Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1 Talentgericht werken met maat schappelijk kwetsbare jeugd ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk In dit hoofdstuk introduceren we talentgericht werken als benadering om maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen en inspireren bij hun ontwikkeling. In paragraaf 1.1 behandelen we betekenissen van talent en talentontwik keling en bakenen we af hoe we deze begrippen binnen de talentgerichte benadering hanteren. In paragraaf 1.2 beschrijven we talentgericht werken als een professionele benadering die maatschappelijk kwetsbare jongeren vormt en ondersteunt. We onderscheiden hierin drie aandachtsterreinen: ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. In paragraaf 1.3 plaat sen we talentgericht werken in een maatschappelijk krachtenveld van vier perspectieven rond talentontwikkeling, te weten het professionele perspec tief, het politieke perspectief, het economische perspectief en het deelne mersperspectief. Deze vier perspectieven brengen elk een eigen manier van denken, spreken en handelen met betrekking tot talentontwikkeling met zich mee. Talent en talentontwikkeling komen we op allerlei manieren tegen en kun nen uiteenlopende betekenissen hebben. Daarom stellen we in deze para graaf vast hoe we deze begrippen betekenis geven in dit boek en wat dat in houdt voor talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Wat is talent? De eerste keer dat het woord ‘talent’ opduikt is in de Bijbel (Mattheüs 25:14 30), waar het een gewichtseenheid betreft voor goud of zilver, maar ook symbool lijkt te staan voor een gave van God die mensen dienen te gebrui ken. Vanaf de veertiende eeuw wordt het woord gebruikt in de betekenis van ‘bekwaamheid, begaafdheid, aanleg en de gave van een fijn onderschei- Omschrijving en positionering

DEEL I

1.1

21

Made with FlippingBook - Online catalogs