Alessandra Corda, Karel Philipsen en Rick de Graaff (red.) - Handboek VVTO

Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs

lijke richtlijnen en regelgeving. Het tot nu toe gevoerde beleid is gericht op facilitering (pilotprojecten, nascholing, onderzoek) in plaats van op stu ring. Wellicht zorgt minder vrijblijvendheid voor een verbetering van de door staatssecretaris Dekker gesignaleerde knelpunten. Rome is niet op één dag gebouwd. Vvto als breder fenomeen in het Ne derlandse basisonderwijs is nog betrekkelijk nieuw: veel van de ruim dui zend scholen met vvto hebben nog maar enkele jaren ervaring. De erva ring in het afgelopen decennium heeft geleerd dat vvto-scholen bewegen op een continuüm. Na een voorzichtige start wordt het vvto-programma verder op- en uitgebouwd. Meer onderwijstijd kan hand in hand gaan met een betere kwaliteit van het programma, een goed uitgewerkt beleid en een hogere professionaliteit van de leerkrachten. Het onderzoek Foreign Languages in Primary schools Project (FLiPP) van Unsworth et al. (2012) benoemt de relatie tussen het taalvaardigheidsniveau van de leerkracht, de onderwijstijd per week en de vooruitgang die de kinderen boekten. Het verdient aanbeveling om na te denken over die dubbelslag – een beter pro gramma met betere leerkrachtvaardigheden en meer onderwijstijd. Eibo kwam nooit echt tot bloei door de grote mate van vrijblijvend heid. Oostdam (2009) heeft in een prikkelend artikel de suggestie gedaan om na meer dan twintig jaar Eibo Engels in het basisonderwijs te laten voor wat het is, of om het goed te doen. Hij gaf zijn bijdrage de titel Push it or leave it en verwees daarbij ook expliciet naar de opkomst van vvto. Het lijkt erop dat op schoolniveau voor de push gekozen is, zoals ook in veel landen om ons heen en op andere continenten, waar vaak meer sprake is van landelijke regelgeving voor álle scholen. Meer dan duizend scholen hebben er zelf voor gekozen om een stap verder te gaan dan Eibo en bieden vvto aan vanaf groep 1. Daarnaast start een groeiend aantal scholen met Eibo vanaf groep 5. De bandbreedte van 60 tot 200 minuten per week alleen al, biedt de vvto-scholen alle ruimte. Soms wordt geleidelijk de onderwijstijd per leerjaar uitgebreid, passend bij een gefaseerd invoeringstraject. Maar we zien soms ook dat, na een startperiode met vaak veel enthousiasme, vvto weer minder ruimte krijgt in het programma. De scholen, opleiders, ontwikkelaars van curricula, nascholers en be geleiders hebben nu behoefte aan een beleidsmatige push. De door staats secretaris Dekker genoemde internationale oriëntatie en het toegenomen belang van Engels in de samenleving en het onderwijs rechtvaardigen dit. Vvto moet en kan een kwaliteitsslag maken. Meester Staal moest van zijn vrouw een akte Frans halen ‘om hogerop’ te komen. Dit hield in die tijd in dat met die akte een baan als docent Frans op een mulo in het verschiet lag. Vvto zou een stevige impuls krijgen als de huidige en nieuwe generatie leerkrachten dan wel geen ‘akte vvto’ moet

16

Made with FlippingBook - Online magazine maker