Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

Website Via www.coutinho.nl kaneen inventarisatievanalle lessugestiesuitdit boekgedownloadworden.

┬ę2014UitgeverijCoutinhobv Alle rechtenvoorbehouden.

Behoudensde inof krachtensdeAuteurswet van1912gesteldeuitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of openige anderemanier, zondervoorafgaandeschriftelijke toestemmingvandeuitgever. Voor zover hetmaken van reprografische verveelvoudigingenuit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daar voorwettelijkverschuldigdevergoedingen tevoldoenaanStichtingReprorecht (Postbus 3051, 2130KBHoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een)gedeelte(n)uitdezeuitgave inbloemlezingen, readersenanderecom pilatiewerken (artikel 16Auteurswet 1912) kanmen zichwenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en ReproductierechtenOrganisatie, Postbus 3060, 2130KBHoofddorp, www.stichting-pro.nl). Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400AHBussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl Omslag:Merel Brouns, Amsterdam Illustraties binnenwerk: verzorgddoor auteurs, tenzij anders aangegeven Noot vandeuitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achter halen. Personenof instanties die aanspraakmakenopbepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op tenemenmet deuitgever. ISBN 9789046903773 NUR 846

Made with FlippingBook - Online catalogs