Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

1 Q Overcreativiteit

wegen vianiet-taakgerichte speelseonzingesprekkennaar overduidelijk productieveklassengesprekken. Met denadrukop goed (= serieus) gedrag inde klaswordendemoge lijkheden vandit dagelijks taalgebruik vankinderenuit het oog verloren doordat de focus ligt op duidelijk kunnen argumenteren en redeneren. Maar zelfs serieus en diepgaand denkwerk hangt af van creativiteit! En hetdagelijks taalgebruikvankinderen–metvindingrijkegedachtespron gen, fantasievolle taalgrappenenwillekeurigeverbanden–zitervolmee! Is het geenuitdagingomdie rijkebron vanmogelijkheden teherkennen en te lerengebruikenvoor educatieveenconstructievedialogen?Enniet te vergeten: voor plezier inhetwerk?Zo komenwe van speelse creativi teit type1naar educatief gewaardeerdecreativiteit type2.

Overde liefde tussenhumor encreativiteit

Humor en creativiteit lijken hand in hand te gaan. Het is zelfs de vraag of creativiteit zon der humorwelmogelijk is.Humorwerkt ont spannend en juist ontspanning enplezier zijn nodig om een sfeer te scheppen waarin met durf onderzocht, geëxperimenteerd en ont dekt kanworden. Een grap of mop is een uitstekende manier om ons op een ander denkpad te brengen. In eerste instantie zijn we geneigd het vertelde verhaal serieus te nemen, en dan ineens is er een onverwachte wending en komt de clou aanhet licht.

Een leraargeeft zijnklasdeopdracht een opstel te schrijvenmet de titel: ‘Als ik een manager zou zijn’. Alle leerlingen beginnen druk te schrij ven, behalve eentje. Deze jongen zit achterovergeleunddekrant te lezen. De leraar spreekthemeropaan: ‘Zou jeniet eensbeginnenaan jeopstel?’ De jongen kijkt verstoord op en antwoordt rustig: ‘Ik wacht opmijn secretaresse.’

Demanierwaaropwenaareensituatieofprobleemkijken,bepaalthoewe over die situatieof dat probleemdenken en ermeeomgaan.We zijn vaak geneigd ommaar in één richting te denken en de anderemogelijkheden buitenbeschouwing te laten. Soms realiserenweons niet eens dat er an deremogelijkhedenzijn totdat er eenvaakabsurdegedachteopkomt… Antwoordengaaneerst volgensde logicaenverwijderenzichdan steeds meer vanhet voor de hand liggende naar het fantastische, het absurde. Als je jeeenklasvoorsteltdieeenvraagkrijgtvoorgelegdmetdevrijheid om erover te fantaseren, dan kun je je het plezier en de pingpongtaal grappenwel voorstellen. Wie vanuit een serieuze invalshoek naar een probleem kijkt, zal niet snelmet eenonverwachteof origineleoplossingkomen. Jehebt een los se sfeer nodig, losheid die gepaard gaat met humor of gekte, waardoor

18

Made with FlippingBook - Online catalogs