brochure NT2 & inburgering

NT2 & INBURGERING

2024

MAAK ER WERK VAN! Werkboek arbeid en participatie voor anderstaligen Nelleke Koot & Maaike van Utrecht

Maak er werk van! is een werkboek voor NT2-cursisten die actief willen meedoen in de Nederlandse samenleving door betaald werk of vrijwilligerswerk. De uitgave helpt om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen, geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en leerbehoeften, en ondersteunt bij het zoeken naar geschikt werk. Deze uitgave is geschreven voor NT2-cursisten vanaf taalniveau A1 die inburgeren (Z-route) maar biedt ook de cursist met een hoger taalniveau voldoende uitdaging. € 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 247 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907924

DE WERKSLEUTEL NT2, vaktaal en competenties Tinka Makaske & Noortje Bos

Deze methode behandelt verschillende thema’s die belangrijk zijn op de werkvloer, zoals de eigen functie, de werkplek, veiligheid, werkinstructies en omgaan met moeilijke situaties. Binnen die thema’s staan competenties centraal. Er wordt geoefend met verschillende taalvaardigheden en de cursisten gaan aan de slag met praktijkgerichte oefeningen. Via deze opdrachten bouwen zij een eigen portfolio op. Bij deze uitgave hoort een uitgebreide cursistenwebsite met o.a. video’s, opdrachten, teksten en vaktaalwoordenlijsten. De werksleutel is voor anderstaligen de sleutel naar betere taal en werknemerscompetenties op de werkvloer.

€ 39 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908259 | ISBN e-book 9789046972519

SOCIAAL MET TAAL Inburgeren met waardevolle gesprekken Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood

Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die in elf thematische modules 66 concrete bijeenkomsten aanbiedt. In deze bijeenkomsten wordt ingespeeld op thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten die dicht bij de ervaringen en belevingswereld van de inburgeraars staan. Door middel van waardevolle gesprekken en reflectie in de groep kunnen deelnemers beter participeren in de Nederlandse maatschappij en leren ze daarnaast sneller Nederlands. Voor de inburgeraars is een werkboek met werkbladen beschikbaar. Sociaal met taal | € 39,95 (incl. online materiaal) | 240 pagina’s | 2022

ISBN boek 9789046908341 | ISBN e-book 9789046971710 Sociaal met taal - Werkboek | € 29,95 | 144 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908549

OOK INTERESSANT

Kijk op Nederland Voorbereiding op het KNM-examen

Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen

Bagage Kennis van de Nederlandse Maatschappij

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) 260 pagina’s | 3 e druk, 2016 ISBN boek 9789046905210 ISBN e-book 9789046970676

€ 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) 237 pagina’s | 3 e druk, 2015 ISBN boek 9789046904886 ISBN e-book 9789046970669

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) 224 pagina’s | 7 e druk, 2017 ISBN boek 9789046905647

HANDBOEK NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL IN HET VOLWASSENENONDERWIJS Folkert Kuiken & Sible Andringa (red.)

Dit handboek biedt NT2-docenten een uitgebreid overzicht van het taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen: van taalverwerving tot didactiek, van alfabetisering tot toetsing en van uitspraak tot woordenschat- en grammaticaonderwijs. Het handboek is eind 2022 volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.

€ 57 , 95 (incl. online materiaal) | 480 pagina’s | 3 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908358 | ISBN e-book 9789046971727

HANDBOEK DOELTAALDIDACTIEK Taalverwerving en doeltaal-leertaal Sebastiaan Dönszelmann

NIEUW

Handboek doeltaaldidactiek biedt docenten een naslagwerk dat de kern van de tweedetaalverwervingstheorie uiteenzet, aanvult met nieuwe inzichten, en dat geheel koppelt aan het gebruik van de doeltaal als didactisch instrument: doeltaal leertaal. Het handboek start met een weergave van de belangrijkste theorieën uit de vreemdetalendidactiek. In themahoofdstukken worden vervolgens praktische didactische handreikingen gedaan om de doeltaal te gebruiken. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een praktijkcasus die als rode draad terugkeert, veelvuldig aangevuld met illustraties uit de lespraktijk. Er is bovendien aandacht voor doeltaalgebruik in specifieke onderwijssituaties, zoals NT2-onderwijs en het tweetalig onderwijs. ca. € 34,95 (incl. online materiaal) | ca. 288 pagina’s | februari 2024 ISBN boek 9789046909164 | ISBN e-book 9789046973523 Met Woorden in context bouwen cursisten een woordenschat op tot net boven ERK niveau A2. Uniek aan deze methode is dat cursisten op een systematische manier, volgens de opbouw voorbewerken, semantiseren, consolideren en toetsen, meer dan 2300 leerwoorden verwerven. De leerwoorden worden eerst aangeboden in teksten verdeeld over twaalf thema’s. Daarna worden ze herhaald in oefeningen en woordenlijsten. Van elk leerwoord is in het online leerwoordenboek een omschrijving opgenomen. Woorden in context - Thema’s 1-6 € 35,00 (incl. online studiemateriaal) | 199 pagina’s | 2023 | ISBN boek 9789046907412 Woorden in context - Thema’s 7-12 € 35,00 (incl. online studiemateriaal) | 200 pagina’s | 2023 | ISBN boek 9789046908594 WOORDEN IN CONTEXT Woordenschat opbouwen naar A2+ Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

VERSCHENEN IN 2023

OOK INTERESSANT

Spreken met beeld Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen

Zichtbaar Nederlands Grammatica NT2

BESTEL EEN EXEMPLAAR OP COUTINHO.NL

€ 37 , 95 (incl. online studiemateriaal) 232 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907788 ISBN e-book 9789046969908

€ 44 , 50 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906484 ISBN e-book 9789046970133

INBURGERINGSROUTES

DE Z-ROUTE

DE ONDERWIJSROUTE

DE B1-ROUTE

ALFABETISERING

NAAR B1

NAAR B1

KNM

KNM

KNM

MAP / PARTICIPATIE

WERK / MAP

INBURGEREN

LEERGANGEN NT2 OPLEIDINGSNIVEAU

LEERGANG

NIVEAU NEDERLANDS

Praktisch geschoold

GOEDGELETTERD

naar ALFA C ERK A0 > B1 ERK A0 > B1 ERK A0 > A2 ERK A0 > B2 ERK A0 > C1

Praktisch en middengeschoold Midden- en theoretisch geschoold

KLASNL

TAALTALENT

Theoretisch geschoold Theoretisch geschoold Theoretisch geschoold

START.NL

NEDERLANDS VOOR DUITSTALIGEN

NEDERLANDS • IN GANG • IN ACTIE • OP NIVEAU • NAAR PERFECTIE

GOEDGELETTERD – LEERGANG ALFABETISERING Nelleke Koot

De leergang Goedgeletterd richt zich op zowel het technisch leren lezen en schrijven als alle taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen, schrijven en uitbreiding van de woordenschat. Hierin verschilt Goedgeletterd van de meeste alfabetiseringsmethoden. De leergang is opgebouwd uit thema’s. De gebruikte kapstokwoorden worden niet ‘los’ maar in hun natuurlijke context aangeboden. Het doel van Goedgeletterd is, om naast Alfa C voor lezen en schrijven, ook niveau A1 voor alle taalvaardigheden te halen. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met de computer, het zelfstandig werken en de eigen verantwoordelijkheid. Bij deze leergang hoort ook het Leesboek alfabetisering An & Daan . De niveaus zijn: naar Alfa A, en van Alfa A naar Alfa C.

L eerboek alfabetisering - D eel 1 naar A lfa A | € 42 , 95 | 2021 ISBN boek 9789046907481 L ees- en schrijfschrift alfabetisering - D eel 1 € 24 , 95 | 2021 ISBN boek 9789046907498 L eerboek alfabetisering - D eel 2 A lfa A > A lfa C | € 42 , 95 | 2021 ISBN boek 9789046907870 L ees- en schrijfschrift alfabetisering - D eel 2 € 24 , 95 | 2021 ISBN boek 9789046907863 L eesboek alfabetisering A n en D aan € 14 , 95 | 2021 ISBN boek 9789046907948

zakelijk

doelgroep

argument

focus

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

Op de website staan interactieve opdrachten, audiofragmenten en werkboekjes voor getallen en klokkijken.

MEER INFO

NIEUW

zakelijk

doelgroep

argument

focus

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

KLASNL – NEDERLANDS LEREN NAAR A1, A2 EN B1 Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek & Anja Valk

Nederlands leren naar A1 Cursusboek ERK A0 > A1 | € 59,95 | 2020 ISBN boek 9789046906507 ISBN e-book 9789046969779 Nederlands leren naar A1 Woordentrainer ERK A0 > A1 | € 18,95 | 2020 ISBN boek 9789046906996 Nederlands leren naar A2 Cursusboek 1 ERK A1 > A2 | € 39,50 | 2021 ISBN boek 9789046907368 ISBN e-book 9789046972014 Nederlands leren naar A2 Cursusboek 2 ERK A1 > A2 | € 42,95 | 2021 ISBN boek 9789046908020 ISBN e-book 9789046972021 Nederlands leren naar A2 Woordentrainer ERK A1 > A2 | € 18,95 | 2021 ISBN boek 9789046907375 N ederlands leren naar B1 C ursusboek 1 | ERK A2 > B1 ca. € 45,95 | februari 2024 ISBN boek 9789046908488 ISBN e-book 9789046971963 N ederlands leren naar B1 C ursusboek 2 | ERK A2 > B1 ca. € 45,95 | februari 2024 ISBN boek 9789046908938 ISBN e-book 9789046973301

Begin 2024 verschijnt het laatste deel van de NT2-leergang KlasNL : Nederlands leren naar B1 . KlasNL is een leergang voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren. De methode biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, appjes, telefoongesprekken en inschrijfformulieren. De taalhandelingen zijn steeds het uitgangspunt. Cursisten leren zo hun eigen boodschap naar voren te brengen. De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Er is veel aandacht voor herhalen, lezen & schrijven voor je plezier, het eigen maken van studievaardigheden en praktijkgericht leren en participeren. Naast de cursusboeken zijn er woordentrainers om te werken aan de productieve woordenschatkennis. Op de bijbehorende website vinden de cursisten studiewijzers, audio materiaal, woordenschat-, grammatica- en uitspraakoefeningen en woordenlijsten. KlasNL is geschreven voor (jong)volwassenen die via de onderwijsroute of de B1-route inburgeren in Nederland en is geschikt voor cursisten die praktisch of middengeschoold zijn. De praktijk wijst uit dat de methode ook ingezet kan worden in ISK’s.

MEER INFO

TAALTALENT Leergang Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen, Henny Taks, Judith van Falier & Eefke Jacobs Deze leergang leidt de cursist in drie delen naar ERK-niveau B1 en is geschikt als voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma I. Naast de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven is er veel aandacht voor grammatica, woordenschat, cultuur, studievaardigheden en taal op het werk. Online staan animatievideo’s en spreek- en schrijfopdrachten voor taalsituaties op het werk.

D eel 1 | ERK A0 > A1 | € 34 , 95 | 2 e druk, 2020 ISBN boek 9789046907559 ISBN e-book 9789046969885 D eel 2 | ERK A1 > A2 | € 34 , 95 | 2 e druk, 2020 ISBN boek 9789046907566 ISBN e-book 9789046969991 D eel 3 | ERK A2 > B1 | € 48 , 50 | 3 e druk, 2022

zakelijk

doelgroep

argument

focus

MEER INFO

ISBN boek 9789046908372 ISBN e-book 9789046971765

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

START.NL Dutch for Beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst

Met de communicatieve totaalmethode Start.nl kunnen internationale studenten en expats zich al na een paar lessen voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen. Met de twee delen van blended learning methode Start.nl komen anderstaligen in korte tijd tot niveau A2. De delen bestaan elk uit een zeer uitgebreide website met animatiefilmpjes, audiofragmenten en interactieve oefeningen, en een werkboek. Uitspraak, communicatie en de Nederlandse cultuur staan centraal.

D eel 1 | ERK A0 > A1 | € 27 , 95 | 2 e druk, 2017 ISBN boek 9789046905661 ISBN e-book 9789046964064 D eel 2 | ERK A1 > A2 | € 27 , 95 | 2014

zakelijk

doelgroep

argument

focus

ISBN boek 9789046903797 ISBN e-book 9789046962671

MEER INFO

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

NEDERLANDS VOOR DUITSTALIGEN

In de startblokken ERK A0 > A2

Op naar de eindstreep ERK A2 > B2

€ 38 , 50 (incl. online studiemateriaal) 264 pagina’s | 3 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906620 ISBN e-book 9789046968048

€ 48 , 50 (incl. online studiemateriaal) 319 pagina’s | 3 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906767 ISBN e-book 9789046968055

NEDERLANDS IN GANG Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach NEDERLANDS IN ACTIE Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Simone Pentermann

NEDERLANDS OP NIVEAU Berna de Boer & Ronald Ohlsen NEDERLANDS NAAR PERFECTIE Emily Palmer & Miranda van ’t Wout

Methode voor hoogopgeleide anderstaligen Nederlands in gang , Nederlands in actie , Nederlands op niveau en Nederlands naar perfectie vormen samen een communicatieve NT2-leerlijn die theoretisch geschoolde anderstaligen naar ERK niveau C1 leidt. In deze basismethode ligt het accent op het taalgebruik in het dagelijks leven van studerende of werkende anderstaligen. Kenmerkend voor deze leerlijn is het hoge tempo, de heldere opbouw, de aansprekende onderwerpen, de afwisseling in opdrachten (inclusief reflectieopdrachten) en de activerende werkvormen. Op de bijbehorende websites vinden cursisten audio- en videomateriaal, taaloefeningen, woordenlijsten, liedjes en grammatica- en uitspraakvideo’s.

zakelijk

doelgroep

argument

focus

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

MEER INFO

N ederlands in gang | ERK A0 > A2 | € 48 , 50 | 3 e druk, 2017 ISBN boek 9789046905609 | ISBN e-book 9789046964026 N ederlands in actie | ERK A2 > B1 | € 48 , 50 | 4 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908426 | ISBN e-book 9789046971888 N ederlands op niveau | ERK B1 > B2 | € 48 , 50 | 2 e druk, 2015 ISBN boek 9789046904411 | ISBN e-book 9789046962886 N ederlands naar perfectie | ERK B2 > C1 | € 48 , 50 | 2015 ISBN boek 9789046904527 | ISBN e-book 9789046962992

INCLUSIEF UITGEBREID ONLINE STUDIEMATERIAAL

DOCENTENBOEKEN

Actief met taal - Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

Actief met taalvaardigheid Werken met literaire genres in de klas

Basisboek Alfa NT2 Theorie, praktijk en tips

€ 30 , 50 (incl. online materiaal) 179 pagina’s | 2 e druk, 2015 ISBN boek 9789046904398 ISBN e-book 9789046962855

€ 30 , 50 (incl. online materiaal) 172 pagina’s | 2015

€ 25 , 00 136 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908013

ISBN boek 9789046904992 ISBN e-book 9789046963371

Grenzeloos lesgeven - Praktische gids voor de zelfstandige online taaldocent

Differentiëren in het talenonderwijs Kleine ingrepen, grote effecten

DigiTaal Werkvormen voor het talenonderwijs

€ 36 , 95 (incl. online materiaal) 269 pagina’s | 2016

€ 18 , 95 (incl. online materiaal) 100 pagina’s | 2021

€ 27 , 95 (incl. online materiaal) 150 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905517

ISBN boek 9789046905456 ISBN e-book 9789046964019

ISBN boek 9789046907900 ISBN e-book 9789046970126

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

Interculturele communicatie in de NT2-les

Praktisch didactisch Adviezen voor de NT2-docent

€ 57 , 95 (incl. online materiaal) 480 pagina’s | 3 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908358 ISBN e-book 9789046971727

€ 20 , 50 (incl. online materiaal) 116 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906262

€ 27 , 95 (incl. online materiaal) 202 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905807

Spraakwater Werkvormen voor spreekvaardigheid

Taal in beeld 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal

Taalprikkels Korte activiteiten voor elke taalles

€ 22 , 50 (incl. online materiaal) 112 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907474

€ 18 , 95 (incl. online materiaal) 119 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046907061

€ 22 , 50 (incl. online materiaal) 140 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905173

Unmute Activerende didactiek voor de online taalles

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs

Woordenstroom Werkvormen voor woordenschat

€ 39 , 50 (incl. online materiaal) 184 pagina’s | 2020

€ 14 , 95 72 pagina’s | 2020

€ 16 , 95 (incl. online materiaal) 107 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906088

ISBN boek 9789046907757 ISBN e-book 9789046969922

ISBN boek 9789046907276 ISBN e-book 9789046970058

BESTEL EEN EXEMPLAAR OP COUTINHO.NL

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen en bieden we studenten hoogwaardig studiemateriaal. WIL JE ADVIES OVER LESMATERIAAL? Clara de Graaf, educatief adviseur NT2 & Inburgering, geeft je graag advies over het inzetten van onze uitgaven in jouw lessen of over lesmateriaal op maat. Een (online) productpresentatie behoort daarbij tot de mogelijkheden. HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Alet Heezemans, uitgever van het fonds NT2 & Inburgering, gaat graag met je in gesprek over mogelijke uitgaven. Heb je ideeën voor nieuw (les)materiaal (in boekvorm en/of digitaal) en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op.

Clara de Graaf Educatief adviseur NT2 & Inburgering graaf@coutinho.nl 06-12368252

Alet Heezemans Uitgever NT2 & Inburgering heezemans@coutinho.nl 06-83906223

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker