brochure gezondheidszorg

GEZONDHEIDS ZORG

2024

PRAKTIJKBOEK RELATIONEEL WERKEN IN ZORG EN WELZIJN Het KEUVEL-kader als leidraad Greet Demesmaeker Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Deze uitgave biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zorgvrager. Daartoe introduceert de auteur het KEUVEL-kader: bouwstenen voor een nabije ontmoeting, om deskundig te ‘keuvelen’, van mens tot mens.

€ 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908716 | ISBN e-book 9789046972687

MAATWERK IN GEZONDHEID EN WELZIJN Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice Ria den Hertog, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar & Miriam Losse (red.)

Professionals in zorg en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van anderen te handelen in overeenstemming met geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij vaak geconfronteerd met een complexiteit die juist om maatwerk vraagt. Dit boek helpt om de beste begeleiding of oplossing te bieden in Evidence Based Practice, waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is

voor de manier waarop de professional handelt. € 25 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 189 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908280 | ISBN e-book 9789046971598

RELATIEGERICHTE ZORG Barbara Buijten

Relatiegerichte zorg laat zien dat het bewust worden van houding, communicatie en omgangsvormen een grote rol speelt in de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. De uitgave leert je hoe je zorgvuldig contact opbouwt, en hoe relationele aspecten als aandacht, betrokkenheid en ruimte voor het perspectief van de ander resulteren in meer zelfredzaamheid. Per hoofdstuk worden er in het boek reflecterende oefeningen aangeboden, die je helpen je als zorgprofessional verder te ontwikkelen.

€ 27 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 216 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907511 | ISBN e-book 9789046969113

OOK INTERESSANT

Impact vanuit veerkracht

Praktijkboek presentie

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit Handboek voor professionals in zorg en welzijn

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 184 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908433 ISBN e-book 9789046971918

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906514 ISBN e-book 9789046967546

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 351 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905838 ISBN e-book 9789046964248

HERZIEN

INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman Professionals in zorg, welzijn en onderwijs moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en alle betrokkenen in het sociale systeem van de cliënt. Deze uitgave (voorheen luidde de titel Handboek inter professioneel samenwerken in zorg en welzijn ) beschrijft het interprofessioneel samenwerken modelmatig en vanuit een breed perspectief. Het boek (inclusief website) gaat daarbij nadrukkelijk in op interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn én onderwijs. Er worden vier kerncompetenties onderscheiden: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden, en het werken in teams. De auteurs plaatsen deze competenties in het kader van geldende richtlijnen en wet- en regelgeving, en laten het belang zien van ethisch bewust en cliëntgericht werken. De herziene uitgave biedt instrumenten om interprofessioneel werken in kaart te brengen, vaardigheden en competenties te meten en om interprofessionele professionals op te leiden. De uitgave is aangevuld met nieuwe theoretische inzichten en actuele praktijkvoorbeelden en biedt activerende werk vormen en opdrachten die helpen in de ontwikkeling van de gevraagde competenties.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

€ 37 , 50 (incl. online studiemateriaal) 320 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908754 ISBN e-book 9789046972724

OOK INTERESSANT

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn

Healthy ageing Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop

Interprofessioneel werken en innoveren in teams Samenwerking in nieuwe praktijken

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 231 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907269 ISBN e-book 9789046968901

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 344 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906026 ISBN e-book 9789046964385

€ 31,95 280 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906170 ISBN e-book 9789046966891

ONTWERPEN VOOR ZORG EN WELZIJN Job van ’t Veer, Eveline Wouters, Monica Veeger & Remko van der Lugt Willen we in de nabije toekomst nog goede zorg en ondersteuning bieden, dan zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de creatieve houding van (toekomstige) professionals. Zij hebben een belangrijke rol om het werkveld te innoveren. Design thinking is een denk- en werkwijze die hier goed bij past: het kan zorg- en hulpverleners helpen nieuwe ideeën snel concreet te maken en die in cocreatie met de zorg- of hulpvrager te ontwikkelen. Dit boek helpt om deze ontwerpgerichte manier van denken te ontwikkelen en toe te passen. EEN ONDERZOEKENDE HOUDING Werken aan professionele ontwikkeling Maaike van den Herik & Arnout Schuitema Een onderzoekende houding geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding. Het boek ondersteunt studenten hierin, door de toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. De belangrijkste kenmerken van de onderzoekende houding komen aan de orde, waaronder opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam en kritisch zijn. Naast de vele oefeningen is een zelfscan beschikbaar voor het volgen van de eigen ontwikkeling en het bepalen van doelen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN DE (PARAMEDISCHE) ZORG Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen & Janna Bruijning Dit boek leert je problemen uit de praktijk gericht te onderzoeken, onderzoek te waarderen, wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te komen tot oplossingen voor praktijkproblemen. Het gaat in op het waarom van onderzoek, de ethische aspecten en de waarde van evidence-based practice. Ook leert het je hoe je van een praktijkprobleem tot een goede onderzoeksvraag komt en hoe je vervolgens een projectplan schrijft. Het beschrijft hoe je eigen onderzoek uitvoert, tot en met de analyse en weergave van de resultaten. Ten slotte besteedt het boek ook aandacht aan de impact van onderzoek in de praktijk. € 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 317 pagina’s | 3 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907825 | ISBN e-book 9789046970003 O ok verkrijgbaar in het E ngels: P ractice-based research in (allied) health care € 33 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 301 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906910 | ISBN e-book 9789046968291 € 18 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 125 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905319 | ISBN e-book 9789046963708

VEEL EXTRA’S ONLINE

OOK INTERESSANT

Overtuigend presenteren

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Tekstzinnig e-learning Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

HERZIEN

NIEUW

€ 24,50 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 ISBN e-book 9789046972106

zakelijk

doelgroep

argument

focus

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

ca. € 33,50 september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

NIEUW

HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Op weg naar de best passende zorg Jelle Reijngoudt & José van Dorst

Verpleegkundigen in verschillende sectoren, zoals het ziekenhuis of de verslavingszorg, gebruiken allemaal het verpleegkundig proces als de basis van hun handelen. Daarin stellen ze immers vast welke interventies ze gaan inzetten voor welke problemen en waar de interventies toe moeten leiden. In dit boek laten de auteurs zien hoe je als verpleegkundige het verpleegkundig proces kunt inzetten om te komen tot de best passende zorg voor de zorgvrager. Niet alleen met het oog op de (toekomstige) schaarste, maar juist ook om de kwaliteit van de zorg te vergroten door de juiste dingen te doen en de juiste dingen te laten als verpleegkundige. Het verpleegkundig proces is geschreven vanuit de context van de heden daagse uitdagingen in de verpleegkunde. Bij het boek hoort een uitgebreide digitale module waarin studenten het verpleegkundig proces methodisch kunnen doorlopen, toegespitst op de zorgsector waar zij stage (willen) lopen. De vele praktijkvoorbeelden en casuïstiek maken de toepassing in de praktijk voortdurend zichtbaar. De uitgave sluit aan op het nieuwe opleidingsprofiel BN2030. ca. € 24 , 00 (incl. online studiemateriaal) | ca. 144 pagina’s | voorjaar 2024 ISBN boek 9789046908877 | ISBN e-book 9789046973127

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.)

Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van hun opleiding. Een aantal breekt de studie zelfs voortijdig af. Deze uitgave geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie. Het boek richt zich voornamelijk op individuele begeleiding met behulp van de veelgebruikte methodiek ‘Begeleid Leren’, opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies als effectieve interventie (volgens eerste aanwijzing). Het begeleiden van studenten met psychische problemen vraagt namelijk om maatwerk.

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

OOK INTERESSANT

Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn Van signaleren naar duurzaam implementeren

Werken aan maatschappelijke participatie Praktijkboek voor zorg en welzijn

Reflecteren Leren van je ervaringen als professional

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 285 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046907672 ISBN e-book 9789046969670

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 191 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907931 ISBN e-book 9789046970263

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 243 pagina’s | 2e druk, 2017 ISBN boek 9789046905777 ISBN e-book 9789046964170

HET PALET VAN DE PSYCHOLOGIE Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding Jakop Rigter

HERZIEN

Met dit boek leren (aanstaande) professionals in de hulpverlenings- en opvoedings praktijk met verschillende ‘brillen’ naar hun werk te kijken. Zeven belangrijke stromingen in de psychologie worden behandeld: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie, omgevings psychologie en biologische psychologie. In deze herziene druk hebben ontwikkelingen als mentaliseren, de zelfdeterminatietheorie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en de CRISPR-methode een plaats gekregen. ca. € 42 , 50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 448 pagina’s | 5 e druk, april 2024 ISBN boek 9789046909041 | ISBN e-book 9789046973400

GEDRAGSVERANDERING VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares

Dit praktische handboek helpt gezondheids- en welzijnsprofessionals om Positieve Gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking. Het brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door in een gezamenlijk begrippenkader te voorzien. Na een algemene introductie in gezondheid, gezondheidsbevordering en gedragsmodellen hebben de auteurs deze onderdelen voor een aantal praktijksituaties uitgewerkt: wijk, werk, school, sport en vrije tijd, en ziekenhuis.

€ 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908273 | ISBN e-book 9789046971581

SEKSUEEL GEZOND Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn Paulien van Haastrecht & Ciel Wijsen Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. (Aankomende) professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Het boek biedt inzicht in de thematiek en context van het seksuele gezondheidsveld.

€ 34 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 291 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908723 | ISBN e-book 9789046972694

OOK INTERESSANT

Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding

Basisboek psychologie Sociaal verbonden

€ 47,50 (incl. online studiemateriaal) 431 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908099 ISBN e-book 9789046970751

€ 42,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907689 ISBN e-book 9789046969687

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905784 ISBN e-book 9789046964187

PRAKTIJKBOEK BRODDELEN Succesvol behandeld Yvonne van Zaalen, m.m.v. Isabella Reichel

Praktijkboek broddelen biedt concrete behandelmethodes en is een rijke inspiratiebron met wetenschappelijk onderbouwd materiaal voor het vast stellen en behandelen van deze wereldwijd erkende spreeksnelheidstoornis. In deze uitgave komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diag nostische instrumenten, therapieopbouw en concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klini sche ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen. Bij dit boek hoort een website met therapieoefeningen, formulieren, een handleiding voor het computerprogramma Praat (voor spraakanalyse tijdens onderzoek en behandeling) en videocasussen. Ook zijn er presentaties ontwikkeld die binnen het onderwijs door docenten kunnen worden gebruikt.

VEEL EXTRA’S ONLINE

€ 33 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 245 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908471 | ISBN e-book 9789046972137

VERSTAANBAAR NEDERLANDS IN ZEVEN STAPPEN Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs Marieke Goedegebure

Dit boek is geschreven voor NT2-docenten, maar is zeker ook interessant voor logopedisten die werken met anderstalige volwassenen. Juist als de woordenschat en grammatica nog niet perfect zijn, zorgen een goede verstaanbaarheid en luistervaardigheid voor meer en beter contact met Nederlanders. Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen biedt informatie over de klem toon, het spreekritme, de intonatie en de articulatie van klanken van het Nederlands, waarbij telkens ook de invloed van de moedertaal van de cursisten belicht wordt. Alle aspecten van verstaanbaarheid worden uitgewerkt in zeven prak tische stappen; begrijpen, ervaren, letterkennis, luisteren, oefenen, doen en actie! De laatste twee stappen bestaan uit opdrachten en spelletjes waarmee het geleerde binnen en buiten de les kan worden toegepast. Docenten krijgen ook tips voor het geven van feedback en het bijsturen van de uitspraak.

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 184 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907276 | ISBN e-book 9789046970058

OOK INTERESSANT

Handboek taalontwikkelingsstoornissen

Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Stotteren Van theorie naar therapie

€ 57,50 (incl. online studiemateriaal) 424 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046904015 ISBN e-book 9789046962503

€ 55,50 (incl. online studiemateriaal) 456 pagina’s | 3e druk, 2018 ISBN boek 9789046906286 ISBN e-book 9789046967034

€ 68,95 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2013 ISBN boek

9789046903780

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Annemie Michels en ik ben uitgever van het fonds Hoger Gezondheidszorgonderwijs. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Annemie Michels Uitgever Hoger Gezondheidszorgonderwijs michels@coutinho.nl 06-12374669

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook flipbook maker