Bert van Wee en Jan Anne Annema (red.) - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Inleiding

hoofdstuk 1

de toekomst er onder andere in economisch, demografisch en technologisch opzicht uit zou kunnen gaan zien en wat de gevolgen zijn van ontwikkelin- gen daarin op het verkeers- en vervoerssysteem, veiligheid, bereikbaarheid en milieu. Verder proberen onderzoekers met behulp van toekomstonderzoek in te schatten wat de effecten zouden kunnen zijn van beleid (reeds voorgeno- men of eventueel nieuw beleid). Hoofdstuk 13 geeft aan hoe potentiële be- leidsopties, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur, kunnen worden afge- wogen met behulp van kosten-batenanalyses (KBA’s) en multicriteria-analyses (MCA’s). Hoofdstuk 14 geeft een overzicht van verkeers- en vervoersmodellen, en gaat in op de vraag waarvoor je die wel, maar ook waarvoor je die niet kunt gebruiken. De hoofdstukken zijn in een logische volgorde opgenomen: in de hoofdstuk- ken van deel I wordt de werking van het verkeers- en vervoerssysteem uitge- legd, dan volgen in deel II de hoofdstukken over de effecten van dat systeem, en ten slotte in deel III de hoofdstukken over beleid en onderzoek. In beginsel hebben we verondersteld dat de lezer steeds de voorafgaande hoofdstukken heeft gelezen, maar omdat we ons ook realiseren dat dit niet altijd het geval zal zijn, hebben we ernaar gestreefd de hoofdstukken zo te schrijven dat ze ook min of meer zelfstandig leesbaar zijn. Om de daardoor onvermijdelijke beperkte overlap tussen de hoofdstukken toch zo veel mogelijk te beperken, maken we waar mogelijk gebruik van terug- en vooruitverwijzingen. Achter in dit boek treft u een begrippenlijst en een trefwoordenlijst. De om- schrijving van enkele begrippen is overgenomen van CROW (1996; 2001).

13

Made with