Jeanne Boden - De essentie van China

Voorwoord

De essentie van China wil inzicht geven in een groot aantal aspecten van China. Het boek wil helpen om inzicht te verwerven in China met het oog op een constructieve omgang met Chinezen en een vlot functione ren als buitenlander in de Chinese maatschappij. In dit boek wordt een beeld geschetst van de voornaamste culturele patronen die ten grondslag liggen aan de communicatie met Chinezen en aan samenwerking met Chinese bedrijven. Het gaat hier niet om een wetenschappelijke studie waarbij verschijnselen systematisch worden geanalyseerd en stellingen worden onderzocht. Ik heb getracht om een toegankelijk maar onder bouwd betoog te houden. In het eerste hoofdstuk wordt een aantal theorieën over interculturele communicatie aangehaald. Deze theorieën vormen een kader waarbin nen concrete kenmerken van de Chinese maatschappij kunnen wor den geplaatst. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen is gestreefd naar een evenwicht tussen benaderingen door westerse en Chinese auteurs. Het is niet mijn bedoeling om de indruk te geven dat westerlingen en Chinezen zo verschillend zijn van elkaar dat hun werel den mijlenver van elkaar verwijderd zijn en dat het zeer moeilijk is om samen te werken. Mijn bedoeling is om een aantal aspecten te belich ten die het makkelijker maken om te begrijpen wat er zoal kan spelen in de samenwerking. Soms zal ik zaken in de relatie tussen het Westen en China met opzet zwart-wit beschrijven om het verschil duidelijk te maken, bijvoorbeeld als het gaat om groepsdynamiek. Maar we zijn al lemaal mensen en in zekere zin aan elkaar gelijk, we proberen ons werk en leven op een bepaalde manier in te richten waarbij we verschillende accenten leggen, en dat is iets wat Chinezen en wij westerlingen moeten begrijpen van elkaar. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel belicht cultuur en cul tuurverschillen, geografie en bevolking, geschiedenis, filosofie, politiek en maatschappij. Het tweede deel gaat over zakendoen in China. Aan de orde komen bedrijfscultuur, economie, wetgeving, Chinees strategisch denken, interpersoonlijke contacten, informatie en media, en marketing in China. Omdat communicatie een belangrijke rol speelt in het boek, worden sommige thema’s slechts kort behandeld (geografie, economie) en wordt aan andere meer aandacht besteed (filosofie, relaties). Dit neemt

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online