Vreemde talen basisonderwijs compleet- Amy Klipp.indd

Amy Klipp

Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

2 • Vreemdetalenonderwijs op de basisschool

2017). Vvto is in 2000 in Nederland gestart, maar werd pas in ongeveer 2010 populair. Nu zijn er ongeveer 1.200 scholen die deze variant aanbieden.

Tweetalig primair onderwijs (tpo) In het tweetalig primair onderwijs wordt dertig tot vijftig procent van de lestijd in een vreemde taal verzorgd door gebruik te maken van de didactische aanpak Con tent and Language Integrated Learning (CLIL; meer hierover in hoofdstuk 8). In Ne derland wordt tpo voornamelijk in het Engels en Nederlands aangeboden (Stichting Leerplanontwikkeling, 2022b). Deze vorm van onderwijs is in Nederland pas in 2014 echt gestart met een pilot in zeventien scholen en is nog in ontwikkeling (Nuffic & PO-Raad, 2017). Op de website bij dit boek vind je links naar aanvullende informatie over tweetalig onderwijs. Engels in het speciaal basisonderwijs (sbo) In het speciaal basisonderwijs is Engels een verplicht vak – het sbo valt immers onder het reguliere basisonderwijs. Het wordt echter minder vaak gegeven; er wordt tot een derde minder tijd aan besteed. Resultaat is dat deze leerlingen minder Engels le ren. Zij hebben Engels echter net zo hard nodig als leerlingen in het reguliere onder wijs. Bij het ontwerpen van lessen Engels voor de leerlingen in het speciaal onderwijs is het belangrijk om rekening te houden met het cognitief niveau van de leerlingen en de behoeften die ze hebben in verband met hun leerproblematiek (Geurts et al., 2014). Fries in het primair onderwijs Fries is een verplicht onderdeel van het onderwijs in Friesland. Het heeft een ei gen kennisbasis voor de pabo en eigen kerndoelen voor het basisonderwijs. In 2030 moeten alle basisscholen in Friesland verplicht aan alle kerndoelen voor het Fries voldoen, wat nu nog niet overal het geval is. De scholen die nog niet aan deze eis voldoen, vragen nu om vrijstellingen van de provincie zodat ze tijd en ruimte krijgen voor bijscholing van alle leerkrachten (Inspectie van het Onderwijs, 2019c). Er is lange tijd weinig aandacht geweest voor een klein vak als Fries. Om ervoor te zorgen dat er voldoende onderwijstijd voor het Fries wordt vrijgemaakt, maken de scholen gebruik van CLIL, net als in het tpo. Het vak Fries staat onder druk doordat de leerlingpopulatie verandert. Er komen steeds meer NT2- en Nederlandstalige leerlingen bij die thuis geen Fries spreken. Voor leerkrachten Fries betekent dit dat ze Fries dus steeds minder aan native spea kers onderwijzen en hun vak steeds vaker als een tweede of vreemde taal moeten benaderen (Inspectie van het Onderwijs, 2019c). Er zijn ook Trijetalige Skoallen (drietalige scholen) die basisonderwijs aanbieden in het Fries, Nederlands en Engels. De eerste zes jaar worden de lessen in het Fries

34

Made with FlippingBook - Online catalogs