Jeanne Boden - De essentie van China

1 | cultuur en cultuurverschillen

zijn misschien minder universeel dan wij zouden wensen. De zogenaamde verwesterlijking in China is slechts een uiterst oppervlakkig fenomeen, vaak meer wishful thinking van de westerling in zijn contact met Chi na, dan een realiteit. De bewering dat Chinezen verwesteren, zou zelfs kunnen worden gekenschetst als wes terse arrogantie. Verwesterlijking is in China niet meer dan een laklaagje dat westerlingen het gevoel geeft dat Chinezen makkelijker te bereiken zijn dan vroeger. Precies dat mis

leidende laklaagje zet mensen op het verkeerde been. Wie zich niet de moeite getroost om inzicht te verwerven in de Chinese wereld die eron der verstopt zit, zal nooit echt zijn weg vinden in China.  

Afbeelding 1.1 Chinese vlag.

1.2

China en de Chinezen Als we over Chinezen spreken, over wie hebben we het dan? Hebben we het over de Han-Chinezen uit de Chinese Volksrepubliek? Of ook over de 55 andere volkeren in de Volksrepubliek? Moeten we het enkel heb ben over de Chinese Volksrepubliek of ook over Taiwan en Hongkong? En waar plaatsen we de miljoenen Huaqiao of ‘overzeese Chinezen’ ver spreid over de hele wereld? Officieel behoren Taiwan en Hongkong tot de Chinese Volksrepubliek. Elk van deze regio’s kende echter een heel eigen evolutie. Taiwan heeft een geschiedenis van Japanse bezetting (1895-1945), een overheersing door de Guomindang na 1949 en sinds enkele decennia democratische verkiezingen. Hongkong kent een kolo niaal verleden als Britse kroonkolonie (1842-1997). De Volksrepubliek is beïnvloed door het communisme. Vooral tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) werd getracht om alle tradities uit te roeien. In de Volksre publiek kennen traditionele waarden sinds 1978 een heropleving. Van daag is dat meer het geval zelfs dan een decennium geleden. De Chinese regering voert een retoriek met de boodschap dat China een sterke na tie is met een cultuur van vijfduizend jaar oud. Met de groei van China stijgt bij de Chinese bevolking het bewustzijn van de waarde en de kracht van de Chinese cultuur, wat vaak aanleiding geeft tot sterk nationalisme. China begint in toenemende mate de normen te bepalen, ook in het za kenleven en in de internationale samenwerking.  

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online