brochure lerarenopleiding basisonderwijs

LERAREN OPLEIDING BASISONDERWIJS

2024

DOELGERICHT ONDERWIJS ONTWERPEN In vijf stappen naar passende leeractiviteiten Anouke Bakx, Anje Ros & Erik Bolhuis

De wereld is volop in beweging en het basisonderwijs verandert mee. Als leerkracht krijg je steeds meer ruimte om samen met collega’s eigen leeractiviteiten vorm te geven, maar hoe doe je dat? Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst waarvan niemand weet hoe die eruit gaat zien? Hoe ga je om met verschillende onderwijsbehoeftes en hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen op hun eigen niveau optimaal presteren? Doelgericht onderwijs ontwerpen helpt je als (toekomstige) leerkracht om samen met collega’s onderwijs te ontwerpen dat past bij deze tijd. € 30 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 253 pagina’s | 3 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908297 | ISBN e-book 9789046971659

VREEMDE TALEN IN HET BASISONDERWIJS Een activerende didactiek voor Engels en MVT Amy Klipp

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk. De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door middel van inspirerende voorbeelden en werkvormen.

€ 43 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 347 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046907955 | ISBN e-book 9789046970294

TALENBEWUST LESGEVEN Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs Joana Duarte, Mirjam Günther-van der Meij, Fauve De Backer, Carolien Frijns & Babs Gezelle Meerburg (red.) De talenbewuste leraar zoekt naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen tot trotse taalgebruikers. Talige diversiteit en de achtergrond van leerlingen worden vaak gezien als belangrijke oorzaken voor de onderwijskloof. Uit onderzoek blijkt echter dat deze kloof door het aanbieden van geschikte vormen van taalonderwijs, zoals talenbewust lesgeven, kan worden over brugd. Dit boek helpt (toekomstige) leraren in het basisonderwijs om aan de slag te gaan met talige diversiteit in de klas, om zo de gewenste taalleeromgeving te creëren.

€ 42 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 365 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907979 | ISBN e-book 9789046970324

OOK INTERESSANT

Gemotiveerd leren en lesgeven De kracht van intrinsieke motivatie

Begeleiden van actief leren Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

Overtuigend presenteren

HERZIEN

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 203 pagina’s | 2e druk, 2021 ISBN boek 9789046907719 ISBN e-book 9789046969731

€ 24,50 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 ISBN e-book 9789046972106

€ 24,95 168 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907337 ISBN e-book 9789046968963

HERZIEN

PORTAAL Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs Harry Paus & Frans Hiddink (red.), Sylvia Bacchini, Rikky Dekkers, Casper Markesteijn, Theo Pullens & Maaike Pulles Taal speelt een cruciale rol in ons leven. We gebruiken taal om te communiceren, onze gevoelens uit te drukken en om greep op de wereld te krijgen. Dit vraagt om goed taalonderwijs op de basisschool. Hoe kun je als leerkracht je taalonderwijs zo vormgeven dat je optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van alle leerlingen? Portaal is een praktische taaldidactiek die een ‘portaal’ biedt naar de wereld van het taallerende kind. Het boek gaat in op de wijze waarop je als leerkracht leerlingen tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in hun taalontwikkeling. Het heeft twee delen: een algemeen deel en een deel over taaldomeinen. In deel I wordt algemene informatie gegeven over taal en taalonderwijs. In deel II worden de wetenschap- pelijke inzichten per domein vertaald naar de dagelijkse praktijk in de (stage)klas. In deze zesde, herziene druk is in deel I een hoofdstuk over meertaligheid toegevoegd, waarin het onderwerp Nederlands als tweede taal een plaats heeft gekregen. Daarnaast wordt in de didactische hoofdstukken in deel II per domein aan dacht besteed aan specifieke problemen en mogelijkheden voor leerlingen met een anderstalige achtergrond. Samenhang is een belangrijk thema in de nieuwe taaldidac tiek. Daarom komt in hoofdstuk 3 de samenhang binnen de domeinen van taal(onderwijs) in andere vakken aan bod. Verder is er een geheel nieuw hoofdstuk toegevoegd over de geletterdheidsontwikkeling van het jonge kind. De didactische hoofdstukken in deel II zijn aangepast aan de herziene kerndoelen van de overheid die waarschijnlijk eind 2025 zullen worden ingevoerd.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 49 , 95 (incl. online studiemateriaal) ca. 448 pagina’s | 6 e druk, april 2024 ISBN boek 9789046908068 ISBN e-book 9789046970706

OOK INTERESSANT

Kiezen voor het jonge kind Handboek voor het werken met jonge kinderen

Lessen in orde op de basisschool Handboek voor de onderwijspraktijk

Praktijkonderzoek in de school

€ 51,50 (incl. online studiemateriaal) 509 pagina’s | 2e druk, 2019 ISBN boek 9789046904473 ISBN e-book 9789046962947

€ 38,50 (incl. online studiemateriaal) 344 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907252 ISBN e-book 9789046968895

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk, 2020 ISBN boek 9789046907320

HERZIEN

DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs Etje Heijdanus-de Boer, Anouk van Nunen & Ronald Hueskens (red.), Petra Beers, Danielle Bouwmeester & Pauline Verhallen Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Dans sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegings drang. Door te dansen zetten ze hun lichaam in als instru ment om ideeën, ervaringen en gevoelens vorm te geven. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Met DANS! ontdek je de mogelijkheden van dansonderwijs en leer je deze te ontwikkelen en toe te passen in je eigen lessen. DANS! is het eerste handboek dat wettelijke kaders, onder zoeksresultaten, beleidsvorming en jarenlange ervaring vertaalt naar een praktisch leermateriaal. Deze derde druk is grondig herzien en sluit volledig aan op de kerndoelen primair onderwijs en de kennisbasis dans en drama. Het centrale didactische uitgangspunt van DANS! is ‘leren door doen’. Dit geldt voor de leerling, maar ook voor de leraar. Die vindt in dit handboek een schat aan informatie over dansonderwijs: de contexten van dans, dansdoelen, dansontwikkeling en het creatieve proces. Maar de leraar wordt vooral ook uitgenodigd om met deze theorie aan de slag te gaan. Daartoe biedt DANS! tal van praktische hulp middelen, van kant-en-klare voorbeeldlessen en dansactivi teiten tot een volledig uitgewerkte leerlijn DANS! . Op de bijbehorende website staan de uitgeschreven dansactiviteiten en voorbeeldlessen dans. Je vindt er ook videofragmenten voor de lespraktijk en playlists met links naar muziekfragmenten, en aanvullend studiemateriaal.

ca. € 37 , 50 (incl. online studiemateriaal) ca. 303 pagina’s | 3 e druk, januari 2024 ISBN boek 9789046908532 ISBN e-book 9789046972076

ONLINE VIND JE EXTRA VERDIEPING EN OEFENMATERIAAL

OOK INTERESSANT

Culturele diversiteit in de klas

Spelend leren en ontdekken Handboek drama voor het basisonderwijs

Impact vanuit veerkracht Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 318 pagina’s | 2e druk, 2022 ISBN boek 9789046907993 ISBN e-book 9789046970348

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 184 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908433 ISBN e-book 9789046971918

€ 23,00 192 pagina’s | 7e druk, 2022 ISBN boek 9789046908112 ISBN e-book 9789046970775

HERZIEN

IEDEREEN KAN LEREN SCHRIJVEN Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs Suzanne van Norden

Schrijven op school is belangrijker dan ooit. Het leert kin deren om zelfstandig te denken en zich uit te drukken. Het intensieve gebruik van digitale media en de opkomst van AI-toepassingen als ChatGPT maken het extra belangrijk dat jongeren schrijfplezier en schrijfvaardigheid ontwikkelen, in nauwe relatie met leesvaardigheid en zaakvakkennis. Iedereen kan leren schrijven is het basisboek voor elke (toekomstige) basisschoolleerkracht die serieus wil werken aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij leerlingen. Het boek bevat een schat aan handreikingen, praktijkvoor beelden en ideeën voor het schrijfonderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar. In deze derde druk heeft de auteur meer nadruk gelegd op de verbinding van schrijven en lezen. Nieuwe lesmodellen en -voorbeelden dagen leerkrachten uit om te experimen teren met actief lezen en schrijven binnen de zaakvak onderwerpen die zij behandelen. De auteur introduceert een nieuw fasenmodel om leerkrachten te ondersteunen bij het zelf ontwerpen van goede schrijflessen. Verder worden de tien genres die centraal staan in het boek een voudiger aangeboden. De hoofdstukken zijn in een prakti scher volgorde geplaatst, ingekort en soms aangevuld met nieuwe inzichten en bronnen. Voor de onderbouw is een apart hoofdstuk toegevoegd en er is een nieuw hoofdstuk met korte schrijfwerkvormen gericht op lezen en denken. Op de bijbehorende website zijn de digitale hulpmiddelen bijgewerkt en hier en daar uitgebreid.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 39 , 95 (incl. online studiemateriaal) ca. 256 pagina’s | 3 e druk, maart 2024 ISBN boek 9789046908846 ISBN e-book 9789046973066

OOK INTERESSANT

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

Natuuronderwijs inzichtelijk Een basis voor de vakinhoud van Natuur & Techniek

Tekstzinnig e-learning Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

NIEUW

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 464 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907245 ISBN e-book 9789046968888

zakelijk

doelgroep

argument

focus

€ 42,95 511 pagina’s | 5e druk, 2021 ISBN boek 9789046907610 ISBN e-book 9789046969342

ca. € 33,50 september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

OUDERS, ONDERWIJS EN JEUGDZORG IN VERBINDING Integraal perspectief op kind en jongere Peter de Vries & Rob Gilsing (red.)

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers,

en daarmee het kind en de jongere centraal te zetten. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 294 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908082 | ISBN e-book 9789046970737 INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman

HERZIEN

Professionals in zorg, welzijn en onderwijs moeten goed met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en betrokkenen in het sociale netwerk. Deze herziene uitgave beschrijft het samenwerken modelmatig en gaat nadrukkelijk in op samenwerking in zorg, welzijn én het onderwijs. € 37 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908754 | ISBN e-book 9789046972724

ONTWIKKELING IN DE GROEP Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Marianne Luitjes & Ilona de Zeeuw-Jans

Van jongs af aan brengen kinderen en jongeren veel tijd door in groepen. Hun ervaringen in deze groepen hebben grote invloed op hun ontwikkeling. Door op een adequate manier de groepsontwikkeling te begeleiden, kunnen professionals positief bijdragen aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten die nodig zijn om groepsprocessen bij kinderen en jongeren in goede banen te leiden. € 47 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 416 pagina’s | 3 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908211 | ISBN e-book 9789046970874

OOK INTERESSANT

Geschiedenis InZicht Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs

De wereld in met aardrijkskunde Vakinhoud

De wereld in met aardrijkskunde Vakdidactiek

€ 53,95 (incl. online studiemateriaal) 415 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906736 ISBN e-book 9789046967997

€ 35,95 (incl. online studiemateriaal) 203 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907146 ISBN e-book 9789046969632

€ 24,95 (incl. online studiemateriaal) 131 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907139 ISBN e-book 9789046969625

HANDBOEK VOOR DE LERAAR BASISONDERWIJS Walter Geerts, Jarla Geerts & René van Kralingen Als leraar komt er veel op je af. Hoe haal je het beste uit jezelf en je leerlin gen? En hoe houd je het hoofd koel? Daarvoor is een stevige basis nodig. Die biedt het Handboek voor de leraar basisonderwijs . In deze praktische gereedschapskist voor de dagelijkse lespraktijk vind je alle theorie die je als startende leraar nodig hebt. Het boek koppelt de theorie via herkenbare voorbeelden aan de praktijk. Dit boek bestaat uit twaalf hoofd stukken verdeeld over vier delen. Deel A geeft uitleg over de ontwikkeling van leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deel B gaat over lesvoorbe reiding, zorgen voor een optimale werksfeer, groepsvorming en toetsing. Deel C gaat in op het onderwijs in Nederland in brede zin. Hoe ziet het speel veld eruit en wat is nodig om het te verbeteren? Het boek sluit af met deel D, over hoe je jezelf didactisch en pedagogisch kunt blijven ontwikkelen als leraar. Elk hoofdstuk begint met een casus vanuit het perspectief van een pabo student en eindigt met reflectievragen. Op de bijbehorende website vind je studievragen, lessuggesties en samenvattende powerpoints bij elk hoofdstuk.

€ 49 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 432 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908365 | ISBN e-book 9789046971741

INZICHT IN BURGERSCHAPSVORMING Kennis en didactiek voor het basisonderwijs Jan de Bas & Wesley van Meir

Sinds 2021 zijn scholen en groepsleerkrachten wettelijk verplicht om in de klas aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, zodat kinderen opgroeien tot burgers die respect hebben voor de democratie, oog hebben voor de mede mens en voor zichzelf opkomen. Dit boek helpt basisscholen en (toekomstige) leerkrachten om op bewuste en verantwoorde manier invulling te geven aan onderwijs in burgerschapsvorming. Het theoretische deel van het boek behandelt de drie overkoepelende thema’s van burgerschapsvorming: identiteit, democratie en wereldburgerschap. Behalve theorie bevat het boek inspirerende lessuggesties en tal van praktisch uitvoerbare ideeën die leerlingen stimuleren om mee te doen in de klas, op school en in de omgeving. Ook doet het boek een voorstel voor een canon van burgerschapsvorming, met 36 vensters over de drie hoofdthema’s. Daarnaast krijgen leerkrachten handvatten aangereikt om zelf zo’n canon op te stellen. Ten slotte biedt het boek een aantal handige modellen waarmee schooldirecties en onderwijsteams onderwijs over burgerschapsvorming kunnen inrichten.

€ 39 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 304 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046907986 | ISBN e-book 9789046970331

OOK INTERESSANT

Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs

Rekenen-wiskunde en didactiek De rol van de leerkracht in het basisonderwijs

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 365 pagina’s | 3e druk, 2018 ISBN boek 9789046906255 ISBN e-book 9789046967010

€ 49,50 (incl. online studiemateriaal) 360 pagina’s | 2e druk, 2022 ISBN boek 9789046908075 ISBN e-book 9789046970720

€ 42,50 360 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908006 ISBN e-book 9789046970362

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Robin Meeuwisse en ik ben uitgever van het fonds Lerarenopleiding Basisonderwijs. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Robin Meeuwisse Uitgever Lerarenopleiding Basisonderwijs meeuwisse@coutinho.nl 06-12368119

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook Online newsletter creator