Ed de Moor en Ankie van Pel (bewerking) - Basiswoordenlijst Arabisch

Ed de Moor Ankie van Pel (bewerking) ) Basiswoordenlijst Arabisch

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

BASISWOORDENLIJST ARABISCH Nederlands – Arabisch Arabisch – Nederlands Ed de Moor Ankie van Pel (bewerking)

Vijfde, herziene druk

© [1984/2009] Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Eerste druk 1984 Vijfde druk 2009

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Opmaak: Dick Noordhuizen, Luna 3, Utrecht Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN NUR

978 90 469 0174 8

630, 114

Voorwoord Deze woordenlijst is een bewerking van de Basiswoordenlijst Arabisch die Ed de Moor heeft samengesteld in 1984 en voor het laatst heeft herzien in 1995 . De woordenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers van de cursus Arabisch voor beginners en voor andere Nederlandstaligen die Arabisch willen lezen. Daarom zijn alle Arabische woorden gevocaliseerd. Maar het boek is ook geschikt voor Arabischtaligen die Nederlands leren. De woordenlijst omvat 6955 Nederlands-Arabische en 6964 Arabische-Nederlandse termen. Alle woorden die gebruikt worden in Arabisch voor beginners , deel 1 en 2 zijn in de lijst opgenomen. De oorspronkelijke woordenlijst is flink uitgebreid. Hij is aangevuld met eigentijdse Nederlandse woorden, zoals internetcafé, pinnen, internetbankieren en huurtoeslag, maar ook met termen en begrippen uit het Engels, zoals uploaden, deadline en waterproof . Daarnaast bevat de lijst nu ruim dertienhonderd werkwoorden en zo’n duizend bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Bij het selecteren is rekening gehouden met de bruikbaarheid van de woorden in lessituaties en in het onderling contact tussen Nederlands- en Arabischtaligen. Zo kan de woordenlijst een goede basis vormen voor een ieder die zijn of haar woordenschat van het Modern Standaardarabisch wil uitbreiden. De ervaring leert ons dat veel beginnende cursisten en studenten moeite hebben om Arabische woorden in hun basisvorm op te zoeken, omdat zij vaak nog niet in staat zijn om de wortel uit een woord te halen. Daarom zijn de woorden in de Arabisch-Nederlandse lijst op alfabetische volgorde geplaatst en niet, zoals in een Arabisch woordenboek gebruikelijk is, naar wortel gerangschikt. Achter in het boek zijn werkwoordtabellen opgenomen. Dit zijn de tabellen uit Arabisch voor beginners met een aanvulling van vier extra tabellen. Ik hoop dat de gebruikers evenveel plezier aan de woordenlijst zullen beleven als ik aan het samenstellen ervan heb beleefd.

Ankie van Pel juli 2009

Aanwijzingen met betrekking tot de Nederlandse woorden: • Achter de Nederlandse woorden staat de woordcategorie vermeld: werkwoorden (ww./ intr.ww./tr.ww.), bijvoeglijke naamwoorden (bnw.), bijwoorden (bw.), collectief (c.) en voorzetsels (vz.). De overige woorden zijn zelfstandige naamwoorden (znw.). Dat wordt alleen vermeld als er betekenisverwarring kan ontstaan: lam (znw.) – lam (bnw.) en als het een infinitiefvorm van het werkwoord is: schrijven (znw.) – ﺔ َ ﺎﺑ َ ﺘ ِ ﻛ . • Achter de zelfstandige naamwoorden staat soms het bepaalde lidwoord tussen haakjes (de, het). Dat betekent dat ook in het Arabisch het lidwoord erbij gegeven is: alfabet (het) – ﱠ ﺔ ﻳ ِ ﺪ َ ﺠ ْ ﺑ َ .ﺍﻷ Aanwijzingen met betrekking tot de vocalisatie van het Arabisch: • Bij Arabische woorden die met een alif-hamza ( ﺇ ) beginnen, is het vocaalteken i (kasra) onder de hamza niet geschreven: administratie – ﺓ َ ﺍﺭ َ ﺇﺩ en niet ﺓ َ ﺍﺭ َ ﺩ ِ ﺇ . • Bij de combinatie van het voorzetsel li ( ِ ﻝ ) met ‘anna ( ﱠ ﻥ َ ﺃ ) is het vocaalteken i (kasra) ook niet geschreven: omdat, want – ﱠ ﻥ َ ﻷ . • Het bepaalde lidwoord alif-lam ﺍﻝ is niet gevocaliseerd: buitenland (het) – ﺝ ِ ﺎﺭ َ ﺍﳋ . • Bij de combinatie lam-alif ﻻ is het vokaalteken a ( fatḥa ) boven de lam weggelaten: speler – ﺐ ِ ﻻﻋ . • Het teken waṣla wordt niet geschreven: thuis – ِ ﺖ ْ ﻴ َ ﻲ ﺍﻟﺒ ِ ﻓ en niet ِ ﺖ ْ ﻴ َ ﻲ ٱﻟﺒ ِ ﻓ . • Ter verdubbeling van een zonneletter wordt een šadda geschreven: Oriënt (de) – ﻕ ْ ﱠ ﺮ ﺍﻟﺸ . • Bij eigennamen uit een vreemde taal en bij leenwoorden kan het voorkomen dat er binnen het woord meerdere sukūn’s achter elkaar staan ter verduidelijking van de uitspraak: Amsterdam – ﺍﻡ َ ﺩ ْ ﺮ ِ ﺘ ْ ﺴ ْ ﻣ َ ﺃ , ijs (consumptie-) – ﱘ ِ ﺮ ْ ﻜ ْ ﺴ ْ ﻳ َ ﺃ • Bij losse woorden en uitdrukkingen wordt uitgegaan van een nominatief (1e naamval). Naamvalsuitgangen worden alleen vermeld als zij niet kunnen worden weggelaten, zoals bij tijdsbepalingen of bepaalde bijwoorden. Dus niet: administratie – ٌ ﺓ َ ﺍﺭ َ ﺇﺩ maar ﺓ َ ﺍﺭ َ ﺇﺩ en dank u wel – ً ﺮﺍ ْ ﻜ ُ ﺷ , pardon – ً ﻮﺍ ْ ﻔ َ ﻋ , morgen – ً ﺪﺍ َ ﻏ . • De naamvalsuitgang van woorden wordt wel vermeld: • bij twee naamwoorden die met elkaar een bezitsconstructie (genitiefconstructie) vormen, hierbij is gekozen het eerste woord in de nominatief te plaatsen: huisdeur – ٍ ﺖ ْ ﻴ َ ﺑ ُ ﺎﺏ َ ﺑ . Bij meerdere woorden in combinatie met een genitief kan het eerste woord een variabele naamval dragen: tegelijkertijd (bw.) – ِ ﺖ ْ ﻗ َ ﺍﻟﻮ ِ ﺲ ْ ﻔ َ ﻲ ﻧ ِ ﻓ • als een naamwoord volgt op een voorzetsel: thuis – ِ ﺖ ْ ﻴ َ ﻲ ﺍﻟﺒ ِ ﻓ ; • als het naamwoorden betreft die als derde radicaal een wāw of een yā hebben: rechter – ٍ ﺎﺽ َ ﻗ (afkomstig van ﻗﻀﻰ ), stok – ً ﺼﺎ َ ﻋ (afkomstig van ﻋﺼﻮ ). Aanwijzingen met betrekking tot de schrijfwijze van het Arabisch: • Een dolkalif wordt niet geschreven: die (m.ev.) – َ ﻚ ِ ﻟ َ ﺫ en niet َ ﻚ ِ ﻟ ٰ ﺫ . • Sommige woorden kunnen op meer manieren gespeld worden. De alternatieve spelling staat dan tussen ‘Arabische haakjes’ << >>: rook, tabak – << ﱠ ﺎﻥ ﺧ ُ ﺩ >> ﺎﻥ َ ﺧ ُ ﺩ . • Vermelding van (Ma.) of (Eg.) betekent dat woorden specifiek in Marokko of Egypte

6

worden gebruikt: geboren worden – (Ma.) ُ ﺍﺩ َ ﺩ ْ ﺰ َ ﻳ – َ ﺍﺩ َ ﺩ ْ ﺯ ِ ﺍ . • In de werkwoordstabellen 1, 2 en 3 worden de overzichtsvormen van de sterke werkwoorden schematisch weergegeven door de radicalen KTB – ﻛﺘﺐ en bij de overzichten van de holle en zwakke werkwoorden (stam I en stammen II-X) worden dezelfde werkwoorden aangehouden. Aanwijzingen met betrekking tot de rangschikking van de Arabisch-Nederlandse lijst: • Naamwoorden die met een alif beginnen zijn gerangschikt op vier verschijningen: ﺇ ، ﺃ ، ﺁ ، ﺍ . • Naamwoorden of bepaalde namen van landen die een lidwoord dragen zijn terug te vinden onder de beginletter van het naamwoord: gisteren (bw.) َ ﺔ َ ﺣ ِ ﺎﺭ َ ﺍﻟﺒ onder de ﺏ Midden-Oosten (het) ﻂ َ ﺳ ْ ﻭ َ ﻕ ﺍﻷ ْ ﱠ ﺮ ﺍﻟﺸ onder oosten ﻕ ْ ﺮ َ ﺷ Marokko ﺏ ِ ﺮ ْ ﻐ َ ﺍﳌ onder ﺏ ِ ﺮ ْ ﻐ َ ﻣ In een enkel geval is het niet mogelijk om het lidwoord van het naamwoord te scheiden omdat het naamwoord dan niet onder de beginletter kan worden terug gevonden: God, Allah – (zie ook ﻪ َ ﺇﻟ ) ﺍﷲ tref je aan onder ﺍﻝ met verwijzing naar de onbepaalde vorm. • De eenletterige voorzetsels bi ( ِ ﺏ ) en li ( ِ ﻝ ) , die aan een onbepaald of bepaald naamwoord zijn vast geschreven, zijn eveneens onder de beginletter van het naamwoord te vinden: zelf (aanw.vnw.) ِ ﻪ ِ ﺴ ْ ﻔ َ ﻨ ِ ﺑ onder ziel (znw.) ﻡ ( ﺲ ُ ﻔ ْ ﻧ َ ﺃ ﻮﺱ، ُ ﻔ ْ ﻧ َ ﺃ ) ﺲ ْ ﻔ َ ﻧ in het algemeen ﱢ ﺎﻡ َ ﺎﻟﻌ ِ ﺑ onder algemeen ﺎﻡ َ ﻋ te koop ِ ﻴﻊ ِ ﺒ ْ ﻠ ِ ﻟ onder koop ﻴﻊ ِ ﺑ • Naamwoorden of bijwoorden waarvoor een voorzetsel staat zijn eveneens onder het naamwoord terug te vinden, bijvoorbeeld: thuis ِ ﺖ ْ ﻴ َ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ onder huis ﺖ ْ ﻴ َ ﺑ tenminste (bw.) ﱢ ﻞ َ ﻗ َ ﻰ ﺍﻷ َ ﻠ َ ﻋ onder minder ﱡ ﻞ َ ﻗ َ ﺃ • Hetzelfde geldt voor naamwoorden, voorzetsels of werkwoorden waarvoor een ontkenning staat: niemand (onbep.vnw.) َ ﺪ َ ﺣ َ ﻻ ﺃ onder iemand (onbep.vnw.) ﺪ َ ﺣ َ ﺃ onvolledig (bnw.) ٍ ﻞ ِ ﺎﻣ َ ﻛ ُ ﺮ ْ ﻴ َ ﻏ onder volledig (bnw.) ﻞ ِ ﺎﻣ َ ﻛ hopeloos (bnw.) ٍ ﻞ َ ﻣ َ ﺑﻼ ﺃ onder hoop ( ﺎﻝ َ ﺁﻣ ) ﻞ َ ﻣ َ ﺃ en onmetelijk (bnw.) (zie ook َ ﺎﺱ َ ﻗ ) ُ ﺎﺱ َ ﻘ ُ ﻻ ﻳ onder wordt gemeten (passief) ُ ﺎﺱ َ ﻘ ُ ﻳ met een verwijzing naar het werkwoord. Aanwijzingen met betrekking tot de grammatica bij het Arabisch: • Bij een regelmatige meervoudsvorm is het meervoud niet vermeld. • Onregelmatige meervoudsvormen worden alleen aangegeven wanneer men ze niet

7

verwacht of als ook een regelmatig meervoud mogelijk is en staan tussen haakjes ( ) achter het enkelvoud: leraar – ﱢ ﺱ ﺭ َ ﺪ ُ ﻣ dus zonder َ ﻮﻥ ُ ﱢ ﺳ ﺭ َ ﺪ ُ ﻣ en lerares – ﺔ َ ﱢ ﺳ ﺭ َ ﺪ ُ ﻣ dus zonder ﺎﺕ َ ﱢ ﺳ ﺭ َ ﺪ ُ ﻣ , maar kamer – ( ﻑ َ ﺮ ُ ﻏ en ﺎﺕ َ ﻓ ْ ﺮ ُ ﻏ ) ﺔ َ ﻓ ْ ﺮ ُ ﻏ . • Diptotische meervouden staan tussen haakjes ( ) aangegeven met een u-uitgang: school – ( ُ ﺱ ِ ﺍﺭ َ ﺪ َ ﻣ ) ﺔ َ ﺳ َ ﺭ ْ ﺪ َ ﻣ . • Diptotische enkelvouden, zoals bij een aantal namen van maanden, worden ook aangegeven met een u-uitgang. • Werkwoorden worden vermeld in de derde persoon mannelijk enkelvoud. De grond- of basisstam (I) wordt niet vermeld met een Romeins cijfer. • De voltooide tijd drukt de onbepaalde wijs in het Nederlands uit, de onvoltooide tijd wordt aangegeven omdat de klinker na de tweede radicaal verschillend kan zijn: schrijven – ُ ﺐ ُ ﺘ ْ ﻜ َ ﻳ – َ ﺐ َ ﺘ َ ﻛ , zitten (gaan -) – ُ ﺲ ِ ﻠ ْ ﺠ َ ﻳ – َ ﺲ َ ﻠ َ ﺟ . • Afgeleide stammen van de basisstam worden aangegeven met een Romeins cijfer (II-X) achter het werkwoord: corresponderen – III ُ ﺐ ِ ﺎﺗ َ ﻜ ُ ﻳ – َ ﺐ َ ﺎﺗ َ ﻛ . • Collectiva of verzamelwoorden staan in beide lijsten in het Nederlands in het enkelvoud aangegeven: ei – (c.) ﺾ ْ ﻴ َ ﺑ . • Bijvoeglijke naamwoorden worden in het Arabisch standaard in de mannelijke vorm aangegeven: mooi, knap (bnw.) – ﻴﻞ ِ ﻤ َ ﺟ . Als de vrouwelijke vorm onregelmatig is, wordt deze apart vermeld achter de mannelijke en meervoudsvorm met een ﻡ : rood (bnw.) – ﻡ ُ ﺍﺀ َ ﺮ ْ ﻤ َ ، ﺣ ( ﺮ ْ ﻤ ُ ﺣ ) ُ ﺮ َ ﻤ ْ ﺣ َ ﺃ .

8

Arabisch alfabet

Gebruikte afkortingen Nederlandse afkortingen: a-uitgang

Arabische letter

transcriptie

ﺍ َ ﺇ ﺃ ُ ﺃ

accusatief

1 2 3 4 5 6 7 8 9

’alif bā’ tā’ ṯā’ jīm ḥā’ ẖā’ dāl ḏāl zāy sīn šīn ṣād ḍād rā’

ā, ’a, ’i, ’u

aanspr.

aanspreekvorm aantonende wijs (indicatief) aanvoegende wijs (subjunctief) aanwijzend voornaamwoord bepaald lidwoord betrekkelijk voornaamwoord bezittelijk voornaamwoord algemeen anatomie bijvoeglijk naamwoord bijvoorbeeld bijwoord collectief christelijk elektrisch enkelvoud geografisch grammatica intransitief werkwoord islam(itisch) genitief letterlijk mannelijk Marokko/ Marokkaans gebiedende wijs (imperatief) juridisch koppelwerkwoord Egypte/Egyptisch biologie

ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ

b

aant.

t ṯ

aanv.

aanw.vnw.

j

ḥ ẖ d ḏ r z s š ṣ ḍ

alg.

anat.

ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ

bep.lidw. betr.vnw.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

bez.vnw.

biol. bnw.

ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ

bv. bw.

c.

ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ

chr.

ṭā’ ẓā’

Eg.

ẓ π ġ

elektr.

ev.

π ayn ġayn

geb.w.

ﻑ ﻕ ﻙ

fā’

f

geogr. gram.

qāf kāf lām

q k

i-uitgang intr.ww.

ﻝ ﻡ ﻥ

l

isl. jur.

mīm nūn

m

n h

kww. lett.

ﻩ ﻭ

hā’

m.

wāw

w, ū

Ma.

ﻯ of ﻱ

yā’

y, ī

9

Arabische afkortingen: ﺝ ﻊ ْ ﻤ َ ﺟ meervoud ﻡ ﱠﺚ ﻧ ََ ﺆ ُ ﻣ vrouwelijk ﺩ ﻮﺭ ُ ﺘ ْ ﻛ ُ ﺩ dr. (doctor, dokter) ﺫ ﺮ َ ﻛ َ ﺫ mannelijk ﻩ

med. m.ev. m.mv.

medisch

mannelijk enkelvoud mannelijk meervoud Midden-Oosten met uitzondering van

M-O

m.u.v.

mv. nat.

meervoud natuurkunde Noord-Afrika

(achter ww.) lijdend-, meewerkend voorwerp persoon

N.Afr.

onbep.vnw.

onbepaald voornaamwoord

ﻫـ

(achter ww.) lijdend voorwerp ding/zaak

onvolt.

onvoltooid

ot.

onvoltooide tijd

p.

pagina

pers.

persoon(lijk) persoonlijk voornaamwoord persoonssuffix rangtelwoord

pers.vnw.

pers.suffix rangtelw.

telw. tr.ww.

telwoord

transitief werkwoord toekomende tijd

tt. tv.

tweevoud vrouwelijk

v.

vb.

voorbeeld(en) verkorte wijs (apocopaat)

verk.

v.ev. v.mv. vgw. vnw.

vrouwelijk enkelvoud vrouwelijk meervoud

voegwoord

voornaamwoord vragend voornaamwoord voltooide tijd wederkerend voornaamwoord voorzetsel

vr.vnw.

vt. vz.

wk.vnw.

ww. znw.

werkwoord zelfstandig naamwoord

10

II ُ ﱢ ﻊ ﺠ َ ﺸ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻊ ﺠ َ ﺷ ، ُ ﻞ َ ﺒ ْ ﻘ َ - ﻳ ََ ﻞ ِ ﺒ َ ﻗ VIII ُ ﺬ ِ ﱠﺨ ﺘ َ - ﻳ َ ﺬ َ ﱠﺨ ﺗ ِ ﺍ ُ ﺽ ِ ﺮ ْ ﻔ َ - ﻳ َ ﺽ َ ﺮ َ ﻓ

A aalmoes

aanmoedigen (ww.)

ﺔ َ ﻗ َ ﺪ َ (، ﺻ ً ﻛﺎ َ ﺎﺓ )ﺯ َ ﻛ َ ﺯ

aannemen (accepteren) (ww.)

(zuil van de islam) aan (vz.) aanbevelen (ww.) aanbieden (ww.)

ﻰ َ ، ﺇﻟ ِ ﻝ

aannemen

II ﱢ ﻲ ﺻ َ ﻮ ُ ﱠ ﻰ - ﻳ ﺻ َ ﻭ II ﻰ َ ﺇﻟ / ِ ﻩ ﻝ ُ ﱢ ﻡ ﺪ َ ﻘ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻡ ﺪ َ ﻗ

(veronderstellen) (ww.) aanraden (ww.)

ُ ﺢ َ ﺼ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﺢ َ ﺼ َ ﻧ ُ ﺲ ِ ﻤ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﺲ َ َ ﳌ

ﺔ َ ﻣ ِ ﺪ ْ ﻘ َ ﺗ

aanbieding

aanraken (ww.)

ﺎﺕ( َ ﺍﻣ َ ﺪ ِ ﻄ ْ ﺻ ِ ﺍﻡ )ﺍ َ ﺪ ِ ﻄ ْ ﺻ ِ ﺍ X ُ ﻚ ِ ﻠ ْ ﻤ َ ﺘ ْ ﺴ َ - ﻳ َ ﻚ َ ﻠ ْ ﻤ َ ﺘ ْ ﺳ ِ ﺍ VIII ﻱ ِ ﺮ َ ﺘ ْ ﺸ َ ﻯ - ﻳ َ ﺮ َ ﺘ ْ ﺷ ِ ﺍ III ُ ﺪ ِ ﺎﻫ َ ﺸ ُ - ﻳ َ ﺪ َ ﺎﻫ َ ﺷ II ُ ﱢ ﻊ ﺠ َ ﺸ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻊ ﺠ َ ﺷ

( ﻭﺽ ُ ﺮ ُ ﺽ )ﻋ ْ ﺮ َ ﻋ

aanbod

aanrijding aanschaffen

ﺎﻡ َ ﻤ ِ ﺘ ْ ﻫ ِ ﺍ

aandacht

ﻢ( ُ ﻬ ْ ﺳ َ ﻢ )ﺃ ْ ﻬ َ ﺳ ُ ﺲ َ ﺒ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﺲ ِ ﺒ َ ﻟ II ُ ﱢﻊ ﻟ َ ﻮ ُ - ﻳ َ ﱠﻊ ﻟ َ ﻭ

aandeel (belegging)

(bemachtigen) (ww.) aanschaffen (kopen) (ww.)

aandoen (van kleren) (ww.) aandoen (van licht) (ww.)

aanschouwen (ww.)

IV ﻰ َ ﻠ َ ﱡ ﻋ ﺮ ِ ﺼ ُ ﱠ - ﻳ ﺮ َ ﺻ َ ﺃ

aandringen (ww.)

aansporen

II ُ ﱠ ﻡ ﺪ َ ﻘ ُ - ﻳ َ ﱢ ﻡ ﺪ ُ ﻗ

aangeboden worden (ww.) aangenaam (bij voorstellen) aangenaam (gevoel) (bnw.)

(aanmoedigen) (ww.) aanspreekvorm (partikel) aanstaand (tijd) (bnw.)

ﺎ ﻡ َ ﻬ ُ ﱠ ﺘ ﻳ َ ﱡ ﻬﺎ - ﺃ ﻳ َ ﺎ، ﺃ َ ﻳ

ﺎ َ ﻨ ْ ﱠ ﻓ ﺮ َ ﺸ َ ﺗ ﻊ ِ ﺘ ْ ُ ﳑ ﱠ ﻞ ﺠ َ ﺴ ُ ﻣ

ﻞ ِ ﺒ ْ ﻘ ُ ﻣ

، II ُ ﱢ ﻊ ﻟ َ ﻮ ُ - ﻳ َ ﱠﻊ ﻟ َ ﻭ X ُ ﺪ ِ ﻗ ْ ﻮ َ ﺘ ْ ﺴ َ - ﻳ َ ﺪ َ ﻗ ْ ﻮ َ ﺘ ْ ﺳ ِ ﺍ

aangetekend (bnw.) aangezien (vgw.)

aansteken (ww.)

ﱠ ﻥ َ ﺎ ﺃ َ ِ ، ﲟ ْ ، ﺇﺫ ُ ﺚ ْ ﻴ َ ﺣ ْ ﻦ ِ ﱠ ، ﻣ ﻥ َ ﻷ ﺔ َ ﻤ ْ ﻬ ُ ﺎﺕ(، ﺗ َ ﺎﻣ َ ﱢﻬ ﺗ ِ ﺎﻡ )ﺍ َ ﱢﻬ ﺗ ِ ﺍ VIII ُ ﻢ ِ ﱠﻬ ﺘ َ - ﻳ َ ﻢ َ ﱠﻬ ﺗ ِ ﺍ

ﺔ َ ﱠﻋ ﻻ َ ﻭ

aanklacht

aansteker

ﺍﺩ( َ ﺪ ْ ﻋ َ ﺩ )ﺃ َ ﺪ َ ﻋ ﻰ َ ﻘ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﻲ ِ ﻘ َ ﻟ ُ ﺏ ِ ﺬ ْ ﺠ َ - ﻳ َ ﺏ َ ﺬ َ ﺟ

aanklagen (ww.)

aantal

ﻢ ِ ﱠﻬ ﺘ ُ ﻣ

aanklager aanklager

aantreffen (ww.)

(Ma.) ِ ﻚ ِ ﻠ َ ﺍﳌ ُ ﻴﻞ ِ ﻛ َ ﱠ ﺔ، ﻭ ﺎﻣ َ ﺍﻟﻌ ِ ﺔ َ ﺎﺑ َ ﱢﻴ ﺍﻟﻨ ُ ﻴﻞ ِ ﻛ َ ﻭ

aantrekken (bekoren) (ww.) aantrekken (kleren) (ww.)

، ُ ﺲ َ ﺒ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﺲ ِ ﺒ َ ﻟ VIII ﻱ ِ ﺪ َ ﺗ ْ ﺮ َ ﻯ - ﻳ َ ﺪ َ ﺗ ْ ﺭ ِ ﺍ

(de openbare-) aankleden (zich -) (ww.)

، ُ ﺲ َ ﺒ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﺲ ِ ﺒ َ ﻟ VIII ﻱ ِ ﺪ َ ﺗ ْ ﺮ َ ﻯ - ﻳ َ ﺪ َ ﺗ ْ ﺭ ِ ﺍ ﻰ َ ﺇﻟ ُ ﻞ ِ ﺼ َ ﻰ - ﻳ َ ﺇﻟ َ ﻞ َ ﺻ َ ﻭ

ُ ﻞ َ ﺒ ْ ﻘ َ - ﻳ َ ﻞ ِ ﺒ َ ﻗ

aanvaarden (ww.)

ﺓ َ ﺎﺯ َ ﻮﻡ، ﻏ ُ ﺠ ُ ﺍﺕ(، ﻫ َ ﺍﺀ َ ﺪ ِ ﺘ ْ ﻋ ِ ﺍﺀ )ﺍ َ ﺪ ِ ﺘ ْ ﻋ ِ ﺍ

aankomen (ww.)

aanval

III ُ ﻢ ِ ﺎﺟ َ ﻬ ُ - ﻳ َ ﻢ َ ﺎﺟ َ ﻫ

ﻮﻝ ُ ﺻ ُ ﻭ

aankomst

aanvallen (ww.)

ِ ﱠ ﻝ ﻭ َ ﻲ ﺍﻷ ِ ﻓ

IV ُ ﻦ ِ ﻠ ْ ﻌ ُ - ﻳ َ ﻦ َ ﻠ ْ ﻋ َ ﺃ ﺎﺕ(، َ ﻼﻧ ْ ﻼﻥ )ﺇﻋ ْ ﺇﻋ ﺎﺕ( َ ﺎﻧ َ ﻴ َ ﺎﻥ )ﺑ َ ﻴ َ ﺑ

aankondigen (ww.)

aanvankelijk (bnw.)

IV ُ ﻞ ِ ﻤ ْ ﻜ ُ - ﻳ َ ﻞ َ ﻤ ْ ﻛ َ ﺃ ﻮﺩ ُ ﺟ ْ ﻮ َ ﺮ، ﻣ ِ ﺎﺿ َ ﺣ

aankondiging

aanvullen (ww.)

aanwezig (present) (bnw.)

aanwezig

11

ﺐ ِ ﺎﺳ َ ﺤ ُ ﻣ

ُ ﺮ ُ ﻀ ْ ﺤ َ - ﻳ َ ﺮ َ ﻀ َ ﺣ ﻮﺩ ُ ﺟ ُ ﻮﺭ، ﻭ ُ ﻀ ُ ﺣ

accountant acht (telw.)

aanwezig zijn (ww.)

ﺫ ٍ ﺎﻥ َ ﻤ َ ﺔ - ﺛ َ ﻴ ِ ﺎﻧ َ ﻤ َ ﺛ

aanwezigheid

ُ ﻴﺮ ِ ﺸ ُ - ﻳ َ ﺎﺭ َ ﺷ َ ، ﺃ II ُ ﱢ ﲔ َ ﻌ ُ ﱠ - ﻳ ﲔ َ ﻋ

َ ﺍﺀ َ ﺭ َ ﻭ َ ﻒ ْ ﻠ َ ﺧ

aanwijzen

achter (na) (vz.)

IV َ ﺇﻟﻰ

(benoemen) (ww.)

achter (vz. van plaats) achter raken (ww.)

ﻰ َ ﻠ َ ﱡ ﻋ ﻝ ُ ﺪ َ ﱠ - ﻳ ﻝ َ ﺩ ﱠﺔ( ﻟ ِ ﺩ َ ﻴﻞ )ﺃ ِ ﻟ َ ﺩ ﻭﺩ( ُ ﺮ ُ ﺩ )ﻗ ْ ﺮ ِ ﻗ ( ُ ﺲ ِ ﺎﻃ َ ﻄ َ ﺔ )ﺑ َ ﺎﻃ َ ﻄ َ ﺑ ( ُ ﻝ ِ ﻻﺯ َ ﺍﻝ )ﺯ َ ﺰ ْ ﻟ ِ ﺯ ﺏ( َ ﺮ ُ ﺔ )ﺗ َ ﺑ ْ ﺮ ُ ﺗ ( ٍ ﺍﺽ َ ﺭ َ ﺽ )ﺃ ْ ﺭ َ ﺃ ﺔ َ ﻟ ْ ﺍﻭ َ ﺮ َ ﻓ

V ُ ﱠﻒ ﻠ َ ﺨ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﱠﻒ ﻠ َ ﺨ َ ﺗ

aanwijzen (tonen) (ww.)

ﺍﺭ َ ﺮ ْ ﻤ ِ ﺘ ْ ﺳ ِ ﺎ ِ ﺑ ُ ﻙ ُ ﺮ ْ ﺘ َ - ﻳ َ ﻙ َ ﺮ َ ﺗ ِ ﺔ َ ﻠ ِ ﺎﺋ َ ﺍﻟﻌ ُ ﻢ ْ ﺳ ِ ﺍ

aanwijzing (bv. bij een misdaad)

achtereen

aap

achterlaten (ww.) achternaam (de)

aardappel

ﻴﺮ ِ ﺧ َ (، ﺃ ُ ﺮ ِ ﺍﺧ َ ﻭ َ ﺮ )ﺃ ِ ﺁﺧ

aardbei

achterste (laatste) (znw.)

ﻑ ْ ﺩ ِ ﺭ

aardbeving

achterste (zitvlak)

ِ ﺍﺀ َ ﺭ َ ﻰ ﺍﻟﻮ َ ﺇﻟ VIII ُ ﻊ ِ ﱠﺒ ﺘ َ - ﻳ َ ﻊ َ ﱠﺒ ﺗ ِ ﺍ ﺔ َ ﻨ ِ ﺎﻣ َ ﻦ - ﺛ ِ ﺎﻣ َ ﺛ َ ﺮ َ ﺸ َ ﻋ َ ﺔ َ ﻴ ِ ﺎﻧ َ ﻤ َ ﺛ َ ﺮ َ ﺸ َ ﻋ َ ﻦ ِ ﺎﻣ َ ﺛ II ُ ﱢ ﻞ ﺜ َ ُ - ﳝ َ ﱠ ﻞ َ ﺜ َ ﻣ ﻼﺕ( َ ﻤ َ ﺔ )ﺣ َ ﻠ ْ ﻤ َ ﺣ ﺎﻁ( َ ﺸ ِ ﻴﻂ )ﻧ ِ ﺸ َ ﻧ ﺔ( َ ﻄ ِ ﺸ ْ ﻧ َ ﺎﻁ )ﺃ َ ﺸ َ ﻧ ﱢ ﻞ ﺜ َ ُ ﳑ

aarde (grond, bodem) aarde (wereld, land)

achteruit (bw.)

achtervolgen (ww.) achtste (rangtelw.)

ﺓ َ ﻮﺭ ُ ﺎﺧ َ ﻓ

aardewerk

( ُ ﺎﺀ َ ﻔ َ ﻄ ُ ﺎﻑ، ﻟ َ ﻄ ِ ﻴﻒ )ﻟ ِ ﻄ َ ﻟ

aardig (bnw.)

achttien (telw.)

ﻂ ْ ﻔ َ ﻧ

aardolie

achttiende (rangtelw.)

aardrijkskunde ﺎ َ ﻴ ِ ﺍﻓ َ ﺮ ْ ﻐ ُ ﺟ aarzelen (twijfelen) (intr.ww.) ، V ُ ﱠ ﻚ ﻜ َ ﺸ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﱠ ﻚ ﻜ َ ﺸ َ ﺗ V ُ ﱠ ﺩ ﺩ َ ﺮ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﱠ ﺩ ﺩ َ ﺗﺮ Abbasiden ﱡ ﻮﻥ ﻴ ِ ﱠ ﺎﺳ ﺒ َ ﻋ Abdulkarim ﱘ ِ ﺮ َ ﺍﻟﻜ ُ ﺪ ْ ﺒ َ ﻋ (naam: dienaar van de Nobele) abortus ﺎﺕ( َ ﺎﺿ َ ﻬ ْ ﺎﺽ )ﺇﺟ َ ﻬ ْ ﺇﺟ abrikoos (c.) ﺶ ِ ﻤ ْ ﺸ ِ ﻣ absoluut (bnw.) ﻖ َ ﻠ ْ ﻄ ُ ﻣ abstract (bnw.) ﱠ ﺩ ﺮ َ ﺠ ُ ﻣ absurd (bnw.) ٍ ﻮﻝ ُ ﻘ ْ ﻌ َ ﻣ ُ ﺮ ْ ﻴ َ ﻏ Abu Dhabi ﻲ ْ ﺒ َ ﻮ ﻇ ُ ﺑ َ ﺃ accent (uitspraak) ﺔ َ ﺠ ْ ﻬ َ ﻟ acceptatie ﻮﻝ ُ ﺒ ُ ﻗ accepteren (ww.) ُ ﻞ َ ﺒ ْ ﻘ َ - ﻳ َ ﻞ ِ ﺒ َ ﻗ

acteren (ww.)

acteur

actie (optreden)

actief (bnw.)

activiteit

ﺔ َ ﱢ ﻠ ﺜ َ ُ ﳑ ّ ﻲ ِ ﺎﻟ َ ﺣ

actrice

actueel (bnw.)

ﺎﺕ( َ ﺎﺳ َ ﺒ ِ ﺘ ْ ﻗ ِ ﺎﺱ )ﺍ َ ﺒ ِ ﺘ ْ ﻗ ِ ﺍ ﺐ( ُ ﻘ ْ ﻋ َ ﺎﺏ )ﺃ َ ﻘ ُ ﻮﺭ(، ﻋ ُ ﺴ ُ ﺮ )ﻧ ْ ﺴ َ ﻧ

adaptatie (bewerking)

adelaar

ﺎﺱ( َ ﻔ ْ ﻧ َ ﺲ )ﺃ َ ﻔ َ ﻧ V ُ ﱠﺲ ﻔ َ ﻨ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﱠﺲ ﻔ َ ﻨ َ ﺗ

adem

ademen (ww.) ademhaling

ﱡﺲ ﻔ َ ﻨ َ ﺗ

ﻲ ِ ﱡﺴ ﻔ َ ﻨ َ ﺎﺯ ﺗ َ ﻬ ِ ﺟ

ademhalingsapparaat Aden (stad in Jemen)

ﻥ َ ﺪ َ ﻋ

ِ ﺎﺀ َ ﱢ ﻘ ﻰ ﺍﻟﻠ َ ﺇﻟ

adieu

aanwezig

12

ﺓ َ ﺍﺭ َ ﺇﺩ

ﺍﻉ َ ﺩ َ ﻭ

afscheid

administratie

( ِ ﺮ ْ ﺤ َ ﺍﻟﺒ ُ ﺍﺀ َ ﺮ َ ﻣ ُ )ﺃ ِ ﺮ ْ ﺤ َ ﺍﻟﺒ ُ ﻴﺮ ِ ﻣ َ ﺃ

II ُ ﱢ ﻉ ﺩ َ ﻮ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻉ ﺩ َ ﻭ VII ُ ﻞ ِ ﺼ َ ﻔ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﻞ َ ﺼ َ ﻔ ْ ﻧ ِ ﺍ ُ ﻒ ُ ﺤ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﻒ ُ ﺤ َ ﻧ ُ ﻞ ِ ﻔ ْ ﻘ َ - ﻳ َ ﻞ َ ﻔ َ ﻗ ِ ﺪ ِ ﻋ ْ ﻮ َ ﺍﳌ َ ﺐ َ ﺴ َ ﺣ III ُ ﺪ ِ ﺍﻋ َ ﻮ ُ - ﻳ َ ﺪ َ ﺍﻋ َ ﻭ VIII ُ ﻖ ِ ﱠﻔ ﺘ َ - ﻳ َ ﻖ َ ﱠﻔ ﺗ ِ ﺍ V ﱠﻰ ﻠ َ ﺨ َ ﺘ َ ﱠﻰ - ﻳ ﻠ َ ﺨ َ ﺗ ﺎﺏ( َ ﺴ ْ ﻧ َ ﺐ )ﺃ َ ﺴ َ ﻧ ﺪ ْ ﻌ ُ ﺔ، ﺑ َ ﺎﻓ َ ﺴ َ ﻣ ُ ﺡ َ ﺮ ْ ﻄ َ - ﻳ َ ﺡ َ ﺮ َ ﻃ VIII ﱡ ﺪ َ ﺗ ْ ﺮ َ ﱠ - ﻳ ﺪ َ ﺗ ْ ﺭ ِ ﺍ ُ ﺢ َ ﺴ ْ َ - ﳝ َ ﺢ َ ﺴ َ ﻣ VI ُ ﻝ َ ﺎﺀ َ ﺴ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﻝ َ ﺎﺀ َ ﺴ َ ﺗ VIII ُ ﺮ ِ ﻈ َ ﺘ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﺮ َ ﻈ َ ﺘ ْ ﻧ ِ ﺍ II ُ ﱢ ﻞ ﺴ َ ﻐ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻞ ﺴ َ ﻏ ﻦ َ ﻋ ُ ﻴﺐ ِ ﻐ َ - ﻳ َ ﺎﺏ َ ﻏ ( ُ ﺖ ْ ﺒ ِ ﻏ = 1e p. ev. ) ﺎﻝ َ ﺼ ِ ﻔ ْ ﻧ ِ ﺍ

admiraal adoptie

afscheid nemen van (ww.) afscheiden (zich -) (ww.)

ﱟ َ ﱭ َ ﺗ

( ُ ﻳﻦ ِ ﺎﻭ َ ﻨ َ ﺍﻥ )ﻋ َ ﻮ ْ ﻨ ُ ﻋ ﺎﺕ( َ ﻼﻧ ْ ﻼﻥ )ﺇﻋ ْ ﺇﻋ ( ُ ﺢ ِ ﺎﺋ َ ﺼ َ ﺔ )ﻧ َ ﻴﺤ ِ ﺼ َ ﻧ ، IV ﻰ َ ﻠ َ ﻋ ُ ﻴﺮ ِ ﺸ ُ - ﻳ َ ﺎﺭ َ ﺷ َ ﺃ

adres

afscheiding

advertentie

afslanken (ww.) afsluiten (ww.)

advies

( ُ ﺪ ِ ﺍﻋ َ ﻮ َ ﺪ )ﻣ ِ ﻋ ْ ﻮ َ (، ﻣ ُ ﻴﺪ ِ ﺍﻋ َ ﻮ َ ﺎﺩ )ﻣ َ ﻴﻌ ِ ﻣ

adviseren (ww.)

afspraak

ُ ﺢ َ ﺼ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﺢ َ ﺼ َ ﻧ

(iem. iets) adviseur advocaat

afspraak (volgens -)

ﺎﺭ َ ﺸ َ ﺘ ْ ﺴ ُ ﻣ

afspreken

ﻲ ِ ﺎﻣ َ ُ - ﺍﶈ ٍ ﺎﻡ َ ﺤ ُ ﻣ II ُ ﱢ ﺭ ﻮ َ ﺼ ُ - ﻳ َ ﱠ ﺭ ﻮ َ ﺻ ﺭ( َ ﻮ ُ ﺓ )ﺻ َ ﻮﺭ ُ ﺻ

(beloven, afspraak maken) (ww.) afspreken

afbeelden (ww.)

afbeelding

(overeenkomen) (ww.) afstaan (ww.)

afbreken (ww.) II ُ ﱢ ﻡ ﺪ َ ﻬ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻡ ﺪ َ ﻫ afdalen (ww.) ُ ﻂ ُ ﺒ ْ ﻬ َ ﻳ / ُ ﻂ ِ ﺒ ْ ﻬ َ - ﻳ َ ﻂ َ ﺒ َ ، ﻫ ُ ﻝ ِ ﺰ ْ ﻨ َ - ﻳ َ ﻝ َ ﺰ َ ﻧ afdaling ﻭﻝ ُ ﺰ ُ ﻧ afdeling ﺎﻡ( َ ﺴ ْ ﻗ َ ﻢ )ﺃ ْ ﺴ ِ ﻗ afdrogen (ww.) II ُ ﱢ ﻒ ﺸ َ ﻨ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻒ ﺸ َ ﻧ afgemat (bnw.) ﺐ َ ﻌ ْ ﺘ ُ ﺎﻥ، ﻣ َ ﺒ ْ ﻌ َ ﺗ afgesproken (bnw.) ِ ﻪ ْ ﻴ َ ﻠ َ ﻖ ﻋ َ ﱠﻔ ﺘ ُ ﻣ afgesproken! ﺎ! َ ﻨ ْ ﻘ َ ﱠﻔ ﺗ ِ ﺍ afgevaardigde ﻭﺏ ُ ﺪ ْ ﻨ َ ﱢ ﻞ، ﻣ ﺜ َ ُ ﳑ afgezien van (vz.) ﻦ َ ﻋ ً ﻤﺎ ْ ﻏ َ ﺭ Afghanistan ﺎﻥ َ ﺘ ْ ﺴ ِ ﺎﻧ َ ﻐ ْ ﻓ َ ﺃ afkomst ﻮﻝ( ُ ﺻ ُُ ﻞ )ﺃ ْ ﺻ َ ﺃ afkomstig uit (bnw.) ً ﻼ ْ ﺻ َ ، ﺃ ٍ ﻞ ْ ﺻ َ ﺃ ْ ﻦ ِ ﻣ aflikken (ww.) ُ ﺲ َ ﺤ ْ ﻠ َ - ﻳ َ ﺲ ِ َ ﳊ aflopen (ww.) VIII ﻲ ِ ﻬ َ ﺘ ْ ﻨ َ ﻰ - ﻳ َ ﻬ َ ﺘ ْ ﻧ ِ ﺍ afrekenen (ww.) ُ ﺐ ُ ﺴ ْ ﺤ َ - ﻳ َ ﺐ َ ﺴ َ ﺣ Afrika ﺎ َ ﻴ ِ ﻳﻘ ِ ﺮ ْ ﺇﻓ Afrikaans (bnw.) ّ ﻲ ِ ﻳﻘ ِ ﺮ ْ ﺇﻓ

afstamming

afstand

aftrekken (rekenen) (ww.) afvallig zijn, worden (ww.)

afvegen (ww.)

afvragen (zich -) (ww.)

afwachten (ww.) afwassen (ww.) afwezig zijn (ww.)

ﺐ ِ ﺎﺋ َ ﻏ ﺎﺏ َ ﻴ ِ ﻏ ﻒ ِ ﻠ َ ﺘ ْ ﺨ ُ ﻣ ﻝ ِ ﺎﺩ َ ﺒ َ ﺘ ُ ﻣ ﻞ ِ ﺳ ْ ﺮ ُ ﻣ

afwezige (znw.), afwezig (bnw.)

afwezigheid

afwijkend (anders) (bnw.)

ُ ﺾ ُ ﻓ ْ ﺮ َ - ﻳ َ ﺾ َ ﻓ َ ﺭ

afwijzen (ww.)

afwisselend (beurtelings) (bnw.)

afzender

ﱠ ﻞ ﺼ َ ﻔ ُ ﻞ، ﻣ ِ ﺼ َ ﻔ ْ ﻨ ُ ﻣ

afzonderlijk (bnw.)

13

afzonderlijk

( ُ ﻼﺀ َ ﻛ ُ ﻴﻞ )ﻭ ِ ﻛ َ ﻭ ﺔ َ ﺎﻟ َ ﻛ ِ ﻭ / ﺔ َ ﺎﻟ َ ﻛ َ ﻭ

ﺩ ِ ﺮ َ ﻔ ْ ﻨ ُ ﻞ، ﻣ ِ ﺼ َ ﻔ ْ ﻨ ُ ﻣ

agent (vertegenwoordiger)

alleenstaand (bnw.)

agentschap

(op zichzelf staand) (bnw.) allemaal (onbep. vnw.)

ّ ﻲ ِ ﺍﻋ َ ﺭ ِ ﺯ ﺍﻥ َ ﻭ ْ ﺪ ُ ﻋ ُ ﺪ َ ﻤ ْ ﺣ َ ﺃ

ً ﻴﻌﺎ ِ ﻤ َ ﻢ، ﺟ ُ ﱡﻬ ﻠ ُ ﻛ ﻢ ُ ﱡﻬ ﻠ ُ ، ﻛ ّ ﻞ ُ ﻴﻊ، ﺍﻟﻜ ِ ﻤ َ ﺍﳉ

agrarisch (bnw.)

agressie

allen (onbep.vnw.)

ﺎ َ ﱡ ﻣ ﻞ ُ ﻛ

Ahmed (naam: prijzenswaardiger)

alles wat

َ ﻭﻥ ُ ﱢ ﺪ ﺣ َ ﻮ ُ ﺍﳌ َ ﻮﻥ ُ ﻄ ِ ﺍﺑ َ ﺮ ُ ﺍﳌ ْ ﻮ َ ، ﻟ ْ ﺍ، ﺇﻥ َ ﺇﺫ ... َ ... ﻝ ْ ﻮ َ ﻟ ُ ﺍﷲ َ ﺎﺀ َ ﺷ ْ ﺇﻥ

ﻮﻝ( ُ ﻘ ُ ﻞ )ﺣ ْ ﻘ َ ﺣ

akker

Almohaden (de) Almoraviden (de) als (indien) (vgw.)

ﺎ! َ ﻨ ْ ﻘ َ ﱠﻔ ﺗ ِ ﺍ

akkoord!

ﻮﺩ( ُ ﻘ ُ ﺪ )ﻋ ْ ﻘ َ (، ﻋ ُ ﻖ ِ ﺎﺋ َ ﺛ َ ﺔ )ﻭ َ ﻴﻘ ِ ﺛ َ ﺔ، ﻭ َ ﻗ َ ﺭ َ ﻭ

akte

ْ ﺪ َ ﻘ َ ، ﻟ ْ ﺪ َ ﻗ

al (reeds) (bw.)

als … dan

ﺎ َ ﱡ ﻣ ﻞ ُ ﻛ

al wat al wie

als God het wil

ْ ﻦ َ ﱡ ﻣ ﻞ ُ ﻛ

ﱠ ﻥ َ ﺄ َ ﻛ

alsof

ﻲ ﻡ، ِ ﱠ ﻠ ﻀ َ ﻔ َ ﺫ، ﺗ ْ ﱠ ﻞ ﻀ َ ﻔ َ ﺗ ﺝ ﻡ َ ﻦ ْ ﱠ ﻠ ﻀ َ ﻔ َ ﱠ ﻠﻮﺍ ﺝ، ﺗ ﻀ َ ﻔ َ ﺗ ﺫ، َ ﻚ ِ ﻠ ْ ﻀ َ ﻓ ْ ﻦ ِ ﻣ ﻢ ﺝ ُ ﻜ ِ ﻠ ْ ﻀ َ ﻓ ْ ﻦ ِ ﻡ، ﻣ ِ ﻚ ِ ﻠ ْ ﻀ َ ﻓ ْ ﻦ ِ ﻣ

ﻮﻝ ُ ﺤ ُ ﻮﻝ - ﺍﻟﻜ ُ ﺤ ُ ﻛ

alcohol

alstublieft (aanbod)

ﺍ َ ﺬ َ ﻜ َ ﻫ ﺐ َ ﻠ َ ﺣ

aldus (bw.)

Aleppo (stad in Syrië)

alstublieft (verzoek)

ﱠ ﺔ ﻳ ِ ﺭ َ ﺪ ْ ﻨ َ ﻜ ْ ﺍﻹﺳ ﱠ ﺔ ﻳ ِ ﺪ َ ﺠ ْ ﺑ َ ﺍﻷ ّ ﺎﻡ َ ، ﻋ ّ ﻲ ِ ﻮﻣ ُ ﻤ ُ ﻋ

Alexandrië (stad in Egypte)

ٍ ﺎﻝ َ ﱢ ﺣ ﻞ ُ ﻰ ﻛ َ ﻠ َ ﻋ

alfabet (het)

althans

ً ﻤﺎ ِ ﺍﺋ َ ﺩ (c.) ﺯ ْ ﻮ َ ﻟ

algemeen (bnw.) algemeen (in het -)

altijd (bw.)

ﱢ ﺎﻡ َ ﺎﻟﻌ ِ ، ﺑ ً ﻮﻣﺎ ُ ﻤ ُ ، ﻋ ً ﱠ ﺔ ﺎﻣ َ ﻋ

amandel amateur

ﺮ ِ ﺍﺋ َ ﺰ َ ﺍﳉ ّ ﻱ ِ ﺮ ِ ﺍﺋ َ ﺰ َ ﺟ ﺮ ِ ﺍﺋ َ ﺰ َ ﺍﳉ ﺍﺀ َ ﺮ ْ ﻤ َ ﺍﳊ

ﻱ ِ ﺎﻭ َ ﺍﺓ( - ﺍﻟﻬ َ ﻮ ُ )ﻫ ٍ ﺎﻭ َ ﻫ

Algerije

ﺓ َ ﺎﺭ َ ﻔ ِ ﺳ

Algerijn (znw.), Algerijns (bnw.) Algiers (hoofdstad Algerije) Alhambra (kasteel in Granada, Spanje)

ambassade

( ُ ﺍﺀ َ ﺮ َ ﻔ ُ ﻴﺮ )ﺳ ِ ﻔ َ ﺳ ( ُ ﻒ ِ ﺎﺋ َ ﻇ َ ﺔ )ﻭ َ ﻴﻔ ِ ﻇ َ ﻭ ﱢ ﺩ ﺩ َ ﺮ َ ﺘ ُ ﻣ ( ُ ﺍﺀ َ ﺮ َ ﻈ ُ ﻴﺮ )ﻧ ِ ﻈ َ ﻧ ٍ ﺎﻑ َ ﻌ ْ ﺇﺳ ُ ﺓ َ ﱠ ﺎﺭ ﻴ َ ﺳ ﱠ ﻒ ﻇ َ ﻮ ُ ﻣ

ambassadeur

ambivalent (bnw.)

ّ ﻲ ِ ﻠ َ ﻋ ﺔ َ ﻘ َ ﻔ َ ﻧ ﱠ ﺍﷲ

Ali (naam: verheven)

ambt

alimentatie

ambtenaar ambtgenoot ambulance

Allah

II ُ ﱢ ﺮ ﺒ َ ﻜ ُ - ﻳ َ ﱠ ﺮ ﺒ َ ﻛ ... ُ ﻴﻊ ِ ﻤ َ ، ﺟ ّ ﻞ ُ ﻛ

«Allahu akbar zeggen» (ww.)

ﲔ ِ ﺁﻣ

alle (onbep.vnw.) allebei (hen beiden)

amen

ﺎ َ ﻤ ُ ﻼﻫ ِ ﻛ ُ ﻩ َ ﺪ ْ ﺣ َ ﻭ

ﺎ َ ﻳﻜ ِ ﺮ ْ ﻣ َ ﺃ ّ ﻲ ِ ﻳﻜ ِ ﺮ ْ ﻣ َ ﺃ ﱠ ﺎﻥ ﻤ َ ﻋ

Amerika

alleen (hij -)

Amerikaan

ﱠ ، ﻻ ... ﺇﻻ ْ ﻂ َ ﻘ َ ﻓ

alleen (slechts)

Amman (hoofdstad Jordanië)

agent

14

ﻴﻖ ِ ﺘ َ ﻋ

ِ ﺎﺩ َ ﺎﻟﻜ ِ ﺑ

amper (bw.) Amsterdam amusement

antiek (bnw.) antisemitisme

ﺍﻡ َ ﺩ ْ ﺮ ِ ﺘ ْ ﺴ ْ ﻣ َ ﺃ

ﱠ ﺔ ﻴ ِ ﺎﻣ َ ﻻﺳ ﱢ ﺮ ﻬ َ ﻄ ُ ﻣ

ﻮ ْ ﻬ َ ﻟ

antiseptisch (bnw.)

ﻭﺩ( ُ ﺩ ُ )ﺭ ّ ﺩ َ ﺔ، ﺭ َ ﺎﺑ َ ﺔ(، ﺇﺟ َ ﺑ ِ ﻮ ْ ﺟ َ ﺍﺏ )ﺃ َ ﻮ َ ﺟ

، V ُ ﱠﻊ ﺘ َ ﻤ َ ﺘ َ - ﻳ َ ﱠﻊ ﺘ َ َ ﲤ VIII ﻲ ِ ﻬ َ ﺘ ْ ﻠ َ ﻰ - ﻳ َ ﻬ َ ﺘ ْ ﻟ ِ ﺍ

amuseren (zich -) (ww.)

antwoord antwoord!

! ﺫ ّ ﺩ ُ ﺭ

ّ ﱢ ﻲ ﻣ ُ ﺃ ﱠ ﺔ ﱢ ﻴ ﻣ ُ ﺃ

ﻰ، َ ﻠ َ ﱡ ﻋ ﺩ ُ ﺮ َ ﱠ - ﻳ ﺩ َ ﺭ IV ﻩ ُ ﻴﺐ ِ ﺠ ُ - ﻳ َ ﺎﺏ َ ﺟ َ ﺃ ﻞ( ُ ﺳ ُ ﻮﻝ )ﺭ ُ ﺳ َ ﺭ

analfabeet (znw, bnw)

antwoorden (ww.)

analfabetisme

ﻴﻞ ِ ﻠ ْ َ ﲢ

analyse

apostel

ﱠ ﺔ ﻴ ِ ﻟ َ ﺪ ْ ﻴ َ ﺻ

II ُ ﱢ ﻞ ﻠ َ ﺤ ُ - ﻳ َ ﱠﻞ ﻠ َ ﺣ

analyseren (ww.)

apotheek apparaat

ﺓ( َ ﺰ ِ ﻬ ْ ﺟ َ ﺎﺯ )ﺃ َ ﻬ ِ ﺟ ﻖ( َ ﻘ ُ ﱠﺔ )ﺷ ﻘ َ ﺷ

ﻰ َ ﺿ ْ ﻮ َ ﻓ ﱠ ﺔ ﻳ ِ ﻮ َ ﺿ ْ ﻮ َ ﻓ ﻮﻝ ُ ﺎﺿ َ ﻧ َ ﺍﻷ

anarchie

anarchisme

appartement

(c.) ﱠﺎﺡ ﻔ ُ ﺗ

Anatolië

appel

ِ ﻳﺢ ِ ﺮ ْ ﱠﺸ ﺍﻟﺘ ُ ﻢ ْ ﻠ ِ ﻋ ﺲ ُ ﻟ َ ﺪ ْ ﻧ َ ﺍﻷ

ﻮﻥ ُ ﺤ ْ ﻄ َ ﱠﺎﺡ ﻣ ﻔ ُ ﺗ ﱠ ﺰ ﻛ َ ﺮ ُ ﻣ ٍ ﱠ ﺎﺡ ﻔ ُ ﺗ ُ ﻴﺮ ِ ﺼ َ ﻋ II ُ ﱢﻖ ﻔ َ ﺼ ُ - ﻳ َ ﱠﻖ ﻔ َ ﺻ (M-O) ُ ﺎﻥ َ ﻴﺴ ِ ، ﻧ ُ ﻳﻞ ِ ﺮ ْ ﺑ َ ﺃ ﻴﻖ ِ ﻔ ْ ﺼ َ ﺗ

anatomie (de)

appelmoes appelstroop

Andalusië

ﻯ ﻡ َ ﺮ ْ ﺧ ُ ( - ﺃ ُ ﺮ َ ﺧ ُ ، ﺃ َ ﻭﻥ ُ ﺮ َ )ﺁﺧ ُ ﺮ َ ﺁﺧ

ander

applaudisseren (ww.)

(niet dezelfde, bnw.) anders (afwijkend)

applaus

ﻒ ِ ﻠ َ ﺘ ْ ﺨ ُ ﻣ ﺎﺀ َ ﺑ ِ ﺪ ْ ﻨ ِ ﻫ

april

ﺓ َ ﻳﺮ ِ ﺰ َ ﺍﳉ ﱠ ﺔ ﻴ ِ ﺑ َ ﺮ َ ﺍﻟﻌ

andijvie anekdote

Arabië (het Arabische Schiereiland)

( ُ ﺭ ِ ﺍﺩ َ ﻮ َ ﺓ )ﻧ َ ﺭ ِ ﺎﺩ َ ﻧ ﺍﺕ( َ ﱢ ﺭ ﺨﺪ ُ ﱢ ﺭ )ﻣ ﺪ َ ﺨ ُ ﻣ

ﺏ( َ ﺮ َ )ﻋ ّ ﻲ ِ ﺑ َ ﺮ َ ﻋ

anesthesist

Arabier

ّ ﻲ ِ ﺑ َ ﺮ َ ﻋ

ﺎﻕ َ ﻨ ُ ﺧ

angina (ziekte)

Arabisch (bnw.)

ﱠ ﻑ( ﻮ ُ ﻑ )ﺧ ْ ﻮ َ ﺧ ﱠ ﻑ( ﻮ ُ ﻒ )ﺧ ِ ﺎﺋ َ ﺧ

ﻰ( َ ﺤ ْ ﺼ ُ ﱠ ﺔ )ﺍﻟﻔ ﻴ ِ ﺑ َ ﺮ َ ﺔ ﺍﻟﻌ َ ﱡﻐ ﺍﻟﻠ

angst

Arabisch

angstig (bnw.)

(het Standaardarabisch) arabisme

ﺓ َ ﺮ َ ﻘ ْ ﻧ َ ﺃ

ﺔ َ ﻭﺑ ُ ﺮ ُ ﻋ

Ankara (hoofdstad Turkije)

IV ﻲ ِ ﻐ ْ ﻠ ُ ﻰ - ﻳ َ ﻐ ْ ﻟ َ ﺃ

ﺏ ِ ﺮ ْ ﻌ َ ﺘ ْ ﺴ ُ ﻣ

annuleren (ww.) anoniem (bnw.)

arabist

ﻮﻝ ُ ﻬ ْ ﺠ َ ﻣ

ﻕ َ ﺮ َ ﻋ

arak (likeur)

ﺎﻝ( َ ﻤ ْ ﻋ َ ﻞ )ﺃ َ ﻤ َ ﻋ ﱠ ﺎﻝ( ﻤ ُ ﻞ )ﻋ ِ ﺎﻣ َ ﻋ ِ ﻞ َ ﻤ َ ﺍﻟﻌ ُ ﺐ َ ﺘ ْ ﻜ َ ﻣ ِ ﻞ َ ﻤ َ ﺍﻟﻌ ِ ﻦ َ ﺰ ﻋ ِ ﺎﺟ َ ﻋ

ﺓ َ ﱠ ﺭ ﻮ َ ﺼ ُ ﺔ ﻣ َ ﺎﻗ َ ﻄ ِ ﺑ ّ ﺎﺩ َ ﻀ ُ ﱠ ، ﻣ ﺪ ِ ﺿ ّ ﻱ ِ ﻮ َ ﻴ َ ﺣ ّ ﺎﺩ َ ﻀ ُ ﻣ ِ ﻞ ْ ﻤ َ ﺍﳊ ِ ﻊ ْ ﻨ َ ﻮﺏ ﻣ ُ ﺒ ُ ﺣ

ansichtkaart

arbeid

anti (vz.)

arbeider

antibioticum

arbeidsbureau

anticonceptiepil

arbeidsongeschikt (bnw.)

15

arbeidsongeschikt

ِ ﺎﺭ َ ﺍﻵﺛ ُ ﻢ ْ ﻠ ِ ﻋ ِ ﺎﺭ َ ﺍﻵﺛ ُ ﻢ ِ ﺎﻟ َ ﻋ ّ ﻱ ِ ﺎﺭ َ ﻤ ْ ﻌ ِ ﻣ ّ ﻦ َ ﻓ ّ ﻱ ِ ﺎﺭ َ ﻤ ْ ﻌ ِ ﺱ ﻣ ِ ﺪ ْ ﻨ َ ﻬ ُ ﻣ

ﺖ ْ ﻓ ِ ﺯ ﻮﺀ ُ ُ ﳉ ﺊ ِ ﻻﺟ

asfalt

archeologie (de) archeoloog (de)

asiel (bescherming)

architect

asielzoeker

َ ﲔ ِ ﺌ ِ ﱠﺟ ﺍﻟﻼ ِ ﺎﻝ َ ﺒ ْ ﻘ ِ ﺘ ْ ﺳ ِ ﺍ ُ ﺰ َ ﻛ ْ ﺮ َ ﻣ

architectuur

asielzoekerscentrum (het)

ﺎﺏ( َ ﺒ ْ ﺳ َ ﺐ )ﺃ َ ﺒ َ ﺞ(، ﺳ َ ﺠ ُ ﱠ ﺔ )ﺣ ﺠ ُ ﺣ

ﻳﻦ ِ ﻴﺮ ِ ﺒ ْ ﺳ َ ﺃ

argument

aspirine assistent

ﻥ ِ ﺎﻭ َ ﻌ ُ ﺪ، ﻣ ِ ﺎﻋ َ ﺴ ُ ﻣ

ﱠ ﺔ ﺎﺟ َ ﺤ ُ ﻣ

argumentatie

ﻮﻙ( ُ ﻜ ُ )ﺷ ّ ﻚ َ ﺷ

ﻮ ْ ﺑ َ ﺭ

argwaan

astma (ziekte)

( ُ ﺪ ِ ﺍﻋ َ ﻮ َ ﺪ )ﺳ ِ ﺎﻋ َ ﻉ(، ﺳ ُ ﺭ ْ ﺫ َ ﺍﻉ )ﺃ َ ﺭ ِ ﺫ ( ُ ﺍﺀ َ ﺮ َ ﻘ ُ ﻴﺮ )ﻓ ِ ﻘ َ ﻓ ( ُ ﲔ ِ ﺎﻛ َ ﺴ َ ﲔ )ﻣ ِ ﻜ ْ ﺴ ِ ﻣ ( ُ ﺭ ِ ﺎﻭ َ ﺳ َ ﺓ، ﺃ َ ﺭ ِ ﻮ ْ ﺳ َ ﺍﺭ )ﺃ َ ﻮ ِ ﺳ ﺎﻻﺕ(، َ ﻘ ِ ﺘ ْ ﻋ ِ ﺎﻝ )ﺍﻻ َ ﻘ ِ ﺘ ْ ﻋ ِ ﺍﻻ ِ ﺾ ْ ﺒ َ ﺍﻟﻘ ُ ﺎﺀ َ ﻘ ْ ﺇﻟ ، IV ﻰ َ ﻠ َ ﻋ َ ﺾ ْ ﺒ َ ﻲ ﺍﻟﻘ ِ ﻘ ْ ﻠ ُ ﻰ - ﻳ َ ﻘ ْ ﻟ َ ﺃ VIII ُ ﻞ ِ ﻘ َ ﺘ ْ ﻌ َ - ﻳ َ ﻞ َ ﻘ َ ﺘ ْ ﻋ ِ ﺍ ﻰ َ ﺇﻟ ُ ﻞ ِ ﺼ َ - ﻳ َ ﻞ َ ﺻ َ ﻭ ( ُ ﺍﺀ َ ﺮ َ ﻘ ُ ﻴﺮ )ﻓ ِ ﻘ َ ﻓ ﺎﺭ َ ﻘ ِ ﺘ ْ ﻓ ِ ﺍ

ّ ﻱ ِ ﻮ ْ ﺑ َ ﺭ ﱢ ﻢ ﺠ َ ﻨ ُ ﻣ

arm (ledemaat)

astmatisch (bnw.)

arm (niet rijk) (bnw.) arm (zielig) (bnw.)

astroloog

ﺍﻥ ﻡ َ ﻮ ْ ﺳ َ ﺃ

Aswan (plaats in Egypte)

ﺓ( َ ﺪ ِ ﻼﺣ َ ﺪ )ﻣ ِ ﺤ ْ ﻠ ُ ﻣ

armband

atheïst

ﺎ َ ﻴﻨ ِ ﺛ َ ﺃ

arme (persoon)

Athene (hoofdstad Griekenland)

/ ّ ﻲ ِ ﺴ َ ﻠ ْ ﻃ َ ﻴﻂ ﺍﻷ ِ ُ ﺍﶈ << ﻲ ِ ﻄ ْ ﻼﻧ ْ ﻃ َ ﺍﻷ >> ( ُ ﺲ ِ ﺎﻟ َ ﻃ َ ﺲ )ﺃ َ ﻠ ْ ﻃ َ ﺃ

armoede

Atlantische Oceaan (de)

arrestatie (de)

atlas

ﺍﺀ( َ ﻮ ْ ﺟ َ )ﺃ ّ ﻮ َ ﺟ

arresteren (ww.)

atmosfeer

ﱠ ﺓ ﺭ َ ﺫ

atoom

ﱠ ﺔ( ﱢ ﻳ ﺭ َ ﺫ ُ ﻴﻞ ِ ﺎﺑ َ ﻨ َ ﱠ ﺔ )ﻗ ﱢ ﻳ ﺭ َ ﺔ ﺫ َ ﻠ ُ ﺒ ْ ﻨ ُ ﻗ

arriveren (ww.) arrogantie (trots)

atoombom attaché attentie! aubergine

ﻖ َ ﺤ ْ ﻠ ُ ﻣ ﺎﻩ! َ ﺒ ِ ﺘ ْ ﻧ ِ ﺍ

ﱡ ﺮ ﺒ َ ﻜ َ ﺗ

ﱠ ﺔ ﻴ ِ ﺍﺋ َ ﺪ ِ ﺘ ْ ﺑ ِ ﺔ ﺍ َ ﻤ َ ﻜ ْ ﺤ َ ﻣ

arrondissementsrechtbank

ﺎﺕ( َ ﺎﻧ َ ْ ﳒ ِ ﺎﺫ َ ﺎﻥ )ﺑ َ ْ ﳒ ِ ﺎﺫ َ ﺑ

ﱠﺎﻥ ﻨ َ ﻓ ﺔ َ ﺎﻟ َ ﻘ َ ﻣ

artiest

ﱠﻞ ﻠ َ ﺨ ُ ﺎﺭ ﻣ َ ﻴ ِ ﺧ

artikel (geschrift) artikel (product)

augurk

ﻒ ْ ﻨ ِ ﺻ / ﻒ ْ ﻨ َ ﺻ ﺎﻑ( َ ﻨ ْ ﺻ َ ﻮﻑ، ﺃ ُ ﻨ ُ )ﺻ ( ُ ﻴﻒ ِ ﺍﺷ َ ﺮ َ ﻮﻑ )ﺧ ُ ﺷ ْ ﺮ ُ ﺧ

ُ ﺲ ُ ﻄ ْ ﺴ ُ ﻏ َ ، ﺃ (M-O) ُ ﺁﺏ ( ُ ﺎﺀ َ ﺑ َ ﺩ ُ ﻳﺐ )ﺃ ِ ﺩ َ ﱢ ﻒ، ﺃ ﻟ َ ﺆ ُ ﻣ

augustus

auteur

ﺔ َ ﺑ َ ﺮ َ ﺓ، ﻋ َ ﱠ ﺎﺭ ﻴ َ ﺳ

artisjok

auto

ﺓ( َ ﺮ ِ ﺎﺗ َ ﻛ َ ﻮﺭ )ﺩ ُ ﺘ ْ ﻛ ُ (، ﺩ ُ ﱠ ﺎﺀ ﺒ ِ ﻃ َ ﻴﺐ )ﺃ ِ ﺒ َ ﻃ

ﻴﺲ، ِ ﻮﺑ ُ ﻭﺗ ُ ﺎﺕ(، ﺃ َ ﺎﺻ َ ﺎﺹ )ﺑ َ ﺑ ( ُ ﻞ ِ ﺍﻓ َ ﻮ َ ﺔ )ﺣ َ ﻠ ِ ﺎﻓ َ ﺣ

arts

autobus

ﺎﺏ( َ ﻄ ْ ﻗ َ ﺐ )ﺃ ْ ﻄ ُ ﻗ ﺓ( َ ﺪ ِ ﻣ ْ ﺭ َ ﺎﺩ )ﺃ َ ﻣ َ ﺭ

as (spil)

ّ ﻲ ِ ﻴﻜ ِ ﺎﺗ َ ﻮﻣ ُ ﻭﺗ ُ ﺃ ﺎﺕ( َ ﻄ ُ ﻠ ُ ﺔ )ﺳ َ ﻄ ْ ﻠ ُ ﺳ

as (verbranding)

automatisch (bnw.)

ﺔ َ ﱠﺎﻳ ﻔ َ ﻃ ﺪ ْ ﻫ ُ ﺯ

asbak ascese

autoriteit

( ّ ﻲ ِ ﺎﺳ َ ﻣ َ ﱠ ﺔ )ﺃ ﻴ ِ ﺴ ْ ﻣ ُ ﺎﺀ(، ﺃ َ ﺴ ْ ﻣ َ ﺎﺀ )ﺃ َ ﺴ َ ﻣ

avond

archeologie

16

ﺎﺀ َ ﺸ ِ ﻋ ً ﺎﺀ َ ﺴ َ ﻣ

B Baalbek (stad in Libanon)

avond (late -)

ﱡ ﻡ ﻚ َ ﺒ َ ﻠ ْ ﻌ َ ﺑ

avond (’s avonds)

،( ُ ﻒ ِ ﺋ َ ﻇﺎ َ ﺔ )ﻭ َ ﻴﻔ ِ ﻇ َ ﺎﻝ(، ﻭ َ ﻐ ْ ﺷ َ ﻞ )ﺃ ْ ﻐ ُ ﺷ ﺎﻝ( َ ﻤ ْ ﻋ َ ﻞ )ﺃ َ ﻤ َ ﻋ ﻮﻥ( ُ ﻗ ُ ﻦ )ﺫ ْ ﻗ َ (، ﺫ ً ﻰ ِ ﺔ )ﳊ َ ﻴ ْ ِ ﳊ ﺍﻥ( َ ﺪ ْ ﻟ ِ ﻴﺪ )ﻭ ِ ﻟ َ (، ﻭ ُ ﻊ ِ ﺎﺋ َ ﺿ َ ﻴﻊ )ﺭ ِ ﺿ َ ﺭ ٍ ﻞ َ ﻤ َ ﻋ ُ ﺐ ِ ﺎﺣ َ ﺻ

ﺔ( َ ﻴ ِ ﺸ ْ ﻋ َ ﺎﺀ )ﺃ َ ﺸ َ ﻋ

avondmaal avontuur

baan

ﺓ َ ﺮ َ ﺎﻣ َ ﻐ ُ ﻣ ﺎ َ ﻴ ِ ﺁﺳ

Azië azijn

baard

ﻮﻝ( ُ ﻠ ُ )ﺧ ّ ﻞ َ ﺧ

baas (werk)

ﻳﺰ ِ ﺰ َ ﻋ

Aziz (naam: dierbaar)

baby

ﻮﺱ ُ ﻳ ِ ﺭ ُ ﺎﻟﻮ َ ﻜ َ ﺑ

bachelor

ﺎﺕ( َ ﻮﻫ ُ ﻴ ْ ﺎﻧ َ ﻮ )ﺑ ُ ﻴ ْ ﺎﻧ َ ﺎﺕ(، ﺑ َ ﱠ ﺎﻣ ﻤ َ ﱠ ﺎﻡ )ﺣ ﻤ َ ﺣ

bad

II ُ ﱢ ﻢ ﻤ َ ﺤ ُ - ﻳ َ ﱠ ﻢ ﻤ َ ﺣ X ﱡ ﻢ ِ ﺤ َ ﺘ ْ ﺴ َ ﱠ - ﻳ ﻢ َ ﺤ َ ﺘ ْ ﺳ ِ ﺍ

baden (tr.ww.) baden (zich-),

een douche nemen (ww.) badkamer

ﺎﺕ( َ ﱠ ﺎﻣ ﻤ َ ﱠ ﺎﻡ )ﺣ ﻤ َ ﺣ ِ ﺮ َ ﱠ ﻔ ﺍﻟﺴ ُ ﺔ َ ﻌ ِ ﺘ ْ ﻣ َ ﺃ

bagage (de)

ﻡ ُ ﺍﺩ َ ﺪ ْ ﻐ َ ﺑ

Bagdad (hoofdstad Irak)

ﻦ ﻡ ْ ﻳ َ ﺮ ْ ﺤ َ ﻦ ﻡ، ﺑ ْ ﻳ َ ﺮ ْ ﺤ َ ﺍﻟﺒ ِ ﺔ َ ﻴﻨ ِ ﱠ ﻔ ﺍﻟﺴ ُ ﺎﺭ َ ﺴ َ ﻳ

Bahrein

bakboord (het)

(linkerzijde van een schip) bakken (brood) (ww.)

ُ ﺰ ِ ﺒ ْ ﺨ َ - ﻳ َ ﺰ َ ﺒ َ ﺧ ﻲ ِ ﻠ ْ ﻘ َ ﻰ - ﻳ َ ﻠ َ ﻗ

bakken (in pan) (ww.)

ﱠ ﺎﺯ ﺒ َ ﺧ

bakker bakkerij

( ُ ﺰ ِ ﺎﺑ َ ﺨ َ ﺓ )ﻣ َ ﺰ َ ﺒ ْ ﺨ َ ﻣ ( ً ﺮﻯ ُ ﺓ )ﻛ َ ﺮ ُ ﻛ ﺔ َ ﺑ ْ ﺮ ُ (، ﻏ ٍ ﺎﻑ َ ﻨ َ )ﻣ ً ﻔﻰ ْ ﻨ َ ﻣ

bal

ballingschap bamboefluit

ﺎﻱ َ ﻧ

(c.) ﺯ ْ ﻮ َ ﻣ

banaan

ﺔ(، َ ﻃ ِ ﺮ ْ ﺷ َ ، ﺃ ُ ﻂ ِ ﺍﺋ َ ﺮ َ ﻳﻂ )ﺷ ِ ﺮ َ ﺷ ﻂ( َ ﺑ ُ ﺎﻁ )ﺭ َ ﺑ ِ ﺭ

band (reep)

ﺔ َ ﻼﻗ َ ﻋ

band (relatie)

ﺮ( ُ ﻃ ُ ﺍﺕ، ﺃ َ ﺎﺭ َ ﺎﺭ )ﺇﻃ َ ﺇﻃ

band (van een wiel)

17

band

Made with FlippingBook flipbook maker