brochure lerarenopleiding 1e en 2e graads

LERAREN OPLEIDING 1 e & 2 e GRAADS

2024

HANDBOEK VREEMDETALENDIDACTIEK vertrekpunten – vaardigheden – vakinhoud

Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal & Rick de Graaff (red.) Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Wat voor ondersteuning, oefening en kennis is daarvoor nodig? Het Handboek vreemdetalendidactiek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs. HANDBOEK TAALKUNDE Arina Banga, Petra Poelmans, Josefien Sweep & Véronique Verhagen (red.) Hoe zit taal in elkaar en hoe leren en gebruiken mensen taal? Dit boek behandelt op een toegankelijke en overzichtelijke manier het fascinerende systeem achter taal en omvat alle leerdoelen over taalbeschouwing uit de kennisbasis voor toekomstige docenten Nederlands. Ook biedt het andere studenten een boeiende inleiding in de taalkunde. € 49 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 480 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907641 | ISBN e-book 9789046969403

€ 44 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 384 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046904534 | ISBN e-book 9789046963005

VAARDIG MET VAKINHOUD Handboek vakdidactiek Nederlands

Jeroen Dera, Joyce Gubbels, Janneke van der Loo & Jimmy van Rijt (red.) Leg je in het schoolvak Nederlands de focus op inhoud , wat leerlingen moeten kennen, of juist op vaardigheden , wat ze moeten kunnen? Deze discussie komt in het denken over het schoolvak voortdurend terug. In dit boek nemen de samenstellers een doelbewuste positie in: er wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan de inhoudelijke kant van het vak, zoals letterkunde en taalkunde, zonder daarbij de dimensie van vaardigheden, zoals begrijpend lezen, schrijven en spreken, tekort te willen doen. Docenten die met dit boek worden opgeleid, leren schakelen tussen inhoud en vaardigheden in het schoolvak Nederlands en krijgen bruikbare didactische handvatten om interessante en betekenisvolle lessen te geven.

€ 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 384 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908792 | ISBN e-book 9789046972908

OOK INTERESSANT

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

Nederlands in de onderbouw Een praktische didactiek

Activeren, differentiëren en formatief handelen In alle fasen van de les

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 269 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906774 ISBN e-book 9789046968062

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 201 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908464 ISBN e-book 9789046971949

€ 40,50 344 pagina’s | 7e druk, 2020 ISBN boek 9789046907597 ISBN e-book 9789046969328

NIEUW

HANDBOEK DOELTAALDIDACTIEK Taalverwerving en doeltaal-leertaal Sebastiaan Dönszelmann

Het klinkt zo vanzelfsprekend: de doeltaal gebruiken om leerlingen een vreemde taal effectiever te laten leren. Alleen: werkt het wel zo? Wordt er wel automatisch meer geleerd wanneer de docent de doeltaal inzet? Ja en nee. Het gaat namelijk niet om de kwantiteit van het doeltaal gebruik, maar om de kwaliteit: wanneer de docent de doel taal bewust en didactisch verantwoord aanwendt, ontstaat er veel leerpotentieel. Handboek doeltaaldidactiek biedt docenten een naslagwerk dat de kern van de tweedetaal verwervingstheorie uiteenzet, aanvult met nieuwe inzichten, en dat geheel koppelt aan het gebruik van de doeltaal als didactisch instrument: doeltaal-leertaal. Het handboek start met een overzichtelijke weergave van de belangrijkste theorieën uit de vreemdetalendidactiek: het taaldidactisch fundament. In vier themahoofdstukken worden vervolgens praktische didactische handreikingen gedaan om de doeltaal te gebruiken, telkens voorzien van onderbouwing, uitleg, lesideeën en vele voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een praktijkcasus die als rode draad terugkeert, veelvuldig aangevuld met illustraties uit de lespraktijk van vreemdetalendocenten. Er is bovendien aandacht voor doeltaalgebruik in specifieke onderwijssituaties, zoals NT2-onderwijs en het tweetalig onderwijs. Het boek sluit af met concrete aanwijzingen om doeltaal-leertaal stapsgewijs in de onderwijspraktijk te implementeren.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) ca. 288 pagina’s | februari 2024 ISBN boek 9789046909164 ISBN e-book 9789046973523

OOK INTERESSANT

Communiceren is docentenwerk Contact maken, leidinggeven en luisteren in het onderwijs

Handboek taalgericht vakonderwijs

Handboek voor leraren

€ 31,50 (incl. online studiemateriaal) 223 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907702 ISBN e-book 9789046969724

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 272 pagina’s | 4e druk, 2020 ISBN boek 9789046907573 ISBN e-book 9789046969304

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 496 pagina’s | 3e druk, 2020 ISBN boek 9789046907221 ISBN e-book 9789046968864

ONTWIKKELING IN DE GROEP Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Marianne Luitjes & Ilona de Zeeuw-Jans

Van jongs af aan brengen kinderen en jongeren veel tijd door in groepen. Hun ervaringen in deze groepen hebben grote invloed op hun ontwikkeling. Door op een adequate manier de groepsontwikkeling te begeleiden, kunnen professionals positief bijdragen aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten die nodig zijn om groepsprocessen bij kinderen en jongeren in goede banen te leiden. € 47 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 416 pagina’s | 3 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908211 | ISBN e-book 9789046970874

GESCHIEDENISDIDACTIEK Handboek voor de vakdocent Arie Wilschut, Dick van Straaten & Marcel van Riessen

Het eenvoudig voorhouden van zoveel mogelijk feiten aan leerlingen leidt wellicht tot een goed proefwerk- of examenresultaat, maar niet tot kennis die aankomt en blijft hangen. In dit boek draait het om de vraag hoe het geschiedenisvak echt overgebracht kan worden. Dit boek gaat over de aanpakken die geschiedenisleraren kunnen hanteren om leerlingen iets nuttigs en toepasbaars te leren. De visie op geschiedenisdidactiek is weergegeven in drie sleutelwoorden: zinvol, leerbaar en haalbaar. € 49 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 456 pagina’s | 3 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908815 | ISBN e-book 9789046972946

OUDERS, ONDERWIJS EN JEUGDZORG IN VERBINDING Integraal perspectief op kind en jongere Peter de Vries & Rob Gilsing (red.)

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers, en

daarmee het kind en de jongere centraal te zetten. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 294 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908082 | ISBN e-book 9789046970737

OOK INTERESSANT

Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs

Praktijkonderzoek in de school

Culturele diversiteit in de klas

HERZIEN

€ 37,50 (incl. online studiemateriaal) 320 pagina’s | 2e druk, 2023 ISBN boek 9789046908754 ISBN e-book 9789046972724

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk, 2020 ISBN boek 9789046907320

€ 23,00 192 pagina’s | 7e druk, 2022 ISBN boek 9789046908112 ISBN e-book 9789046970775

DE LEESCYCLUS Kaarten met activiteiten voor doelgericht

NIEUW

jeugdliteratuuronderwijs Iris Kamp & Yvette Jansen

Elke docent Nederlands heeft behoefte aan kwalitatief goed lesmateriaal dat eenvoudig is in te zetten. De Leescyclus voorziet hierin en bestaat uit twee kaartensets: een set met lesactiviteiten en een set met verdiepende vragen en stellin gen die de basis vormen voor een boekgesprek. De kaarten zijn een aanvulling op Jeugdliteratuur en didactiek , waarin de didactiek van De Leescyclus wordt gepresenteerd, maar zijn ook los te gebruiken. Het vakdidactische model De Leescyclus helpt bij het vormgeven van lessen jeugdliteratuur, zodat het lezen wordt bevorderd en leerlingen hun literaire competentie verder kunnen ontwikkelen. De kaarten met lesactiviteiten zijn in te zetten in alle vier de fasen van De Leescyclus: de inspiratie fase, de keuzefase, de leesfase en de verdiepingsfase. De boekgesprekkaarten zijn specifiek voor de verdiepings fase bedoeld. Alle kaarten zijn gekoppeld aan acht doelen van jeugdliteratuuronderwijs: kritisch denken, inzicht in eigen emoties, zingeving, empathisch vermogen, horizon verbre den, verbeeldingskracht, verhaalanalyse en leessmaak ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de docent gemakkelijk didactische keuzes kan maken.

ca. € 39 , 95 112 kaarten + handleiding | maart 2024 ISBN 9789046909119

JEUGDLITERATUUR EN DIDACTIEK Handboek voor vo en mbo Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman & Peter van Duijvenboden

Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier gaan lezen? Bijzondere verhalen van eigenzinnige schrijvers, rijke teksten, humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren. Dit boek laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo.

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 304 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906859 | ISBN e-book 9789046968208

OOK INTERESSANT

Begeleiden van zelfsturing en samenwerking Actief leren in vo en mbo

Overtuigend presenteren

Tekstzinnig e-learning Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

HERZIEN

NIEUW

€ 26,95 (incl. online studiemateriaal) 206 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907962 ISBN e-book 9789046970317

€ 24,50 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 ISBN e-book 9789046972106

zakelijk

doelgroep

argument

focus

ca. € 33,50 september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

HERZIEN

GEÏNTEGREERD PEDAGOGISCH HANDELEN In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs Jeroen Onstenk Als leraar in het voortgezet en beroepsonderwijs heb je niet alleen (vak)didactische, maar zeker ook goed ontwikkelde pedagogische overtuigingen, kennis en vaardigheden nodig. Uitgangspunt van Geïntegreerd pedagogisch han delen is dat onderwijs een complex proces van communica tie en interpretatie is, waarin het oordelen en handelen van de leraar een cruciale rol speelt. Het gaat in het onderwijs namelijk niet alleen om cognitief leren en het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook om het stimuleren en fa ciliteren van de persoonlijke, culturele, sociale en ethische ontwikkeling van leerlingen. Dit boek levert de inzichten en handvatten die je nodig hebt om inspirerend, effectief en verantwoord de pedagogische opdracht van het onderwijs in te vullen en vorm te geven. Deze herziening is geactualiseerd op basis van nieuwe be leidsontwikkelingen, nieuwe literatuur, en nieuw onderzoek over persoonsvorming, pedagogische tact en kansengelijk heid. Ook worden nieuwe concepten en aanpakken bespro ken, zoals pedagogische onderbreking, persoonswording (subjectificatie) en agency.

€ 37 , 50 352 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908525 ISBN e-book 9789046972069

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Lessen in orde Handboek voor de onderwijspraktijk

Impact vanuit veerkracht Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding Een praktijkgericht boek

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s | 4e druk, 2022 ISBN boek 9789046908051 ISBN e-book 9789046970683

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 184 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908433 ISBN e-book 9789046971918

€ 41,50 (incl. online studiemateriaal) 432 pagina’s | 6e druk, 2021 ISBN boek 9789046907580 ISBN e-book 9789046969311

NIEUW

PRAKTIJKBOEK LESGEVEN IN HET MBO Kitty van Dijck & Simon Ettekoven Het mbo treedt de laatste jaren steeds meer op de voorgrond. Er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde vakmensen, van deskmedewerkers en verplegers tot logistiek medewerkers. Om deze vakmensen op te leiden zijn gekwalificeerde mbo-docenten nodig; docenten die weten waarom ze doen wat ze doen. Het mbo is een uit dagende onderwijssector met vele gezichten. Opleidingen lopen uiteen in de wijze waarop het onderwijs wordt ver zorgd, de verschillen tussen studenten kunnen enorm zijn en er is in het mbo zowel vol- als deeltijdonderwijs mogelijk. Hét mbo bestaat niet. Hoe vind je daarin als beginnend docent je weg? Praktijkboek lesgeven in het mbo biedt beginnende mbo- docenten alles wat ze nodig hebben voor een vliegende start. Het boek gaat vooral over de praktijk van lesgeven in het mbo, die allang niet meer uitsluitend bestaat uit het geven van instructie. De beroepspraktijk speelt een grote rol in het mbo, zowel in leersituaties als in de beroeps praktijkvorming. Het is aan docenten om studenten voor te bereiden op een beroepswereld waarin zij geacht worden zichzelf te kunnen sturen. Het boek bevat hiertoe tal van strategieën, tips en voorbeelden, gebaseerd op actuele theorieën en inzichten.

€ 27 , 95 205 pagina’s | 2023

ISBN boek 9789046908518 ISBN e-book 9789046971994

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Lessen in orde in het mbo Handboek voor de onderwijspraktijk

De docent in onmisbaar Vier bouwstenen voor leren in het mbo

Een goede les Leren met meer effect

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907535 ISBN e-book 9789046969137

€ 18,95 112 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908228 ISBN e-book 9789046970287

€ 16,95 84 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905951 ISBN e-book 9789046964347

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Robin Meeuwisse en ik ben uitgever van het fonds Lerarenopleiding 1e & 2e graads. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Robin Meeuwisse Uitgever Lerarenopleiding 1e & 2e graads meeuwisse@coutinho.nl 06-12368119

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook Annual report maker