brochure Economie, recht & bestuur

ECONOMIE, RECHT & BESTUUR

2024

GESPREKSVOERING IN DE JURIDISCHE PRAKTIJK Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon (red.) Een (sociaal) jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij verschillende gesprekstypes van pas komen. Het boek start met een inleidende theorie over de basisvaardigheden. Vervolgens komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en geeft duidelijke handvatten en een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren. € 41 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 364 pagina’s | 4 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907856 | ISBN e-book 9789046970034

BASISBOEK LEGAL DESIGN Ontwerpen voor toegankelijk recht mr. dr. Ineke C. van den Berg & ing. Peter A. van den Heuvel

Basisboek legal design beschrijft de kernconcepten die van belang zijn bij legal design, zoals inleven in de ander, met andere ogen kijken, en ideeën opdoen en uitwerken. Het boek bespreekt verschillende manieren om legal design te benaderen en het bevat tools waarmee studenten vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook maakt het boek de verbinding tussen theorie en praktijk door middel van kleine en

omvangrijke juridische cases, vragen en opdrachten. € 31 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906309 | ISBN e-book 9789046967058

RECHT IN DE CREATIEVE INDUSTRIE mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht. Het boek bespreekt de belangrijkste rechtsgebieden en gaat in op wet- en regelgeving binnen veelvoorkomende branches zoals reclame, media, muziek en entertainment. Actuele voorbeelden, belangrijke jurisprudentie en uitdagende stellingen worden aangevuld met ‘need to know’- en ‘nice to know’-informatie en ‘tips & tricks’. Elk hoofdstuk bevat

een online begrippentrainer en eindigt met een samenvatting. € 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 256 pagina’s | 2 e druk, 2021 ISBN boek 9789046908198 | ISBN e-book 9789046970850

OOK INTERESSANT

Effectief schrijven in de juridische praktijk Structureren – formuleren – redigeren

Meesterlijk schrijven Vaardig in de juridische praktijk

Onderzoek in de juridische praktijk

€ 33 , 95 (incl. online studiemateriaal) 271 pagina’s | 2 e druk, 2018 ISBN boek 9789046906057 ISBN e-book 9789046964460

€ 25 , 50 (incl. online studiemateriaal) 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906712 ISBN e-book 9789046967980

€ 30 , 50 239 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907405 ISBN e-book 9789046969021

HERZIEN

MET RECHT BEDREVEN! Oefeningen juridische vaardigheden mr. Mitsy le Fèbre & mr. Marleen Huls

Juridische vaardigheden vormen de basis van elk juridisch beroep en een goede training in deze vaardig heden is van essentieel belang. Met recht bedreven! is een werkboek boordevol oefeningen speciaal ontwik keld voor de startende rechtenstudent. Het boek en de website bieden meer dan 160 oefenin gen voor het ontwikkelen van juridische vaardigheden zoals het ontleden van wetsartikelen, het oplossen van een juridische casus en het gebruik van rechtsbronnen. Daarnaast helpt deze uitgave de steeds belangrijker wordende kritische houding te ontplooien. Elk hoofdstuk begint met theorie, zodat helder is welke vaardigheid wordt getraind. Daarna volgt een groot aan tal oefeningen dicht bij de belevingswereld van de stu dent, op verschillende niveaus en verdeeld over het burgerlijk recht, staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht. In deze herziene uitgave zijn huidige maatschappelijke en juridische ontwikkelingen opgenomen in de praktij koefeningen. Zo vindt de student bijvoorbeeld het wets voorstel over de herinvoering van de basisbeurs, de uitspraken in de Ruinerwoldzaak, juridische literatuur over draagmoederschap, en regels over het gebruik van e-sigaretten en het inleveren van plastic flesjes terug in het oefenmateriaal. Ook is in deze nieuwe druk de informatie over het op zoeken van de verschillende rechtsbronnen verplaatst van een apart hoofdstuk naar de hoofdstukken waar de rechtsbronnen ook daadwerkelijk worden behandeld.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) ca. 368 pagina’s | 3 e druk, maart 2024 ISBN boek 9789046909195 ISBN e-book 9789046973561

OOK INTERESSANT

Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen

Met recht bepleit! Leer vaardig beargumenteren en betogen

Met recht bericht! Luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven in juridische beroepsproducten

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906835 ISBN e-book 9789046968178

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 255 pagina’s | 2 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906828 ISBN e-book 9789046968130

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 256 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908303 ISBN e-book 9789046971666

INLEIDING ORGANISATIEKUNDE Loek ten Berge, Marco Oteman & Guido Winckels

Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S-model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal. De verbanden tussen de begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. Ook komen organisatiekunde in historisch perspectief en de laatste trends en ontwikkelingen binnen de organisatiekunde aan bod. € 41 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 352 pagina’s | 7 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907382 | ISBN e-book 9789046969007 INTERCULTURELE SAMENWERKING IN ORGANISATIES Professioneel omgaan met verschillen Herman Blom Interculturele samenwerking in organisaties draait om de vraag hoe we in Nederland willen samenleven en samenwerken. In dit boek zijn discussies en inzichten opgenomen met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit. Het besteedt uitgebreid aandacht aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en de werkplek en wat er tegen te doen is, en behandelt thema’s als ‘wij-zij’ en processen van identiteitsvorming tussen culturen. Ook komen het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer en hoe om te gaan met culturele dilemma’s aan bod. € 36 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 3 e druk, 2021 ISBN boek 9789046908174 | ISBN e-book 9789046970836 CULTURELE WAARDEN EN COMMUNICATIE IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Marinel Gerritsen & Marie-Thérèse Claes In Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief wordt een overzicht gegeven van actuele theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. De talrijke voorbeelden en oefeningen maken je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie. Hierdoor leer je de communicatie van andere culturen beter te begrijpen, zelf effectiever intercultureel te communiceren en synergie uit cultuurverschillen te halen. € 36 , 50 | 333 pagina’s | 4 e druk, 2017 ISBN boek 9789046905272 | ISBN e-book 9789046963852

OOK INTERESSANT

Diversiteitscompetentie Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

Diversity competence Cultures don’t meet, people do

Basisboek managementvaardigheden Van zelfkennis naar leiderschap

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906224 ISBN e-book 9789046966969

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905982 ISBN e-book 9789046964415

€ 33 , 95 (incl. online studiemateriaal) 288 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906699 ISBN e-book 9789046967966

CRISISMANAGEMENT Organisaties bij crises en calamiteiten Arthur Zanders

Met Crisismanagement komen managers en bestuurders (in spe) van bedrijven én de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. De eerste hoofdstukken leggen een theoretische basis. De latere hoofdstukken gaan in op zaken als besluitvorming, leidinggeven en communicatie. De rol van menselijk gedrag komt hierbij nadrukkelijk aan de orde. Tot slot laat het boek zien hoe crisismanagement werkt in de dagelijkse praktijk. € 30 , 95 | 271 pagina’s | 4 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908327 | ISBN e-book 9789046971680

INLEIDING RISICOMANAGEMENT Dennis van der Waal

De wereld is meer dan in het verleden aan snelle veranderingen onderhevig, wat potentiële risico’s voor organisaties met zich meebrengt. Dit boek beschrijft op een toegankelijke manier hoe organisaties kunnen inspelen op deze risico’s en behandelt de basisprincipes van risicomanagement. Het boek behandelt basisbegrippen, gekoppeld aan diverse risicomanagementraamwerken en uiteindelijk aan het risicomanagementproces. Door de stappen van het risicomanagementproces te doorlopen, worden studenten zich bewust van de risico’s waaraan organisaties blootgesteld worden, om vervolgens verantwoorde keuzes te maken.

€ 25 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906613 | ISBN e-book 9789046967652

ETHIEK EN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Morele dilemma’s in de hr-praktijk Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.)

Van hr-professionals wordt niet alleen verwacht dat zij zich kritisch en onderzoekend kunnen opstellen. Kunnen nadenken en discussiëren over verschillende morele waarden in ethische kwesties is net zo belangrijk. Ethiek en Human Resource Management helpt (toekomstige) hr-professionals om de ethische uitdagingen in de hr-praktijk te benaderen vanuit verschillende perspectieven en draagt bij aan hun ethische vorming. Een praktijkgericht boek dat aansluit bij het opleidingsprofiel van LOO-HRM 2020+.

€ 26 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 182 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908457 | ISBN e-book 9789046971932

OOK INTERESSANT

Personeelsmanagement nader becijferd

Conflicthantering en mediation

Veranderen met verstand en gevoel De kunst van organisatieverandering

€ 37 , 95 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 4 e druk, 2018 ISBN boek 9789046905258 ISBN e-book 9789046964491

€ 26 , 95 (incl. online studiemateriaal) 232 pagina’s | 3 e druk, 2018 ISBN boek 9789046906125 ISBN e-book 9789046964453

€ 29 , 95 (incl. online studiemateriaal) 224 pagina’s | 3 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906651 ISBN e-book 9789046967904

PUBLIEK MANAGEMENT Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van der Hoek, Jelmer Schalk & Joris van der Voet (red.) Van publieke organisaties wordt verwacht dat ze transparant opereren, maar ook efficiënt en flexibel zijn. Publiek management heeft als doel om inzicht te geven in de spanningen en dilemma’s die uit deze verwachtingen voortkomen en waarmee leidinggevenden van publieke organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Het balanceren tussen tegenstrijdige waarden loopt hier als rode draad doorheen, waardoor het bijzondere karakter van publiek management duidelijk wordt. € 38 , 95 | 288 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906095 | ISBN e-book 9789046964477

BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK Een methodologische inleiding Sandra van Thiel Bestuurskundig onderzoek is een praktische inleiding in de

onderzoeksmethodologie die aansluit bij bestuurskundige thema’s. Er wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de bestuurskunde als onderzoeksgebied. Het boek beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Het boek is bedoeld voor studenten die voor het eerst kennismaken met bestuurskundig onderzoek. € 32 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 237 pagina’s | 4 e druk, 2021 ISBN boek 9789046908037 | ISBN e-book 9789046970645

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Sociologie voor de praktijk

Leisure Inleiding in de vrije tijd

Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid

€ 42 , 95 (incl. online studiemateriaal) 375 pagina’s | 9 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907191 ISBN e-book 9789046968840

€ 33 , 50 (incl. online studiemateriaal) 288 pagina’s | 3 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906705 ISBN e-book 9789046967973

€ 25 , 95 (incl. online studiemateriaal) 189 pagina’s | 2 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906873 ISBN e-book 9789046968253

DE BESTUURLIJKE KAART VAN NEDERLAND Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief Gerard Breeman & Carola van Eijk Dit boek is een kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het geeft een overzicht van hoe het openbaar bestuur in Nederland eruitziet en zich ontwikkelt, en schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. Een eigen hoofdstuk gaat over de samenwerking binnen en tussen de bestuurslagen en de wisselwerking tussen overheid en burger. Ook komt de invloed van de EU en internationale organisaties op Nederland aan de orde. Het boek bevat een helder overzicht van sleutelbegrippen, kaders met actuele discussies en achtergrondinformatie, literatuursuggesties en vragen voor de student. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 272 pagina’s | 8 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908501 | ISBN e-book 9789046971987 DE BESTUURLIJKE KAART VAN DE EUROPESE UNIE Instellingen, besluitvorming en beleid Anna van der Vleuten (red.) De afgelopen jaren is de relevantie van de Europese Unie enorm toegenomen door grensoverschrijdende problemen als de COVID-19 epidemie, de energiecrisis, klimaatverandering en migratie. Bovendien woedt er een oorlog op het continent, die een EU-breed antwoord vereist. Des te belangrijker is het om te begrijpen hoe de EU werkt. Wie De bestuurlijke kaart van de Europese Unie leest, leert niet alleen hoe de EU beleid maakt maar begrijpt ook waarom de EU op deze wijze vormgegeven is. € 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 342 pagina’s | 6 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908570 | ISBN e-book 9789046972113

OOK INTERESSANT

Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming

Overheidscommunicatie Een gedragswetenschappelijke aanpak

Armoede en bestaansonzekerheid Beleid en sociaal professionele aanpak

€ 31 , 50 (incl. online studiemateriaal) 288 pagina’s | 8 e druk, 2020 ISBN boek 9789046907313 ISBN e-book 9789046968949

€ 29 , 95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046906941 ISBN e-book 9789046968314

€ 31 , 50 288 pagina’s | 3 e druk, 2020 ISBN boek 9789046906118 ISBN e-book 9789046964484

BEDRIJFSECONOMIE BEGREPEN Bernard Remmelts

Bedrijfseconomie begrepen helpt studenten die een niet-economische opleiding volgen op een toegankelijke manier de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden, vanuit hun eigen belevingswereld en in heldere taal. Zo gaat bedrijfseconomie leven en wordt het leuk! Het eerste deel besteedt uitgebreid aandacht aan de basis van de bedrijfseconomie, zoals het werken met balansen, winst-en-verliesrekeningen en liquiditeitenoverzichten. Vervolgens past het boek de basiskennis stapsgewijs toe binnen een aantal onderwerpen en vakgebieden.

€ 39 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907832 | ISBN e-book 9789046970010

BASISBOEK WISKUNDE EN FINANCIËLE REKENKUNDE Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen

Studenten missen nog weleens wiskundige en statistische kennis en vaardigheden om kwantitatieve onderwerpen goed te kunnen overzien. Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt daartoe de basis. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Ook worden kwadratische functies, derdegraadsfuncties, gebroken functies, trapfuncties en de basis van financieel rekenen behandeld. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal toepassingen in Excel. € 27 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 244 pagina’s | 3 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908310 | ISBN e-book 9789046972007

DYNAMICS IN ECONOMIC GEOGRAPHY Understanding spatial socio-economic inequalities Ton van Rietbergen & Sierdjan Koster

HERZIEN

The aim of this book is to give an up-to-date introduction to economic geography, applied to the Netherlands and beyond. It provides an overview of what economic geography entails, and it summarizes and explains the main perspectives. Compared with the previous edition, the topics addressed have been comprehensively updated. Globalization with its opportunities and its threats is discussed in a new chapter. Furthermore, this new edition addresses the question of what economic value actually is and it explains the broad welfare approach and the concepts of sustainability and resilience. € 32 , 50 | 200 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908884 | ISBN e-book 9789046973240

OOK INTERESSANT

De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeks- rapportage

Basisboek schrijven voor de media Van journalistieke content tot infotainment

Basisvaardigheden academisch schrijven

€ 26 , 50 (incl. online studiemateriaal) 181 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907351 ISBN e-book 9789046968987

€ 32 , 50 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907894 ISBN e-book 9789046970089

€ 15 , 95 135 pagina’s | 2 e druk, 2020 ISBN boek 9789046907283 ISBN e-book 9789046968932

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN BEDRIJF Jan Leen, m.m.v. Jef Mertens

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf biedt een onmisbare basis om een bedrijfskundig onderzoek op te zetten. Het onderzoek doen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om op een informatiegestuurde manier te werken. Alle stappen komen aan bod: van het verwerven van een opdracht tot aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens. Er is ruim aandacht voor het uitvoeren van een goede probleemanalyse en de keuze voor het type onderzoek. Ook bevat dit boek een uitgebreide uitwerking van actieonderzoek. € 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 3 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907849 | ISBN e-book 9789046970027

VEEL EXTRA’S ONLINE

EEN ONDERZOEKENDE HOUDING IN BEDRIJF Professionele vaardigheden voor het economisch domein Arnout Schuitema, Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding binnen het economische domein. Het boek leert toekomstige professionals te observeren wat er om hen heen gebeurt, er kritische vragen over te stellen, goed te evalueren en te reflecteren. Op toegankelijke wijze komen belangrijke eigenschappen aan de orde, zoals opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, bedachtzaamheid en kritisch zijn. Het boek bevat praktijkgerichte oefeningen en een zelfscan om de eigen ontwikkeling te volgen en doelen te bepalen.

€ 21 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 143 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907399 | ISBN e-book 9789046969014

STRATEGISCH ONTWERPEN Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Herman Blom & Bas van Lanen

Veel professionals dienen in het kader van hun beroepsuitoefening te beschikken over zowel onderzoekend als ontwerpend vermogen. Strategisch ontwerpen richt zich op ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties, die kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. In het boek staan vijf primaire ontwerpstrategieën centraal, waaraan meer generieke en vakspecifieke ontwerpbegrippen, -modellen, methoden en technieken worden verbonden.

€ 44 , 95 | 376 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907795

OOK INTERESSANT

De imagineer Ontwerp beleving met betekenis

Rapporteren in opdracht Project – proces – product

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers

€ 44 , 50 336 pagina’s | 2011 ISBN boek 9789046902769 ISBN e-book 9789046961575

€ 18 , 95 119 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907504 ISBN e-book 9789046970249

€ 22 , 50 152 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907436 ISBN e-book 9789046970041

SCHRIJVEN VOOR DE WETENSCHAP Academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren Daniël Janssen, Lucas van der Deijl & Henri Raven

HERZIEN

Schrijven voor de wetenschap is een compacte handleiding voor (beginnende) schrijvers van academische teksten. Het boek geeft inzicht in de manier waarop wetenschappers redeneren en structuur aanbrengen in teksten, het behandelt conventies achter academische teksten en schenkt veel aandacht aan alineaopbouw, formuleren en veelvoorkomende stijlfouten. Nieuw in deze herziene druk is een hoofdstuk over populariserend schrijven. Verder zijn de onderdelen over stijl en feedback geven uitgebreid. Ook zijn er tekstcasts toegevoegd. In deze podcasts bij voorbeeldteksten laten de auteurs zien hoe je kennis uit het boek kunt toepassen.

INCLUSIEF E-LEARNING

€ 38 , 95 (incl. e-learning) | 230 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908624 | ISBN e-book 9789046972380

KRITISCH DENKEN & SCHRIJVEN Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst Francisca Jungslager & Wilma Maljaars

HERZIEN

Dit boek laat zien hoe je tot een goede wetenschappelijke tekst kunt komen. Nieuw in deze herziene uitgave is de aandacht voor het gebruik van ChatGPT in elke schrijffase. De methode richt zich zowel op de ontwikkeling van het academisch denkvermogen als op taal- en schrijfvaardigheid. Er is aandacht voor het schrijven van andere wetenschappelijke genres zoals een literatuurverslag, recensie, betoog, essay, populairwetenschappelijk artikel en in het bijzonder een empirisch onderzoekverslag. Dankzij alle (online) oefeningen en de vele voorbeelden is dit boek ook zeer geschikt voor zelfstudie. € 35 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 272 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908631 | ISBN e-book 9789046972403

VEEL EXTRA’S ONLINE

SCHRIJFGIDS VOOR ECONOMEN Praktische adviezen voor scripties van a tot z Susanne van Hoek-Gerritsen

In Schrijfgids voor economen staat alles wat nodig is om een goede scriptie te schrijven. Dit boek bevat praktische adviezen van a tot en met z, zodat de scriptie van de student aan alle eisen voldoet. Uitleg wordt afgewisseld met handvatten, formats, tips en adviezen om efficiënt (snel) en effectief (goed) te schrijven. De adviezen in dit boek zijn bruikbaar voor alle soorten scripties, waaronder papers, hbo-adviesrapporten en universitaire mastertheses. Het boek is ook goed bruikbaar voor studenten in andere studierichtingen dan de economie. € 29 , 50 | 224 pagina’s | 5 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908587 | ISBN e-book 9789046972151

OOK INTERESSANT

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

Schrijven met effect Stijlcursus doeltreffend formuleren

Tekstzinnig e-learning Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

NIEUW

€ 27 , 95 (incl. online studiemateriaal) 176 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907801 ISBN e-book 9789046969939

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) 239 pagina’s | 5 e druk, 2014 ISBN boek 9789046904268 ISBN e-book 9789046962893

zakelijk

doelgroep

argument

focus

ca. € 33 , 50 september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

OVERTUIGEND PRESENTEREN Mark Pluymaekers

HERZIEN

Overtuigend presenteren is als een goede presentatie: onderhoudend, duidelijk en activerend. Dit boek laat zien hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie. De auteur behandelt vijftien technieken, zoals het vertellen van een verhaal met een herkenbaar plot of het verwerken van emotie in de presentatie. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap; dit maakt Overtuigend presenteren net even anders. In deze herziening is ruimte gecreëerd voor onderwerpen als stemgebruik, retorische stijlmiddelen en online presenteren. Ook zijn nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke literatuur verwerkt in het boek. € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 | ISBN e-book 9789046972106

VEEL EXTRA’S ONLINE

STUDENTGERICHT BEGELEIDEN Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Aan de hand van dit praktijkgerichte boek leren docenten en begeleiders de student te activeren en verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen leerproces. In elk hoofdstuk komt een belangrijke begeleidingsvaardigheid aan bod, zoals feedback geven, motiveren, problemen bespreekbaar maken en beoordelen. Voorbeelden van begeleiders uit het hoger onderwijs illustreren de theorie en aan de hand van opdrachten worden (toekomstige) docenten en begeleiders uitgenodigd om te reflecteren op hun eigen aanpak en om hun nieuwe inzichten toe te passen in de praktijk.

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 | ISBN e-book 9789046970652

MAAK ER GEEN PUNT VAN! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster & Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? Maak er geen punt van! biedt docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten bevat het boek behalve theorie een concreet en zeer praktisch toepasbaar stappenplan. € 22 , 95 | 132 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908242 | ISBN e-book 9789046971123

OOK INTERESSANT

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen – Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs

€ 22 , 50 (incl. online studiemateriaal) 155 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907764 ISBN e-book 9789046969878

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 ISBN e-book 9789046971901

€ 34 , 95 263 pagina’s | 2015 ISBN boek 9789046904794 ISBN e-book 9789046963395

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Annemie Michels en ik ben uitgever van het fonds Economie, Recht & Bestuur. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Annemie Michels Uitgever Economie, Recht & Bestuur michels@coutinho.nl 06-12374669

Scan deze code voor een compleet overzicht van onze economische uitgaven

Scan deze code voor onze juridische uitgaven. Of kijk op coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker