Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

om deze jongeren te ondersteunen in het ontdekken, ontwikkelen en aan wenden van hun interesses of (latente) talenten. Talentontwikkeling is op veel plekken in onze samenleving een prominent paradigma geworden. In onze samenleving zijn mensen steeds meer afhan kelijk van hun eigen talent en de eigen inzet om maatschappelijk succesvol te zijn. Een groeiende groep jongeren voelt zich in de race om te presteren achtergesteld, of zelfs een verliezer. Zij worden ondergewaardeerd of bui tengesloten, of falen op het gebied van opleiding en werk, omdat hun talent niet vanzelf tot volle ontwikkeling komt. Talentgerichte werkers bieden via talentprogramma’s een omgeving die van grote betekenis is om deze jon geren te inspireren en motiveren, en die hun nieuwe mogelijkheden biedt. Alledaagse ontmoetingen en leermomenten die zich voordoen in deze pro gramma’s hebben impact op de beleving, het denken en het gedrag van jon geren. Jongeren nemen deel aan deze talentprogramma’s om ergens beter in te worden, maar gaandeweg ontwikkelen zij zich op meer gebieden dan ze zich hadden voorgenomen. Ondanks het feit dat talentprogramma’s voor jongeren de laatste jaren erg populair zijn, is het handelen van talentgerichte werkers binnen dit type programma’s nog nauwelijks onderbouwd of op schrift gesteld. In dit boek beschrijven en onderbouwen we de talentgerichte benadering en geven we de diverse agogische beïnvloedingsmogelijkheden weer. Om dit boek te kunnen schrijven heeft een team van onderzoekers, jon gerenwerkers, docenten, studenten en managers gedurende vier jaar onder zoek gedaan naar talentontwikkeling bij jongeren in kwetsbare situaties in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Op basis van hun bevindingen hebben we gezocht naar passende begrippen en patronen die kenmerkend zijn voor het professionele handelen in talentprogramma’s. Het resultaat is een boek vol achtergrondkennis, inzichten in vaardigheden en houdings aspecten, theoretische onderbouwing en praktische voorbeelden die (be ginnende) professionals helpen om zich deze positieve en ontwikkelings gerichte benadering eigen te maken. De casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen van de praktijkorganisaties waarmee we hebben samengewerkt in het onderzoeksproject. De namen van jongeren en professionals zijn fic tief. Dit boek is geen interventiebeschrijving en biedt dus geen stappenplan voor hoe bijvoorbeeld een reeks zanglessen of sporttrainingen vorm moet krijgen. Wij hebben dit boek geschreven voor studenten en (beginnende) pro fessionals die zich in hun studie of werk richten op het ontwikkelingsge richt begeleiden van jongeren. Het kan gebruikt worden als studieboek aan bacheloropleidingen van het hbo en voor de curricula voor specifieke uit stroomprofielen in het mbo (niveau 4) en hbo. We behandelen talentgericht werken hier als een denk- en werkwijze. Het is een benadering die niet van toepassing is op één beroep, maar die binnen

12

Made with FlippingBook - Online catalogs