Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

┬ę 2012Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens deAuteurswet van1912gestelde uitzonderingenmagniets uit deze uitgaveworden verveelvoudigd, opgeslagen in eengeautomatiseerdgegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vormof op enigewijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de uitgever. Voor zover hetmaken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaanopgrondvan artikel 16hAuteurswet 1912dientmende daarvoorwettelijkverschuldigde vergoedingen te voldoen aanStichtingReprorecht (Postbus 3051, 2130KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl).Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16Auteurswet 1912) kanmen zich wenden tot StichtingPRO (StichtingPublicatie- en ReproductierechtenOrganisatie, Postbus 3060, 2130KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: SjefNix, Amsterdam Omslagillustratie:MonikaBuch, Utrecht

Noot van de uitgever Wij hebben allemoeite gedaanom rechthebbendenvan copyright te achterhalen. Personenof instanties die aanspraakmaken op bepaalde rechten, wordt vriendelijkverzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 97890 4690226 4 NUR 890/896

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker