Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Inleiding

meerdere beroepen in de culturele en sociale sectoren steeds herkenbaarder wordt. In dit boek baseren we onze bevindingen voornamelijk op inzichten afkomstig uit het jongerenwerk en sportbuurtwerkpraktijken, maar er zijn ook cultureel werkers, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en edu catieve professionals die talentgericht werken toepassen. Afhankelijk van de beroepssoort zullen aspecten van de talentgerichte benadering steeds in een andere samenstelling voorkomen. Zo is er in jongerenwerkprogramma’s doorgaans meer vrijblijvendheid dan in een hulpverleningstraject en zullen deelnemers op verschillende manieren gemotiveerd worden. Omdat we in dit boek eenieder die werkzaam is in de sociale en culturele sector willen aanspreken, kiezen we voor het begrip ‘talentgerichte werker’. We bedoelen daarmee professionals die een talentgerichte benadering (wensen te) han teren in het werken met jongeren. We denken dat de benadering eveneens inspirerend is voor het werken met andere leeftijdsgroepen, maar de nadruk ligt hier op jongeren. Verder zijn wij ervan overtuigd dat dit boek een in spiratiebron zal zijn voor beleidsmakers, docenten, trainers, onderzoekers, praktijkontwikkelaars en vrijwilligers die zich bezighouden met de talent ontwikkeling van jongeren. Tot slot: voor de aanduiding van de professional is voor de mannelijke vorm gekozen. Iedereen wordt uitgenodigd om op de plaats waar ‘hij’ staat ook ‘zij’ te lezen. Opbouw van het boek Dit boek bestaat uit drie delen, met elk een eigen karakter. Deel I biedt de lezer inzicht in wat wij met talentgericht werken bedoelen, waarom en voor wie deze benadering in deze tijd waardevol is en waartoe zij bijdraagt. Deel II is bedoeld voor lezers die willen weten hoe professionals talentge richt werken in de praktijk kunnen inzetten. Deel III is bestemd voor lezers die behoefte hebben aan inhoudelijke verdieping. In dit laatste deel onder bouwen we de talentgerichte benadering aan de hand van eigen empirische gegevens (zie de verantwoording) en bestaande theoretische concepten. De drie delen samen vormen een onderbouwde uiteenzetting over talentge richt werken. Deel I: Positionering en onderbouwing van talentgericht werken We beginnen in hoofdstuk 1 met het definiëren en positioneren van de be grippen ‘talent’, ‘talentontwikkeling’ en ‘talentgericht werken’. We noemen belangrijke aandachtsgebieden voor talentgericht werken en leggen uit in welk maatschappelijk krachtenveld talentgerichte werkers opereren. In hoofdstuk 2 behandelen we vervolgens vier maatschappelijke ontwikkelin gen en beschrijven we hoe deze van invloed zijn op de positie en talent ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare jongeren in de samenleving. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het handelen van talentgerich-

13

Made with FlippingBook - Online catalogs