun talent, ervaren stress, frustratie, boosheid en een gevoel van onrechtvaardigheid (De Bot ton, 2006; Swierstra & Tonkens, 2008; Wansink, 1994). Een groeiende groep jongeren voelt zich in de race om te presteren dan ook achtergesteld, onder gewaardeerd en buitengesloten. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op zowel de persoonlijke ontwikkeling van jongeren als op de samenleving. Jongeren kunnen een negatief of laag zelfbeeld ontwikkelen en hebben een grotere kans uit te vallen op school. Veel jongeren zijn door hun voortdu rend falen gaan geloven dat ze niets kunnen en hebben lage verwachtingen ten aanzien van hun toekomstige positie in de samenleving. Toch hebben ze dezelfde idealen als jongeren die het wél goed doen op school. Ook zij dro men ervan om later een goedbetaalde baan te hebben (Van den Bulk, 2011). Een gevolg van deze kloof tussen verwachtingen en dromen kan zijn dat jongeren proberen respect te oogsten bij vrienden, bijvoorbeeld door mid del van delinquent gedrag. Een ander gevolg kan zijn dat ze hun frustratie ten opzichte van andere burgers uiten door een uitdagende houding aan te nemen (zie hoofdstuk 12). Talentontwikkeling is dus afhankelijk van de omstandigheden waarin we ons bevinden en wordt beïnvloed door een combinatie van persoonlijke en maatschappelijke factoren, waarbij niet ieder talent evenzeer aangemoedigd wordt. In onze huidige samenleving wordt cognitief talent meer gewaar deerd dan bijvoorbeeld sociaal, praktisch of artistiek talent. Ook kunnen we spreken van een onevenredige verdeling van aanleg, want niet iedereen heeft evenveel potentie. Jongeren hebben dus ongelijke mogelijkheden om talent te ontwikkelen. De talentontwikkeling van maatschappelijk kwetsba re jongeren dreigt te stagneren en daarom zijn extra aandacht en ondersteu ning van buitenaf nodig. Talentontwikkeling Talentontwikkeling is het zich bekwamen in bezigheden waarvoor maatschap pelijk kwetsbare jongeren belangstelling hebben. Deze bezigheden bevorde ren direct of indirect het functioneren in de samenleving. Bij maatschappelijk kwetsbare jongeren dreigt de talentontwikkeling te stagneren omdat er in de persoon en/of in diens omgeving barrières zijn die het constructief werken aan talenten belemmeren.

24

Made with FlippingBook - Online catalogs