Bert van Wee en Jan Anne Annema (red.) - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

9 Verkeer en milieu

187 187 188 192

9.1 Inleiding

9.2 Milieuproblemen in het algemeen 9.3 Milieuproblemen veroorzaakt door verkeer

9.4 Oorzaken van milieubelasting door verkeer en aanknopings- punten voor beleid 9.5 Verkeer en vervoer en klimaatbeleid voor de middellange en lange termijn

197

201 205 207 207 208 212 219 224 227 230 235 239 239 240 241 243 249 252 256 257 257 259 260 261 263

9.6 Conclusies

10 Verkeersonveiligheid

10.1 Inleiding

10.2 Factoren die verkeersonveiligheid bepalen

10.3 Verkeersonveiligheid in cijfers

10.4 Slachtoffers en risico’s naar leeftijd, wijze van verkeersdeelname en wegtype

10.5 Risicoverhogende omstandigheden 10.6 Verkeersonveiligheid in historisch perspectief

10.7 Duurzaam Veilig

10.8 Conclusies

DEEL III Beleid en onderzoek

11 Beleid: bereikbaarheid, veiligheid en milieu

11.1 Inleiding

11.2 De rol van de overheid in de beleidsafweging rond verkeer en vervoer

11.3 Externe effecten van verkeer 11.4 Beleidsafwegingen: de theorie

11.5 Praktijk van overheidsbeleid: externe kosten, infrastructuur en openbaar vervoer 11.6 Overzicht huidig verkeers- en vervoersbeleid

11.7 Conclusies

12 Toekomstonderzoek: functie, methodologie en voorbeelden

12.1 Inleiding

12.2 Het belang van toekomstonderzoek 12.3 Rol en functie van scenario’s 12.4 Verschillende vormen en typen scenario’s 12.5 Het proces van scenariobouw en eisen aan scenario’s

Made with