Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

Leeswijzer

kinderen. De term ‘denkgereedschappen’ gebruikenwe voor manieren waarop aan denkprocessen een bepaalde draai of richting kanworden gegeven, enmet ‘denkhulpmiddelen’ doelenwe op ‘trucs’ om los te ko men van standaarddenkpatronen om zo een nieuwe aanpak of nieuwe ideeën te genereren. Er is hier en daar overlap, daarvan zijnwe ons be wust.

Hoegebruik jeditboek?

• Samen denken is een avontuur waarin je de ander ontmoet enmee neemt. Dat kan speels, spannend en emotioneel zijn, en je weet van tevorennooithoehetuitpakt.Benaderelkeoefeningalseenavontuur lijkonderzoekmet eenonbekendeuitkomst. • Samendenken iseenwederzijdsproces. Staookopenvoorwatdekin deren joukunnen leren. • Dit boek is, met nadruk, geen methode. Het biedt vakoverstijgende lessuggesties, tips en inspiratie. Er is geen vastliggende volgorde, er zijn nauwelijks regels, geen lesplannen of lesprotocollen. Hoewel het een goed idee is om tijduit te trekken voor specifieke denklessen, ko mendenkvaardighedenendenkgereedschappenbij alle lessenvanpas enkunnen zedaar geoefendworden. • Wees alert op ‘gouden momenten’ die je de gelegenheid geven om vaardigheden om samen te denken te beoefenen en grijp die kansen, ook al dienen ze zich aan terwijl je iets anders hadgepland. • Geef gerust een eigendraai aan eenoefening. • Bij alle oefeningen is aangegeven voor welke jaargroepen wij ze ge schikt achten,maardoorde instructies aan tepassen aanhet denkni veauvan jeklas, kun jeals leerkrachtvrijwel alleoefeningenook inho gere of lagere groepen laten ‘werken’. Vertrouwop je eigen creativiteit enonderschat kinderennooit! • Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt zeker ook voor creativi teit. • Jouwenthousiasmeenvertrouwen in jeeigencreatievemogelijkheden en die van de kinderen (alle kinderen!) zijn cruciaal.We geloven dat iederdiezijneigencreativiteitdurft in tezettenom samenmet kinde renopdenkavontuur te gaan, een succes zalmaken van zijn lessen.

11

Made with FlippingBook - Online catalogs