brochure gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG 2023

MAATWERK IN GEZONDHEID EN WELZIJN Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice Ria den Hertog, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar & Miriam Losse (red.)

Professionals in zorg en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van anderen te handelen in overeenstemming met geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij vaak geconfronteerd met een complexiteit die juist om maatwerk vraagt. Dit boek helpt om de beste begeleiding of oplossing te bieden in Evidence Based Practice, waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is

voor de manier waarop de professional handelt. € 25,50 (incl. online studiemateriaal) | 189 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908280 | ISBN e-book 9789046971598

GEDRAGSVERANDERING VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares

Dit praktische handboek helpt gezondheid- en welzijnsprofessionals om Positieve Gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking. Het brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door in een gezamenlijk begrippenkader te voorzien. Na een algemene introductie in gezondheid, gezondheidsbevordering en gedragsmodellen, hebben de auteurs deze onderdelen per praktijksituatie uitgewerkt:

wijk, werk, school, sport en vrije tijd en ziekenhuis. € 24,50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908273 | ISBN e-book 9789046971581

WERKEN AAN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Praktijkboek voor zorg en welzijn Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.)

Werken aan maatschappelijke participatie leert (toekomstige) professionals niet alleen wat er moet gebeuren om mensen met participatieproblemen te ondersteunen, maar ook hoe zij dit in de praktijk vorm kunnen geven. Centraal staat de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de toepassing ervan in specifieke praktijksituaties. Maatschappelijke thema’s als armoede, eenzaamheid en de toename van het aantal mensen die buiten de boot vallen en dak- en/of thuisloos worden komen aan de orde.

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907931 | ISBN e-book 9789046970263

OOK INTERESSANT

Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn

Sterk met een vitaal netwerk Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

Praktijkboek presentie

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 408 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905999 ISBN e-book 9789046964361

€ 36,50 (incl. online studiemateriaal) 343 pagina’s | 3e druk, 2020 ISBN boek 9789046906804 ISBN e-book 9789046968116

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906514 ISBN e-book 9789046967546

NIEUW

SEKSUEEL GEZOND Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn Paulien van Haastrecht & Ciel Wijsen Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. Professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. De nieuwe uitgave Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Met dit boek krijgen (aankomende) professionals inzicht in de thematiek en context van het seksuele gezondheidsveld. Het biedt bovendien praktische aanwijzingen om verandertrajecten te organiseren en verandering te realiseren, zowel bij cliënten als binnen organisaties. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat dieper in op het domein van bevordering van seksuele gezondheid. Er is aandacht voor maatschappelijke trends door de jaren heen, zoals het toenemende belang van sociale media. Ook ethische kwesties, preventie en de organisatie van de seksuele gezondheidszorg komen aan bod. Het tweede deel van het boek is gericht op het verkrijgen van vaardigheden die nodig zijn om verandering in de seksuele gezondheid gestalte te geven. Met aansprekende praktijkcasussen worden onderwerpen behandeld: van probleemsignalering en oplossingsrichtingen kiezen tot het maken van een plan van aanpak met een duurzaam karakter. Elk hoofdstuk is gekoppeld aan een online toolbox met re flectieopdrachten, verdiepende literatuur, interviews en vi deo’s. Hiermee kan de (aankomende) professional direct aan de slag om een verandering op gebied van seksuele gezondheid in gang te zetten.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 34 , 50 (incl. online studiemateriaal) ca. 250 pagina’s | voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908723 ISBN e-book 9789046972694

OOK INTERESSANT

Krachtwerk Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Healthy ageing Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit Handboek voor professionals in zorg en welzijn

€ 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) 296 pagina’s | 2 e druk, 2016 ISBN boek 9789046905197 ISBN e-book 9789046963616 Ook verkrijgbaar in het Engels

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 351 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905838 ISBN e-book 9789046964248

€ 31 , 95 280 pagina’s | 2019

ISBN boek 9789046906170 ISBN e-book 9789046966891

NIEUW

PRAKTIJKBOEK RELATIONEEL WERKEN IN ZORG EN WELZIJN Het KEUVEL-kader als leidraad Greet Demesmaeker Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Deze uitgave biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zorgvrager. Daartoe introduceert de auteur het KEUVEL-kader: bouwstenen voor een nabije ontmoeting, om deskundig te ‘keuvelen’, van mens tot mens. ca. € 24,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 200 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908716 | ISBN e-book 978904697268 7

RELATIEGERICHTE ZORG Barbara Buijten

Relatiegerichte zorg laat zien dat het bewust worden van houding, communicatie en omgangsvormen een grote rol speelt in de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. De uitgave leert je hoe je zorgvuldig contact opbouwt, hoe relationele aspecten als aandacht, betrokkenheid en ruimte voor het perspectief van de ander resulteren in meer zelfredzaamheid. Per hoofdstuk worden er in het boek reflecterende oefeningen aangeboden, die je helpen je als zorgprofessional verder te ontwikkelen.

€ 27,50 (incl. online studiemateriaal) | 216 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907511 | ISBN e-book 9789046969113

ONTWERPEN VOOR ZORG EN WELZIJN Job van ‘t Veer, Eveline Wouters, Monica Veeger & Remko van der Lugt Willen we in de nabije toekomst nog goede zorg en ondersteuning bieden, dan zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de creatieve houding van (toekomstige) professionals. Zij hebben een belangrijke rol om het werkveld te innoveren. Design thinking is een denk- en werkwijze die hier goed bij past: het kan zorg- en hulpverleners helpen nieuwe ideeën snel concreet te maken en die in cocreatie met de zorg- of hulpvrager te ontwikkelen. Dit boek helpt om deze ontwerpgerichte manier van denken te ontwikkelen en toe te passen.

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) | 301 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906910 | ISBN e-book 9789046968291

OOK INTERESSANT

Interprofessioneel werken en innoveren in teams Samenwerking in nieuwe praktijken

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

€29,95 (incl. online studiemateriaal) 231 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907269 ISBN e-book 9789046968901

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 304 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906187 ISBN e-book 9789046966907

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 344 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906026 ISBN e-book 9789046964385

ONDERNEMEN EN INNOVEREN IN ZORG EN WELZIJN Van signaleren naar duurzaam implementeren Petra Verhagen & Charlotte Haarsma-den Dekker Als zorg- en welzijnsprofessional moet je ondernemend en innovatief zijn. Dit betekent dat je actief en flexibel kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ideeën opdoet en deze weet te realiseren. Je neemt daartoe zelf initiatieven en werkt nauw samen met belanghebbenden als klanten, financiers en samenwerkingspartners. Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn biedt een stevige basis voor het eigen maken van deze vaardigheden. In het boek staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen cen traal, zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Vanuit deze doelen leer je als (toekomstige) professional nieuwe kansen te signaleren, deze te vertalen naar een nieuw en verbeterd aanbod, de dialoog te voeren met de belangheb benden, een businessplan te schrijven en te presenteren én dit plan ef fectief te implementeren en evalueren. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen, een casus, inspirerende praktijkvoorbeelden, een theoretische onderbouwing en een samenvatting.

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 285 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046907672 ISBN e-book 9789046969670

ONLINE VIND JE EXTRA VERDIEPING EN OEFENMATERIAAL

OOK INTERESSANT

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Reflecteren Leren van je ervaringen als professional

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 317 pagina’s | 3e druk, 2021 ISBN boek 9789046907825 ISBN e-book 9789046970003 Ook verkrijgbaar in het Engels

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 243 pagina’s | 2e druk, 2017 ISBN boek 9789046905777 ISBN e-book 9789046964170

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

SOCIOLOGIE VOOR DE PRAKTIJK Klaas Hoeksema & Siep van der Werf

Begripsvorming en het hanteren van sociologische kaders in de beroepsuitoefening vormen de basis van Sociologie voor de praktijk. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema in het boek. De macht om de eigen toekomst vorm te geven wordt in de drie delen uitgewerkt: het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren, om daarvoor middelen aan te wenden en om via die middelen invloed uit te oefenen. Aan de hand van deze elementen komen maatschappelijke thema’s voorbij. € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 375 pagina’s | 9e druk, 2021 ISBN boek 9789046907191 | ISBN e-book 9789046968840 ONTWIKKELINGSPSYCHOPATHOLOGIE BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN Een inleiding Jakop Rigter & Malou van Hintum In deze uitgave komen de meest voorkomende psychische aandoeningen aan bod en wordt de rol van hulpverleners bij het signaleren en de behandelingsmogelijkheden uitgewerkt. Per aandoening wordt besproken hoe de normale ontwikkeling van een kind er op dat gebied uitziet. Daarna gaat het boek in op wat er gebeurt als een kind een psychische aandoening heeft en welke rol biologische factoren en omgevingsfactoren daarbij spelen. Naast deze inleiding is ook Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen beschikbaar. € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 432 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907689 | ISBN e-book 9789046969687 BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen geeft inzicht in veelvoorkomende mentale problemen en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie. NIEUW

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

OOK INTERESSANT

Basisboek psychologie Sociaal verbonden

Van gedachten wisselen Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn

Wat staat er op het spel? Sociale ethiek voor zorg en welzijn

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905784 ISBN e-book 9789046964187

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 271 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906781 ISBN e-book 9789046968109

€ 31,50 (incl. online studiemateriaal) 272 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907726 ISBN e-book 9789046969762

NIEUW

PRAKTIJKBOEK BRODDELEN Succesvol behandeld Yvonne van Zaalen, m.m.v. Isabella Reichel Mensen die snel, onregelmatig en onverstaanbaar spreken kunnen in voorkomende gevallen gediagnosticeerd worden met broddelen. Zij kunnen communicatieproblemen ervaren, bijvoorbeeld omdat de spreker verkeerd wordt begrepen. Logopedisten kunnen broddelen effectief en succesvol behandelen. Praktijkboek broddelen biedt concrete behandelmethodes en is een rijke inspiratiebron met wetenschappelijk onderbouwd materiaal voor het vaststellen en behandelen van deze wereldwijd erkende spreeksnelheid stoornis. In deze uitgave komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen. Bij dit boek hoort een website met therapieoefeningen, formulieren, een handleiding voor het computerprogramma Praat (voor spraakanalyse tijdens onderzoek en behandeling) en videocasussen. Ook zijn er presentaties ontwikkeld die binnen het onderwijs door docenten kunnen worden gebruikt.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 245 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908471 ISBN e-book 9789046972137

OOK INTERESSANT

Handboek taalontwikkelingsstoornissent

Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Stotteren Van theorie naar therapie

€ 57,50 (incl. online studiemateriaal) 424 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046904015 ISBN e-book 9789046962503

€ 55,50 (incl. online studiemateriaal) 456 pagina’s | 3e druk, 2018 ISBN boek 9789046906286 ISBN e-book 9789046967034

€ 68,95 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2013 ISBN boek 9789046903780

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Annemie Michels en ik ben uitgever van het fonds Hoger Gezondheidszorgonderwijs. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Annemie Michels Uitgever Hoger Gezondheidszorgonderwijs michels@coutinho.nl 06 1237 4669

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook - Share PDF online