Tin Chau Tsui - Chinees? 'n Makkie! deel 2

Thema 1: Op bezoek Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen

Na de dialoog volgt de Taalwijzer met uitleg over de Chinese taal.

De lessen zijn verdeeld over acht thema’s. Dit is thema 4: Winkelen .

Les11 15euro isnietduur.

Les11 十五块不贵。

Taalwijzer 语言指南 yǔyán zhǐnán

5

Zoekde juistebetekenis.

HetChinesegeldheetofficieel rénmínbì ( 人民币 ),wat ‘muntvanhetvolk’betekent. MaaralsChinezenovergeldpraten,gebruikenzeheelanderewoorden.Hetmaakt nietuitoverwelkemuntzepraten,zeverdelenhetgeldaltijd in kuài ( 块 ), máo ( 毛 ) en fēn ( 分 ). €1,25 isbijvoorbeeld yīkuàièrmáowǔ fēn ( 一块二毛五分 )euro.Jemoetdeeen- hedenaltijdscheiden.Jekuntdusniet ‘35cent’zeggen,maaralleen ‘3van tiencent en5vanééncent’: sānmáowǔ fēn ( 三毛五分 ). Hetwordtnog ingewikkelder! Kuài ( 块 ), máo ( 毛 ), fēn ( 分 ) isspreektaal. Inschrijf- taalwordthetgeldverdeeld in yuán ( 元 ), jiǎo ( 角 ), fēn ( 分 ).Ophetbankbiljetofde muntstaandezekaraktersookgedrukt,alleenvoor yuán staathetoudekarakterer nogop: 圆 .Degetallenwordenvoluitgeschreven.

Thema1:Opbezoek Thema2:Bellen Thema3:Dewegvragen Thema4:Winkelen

duìbuqǐ wǒméiyǒuqián 对不起,我没有 钱。 Zhègeshǒuzhuóbùhǎokàn 这个 手镯 不 好看。 Hǎokàn kěshì bùpiányi 好看,可是不便宜。 Tābùmǎiguìde yīfu 她不买 贵的衣服。

1

A Dezearmband isnietmooi.

2

B Zijkooptgeendurekleding.

3

C Mooi,maarnietgoedkoop.

4

D Sorry, ikhebgeengeld.

6

Ken jedezekaraktersnog?

1 Zeg inhetNederlands. 说荷语 shuōHéyǔ 1 四块一毛五分

fángzi tāmen suǒ 房子 左边 右边 中间 这里 她们 所 zuǒbian yòubian zhōngjiān zhèli

3 二十三块六毛八分 4 七十五块九毛五分

2 十九块五毛

Vraag en antwoord 问与答 wèn yǔ dá

2 Zeg inhetChinees. 说汉语 shuōHànyǔ

Welkescholenheb je inChina? Li-AnneDouma,Hilversum

1 2

3 4

5 6

7 8

€0,50 €2,75

€18,11 €30,16

€20,50 €5,95

€0,10

€99,65

Hetonderwijssysteem inChina is andersdandatbijons (zieschema hierna).Vanaf3 jaarmogendekin- derennaarschoolenbeginnenzeal methet leren lezenenschrijvenvan eenvoudigekarakters.Vanaf7 jaar moetenallekinderennaarschool. Van7 totenmet16 jaargeldtereen leerplicht,datkomtdusovereen

3

Welkebedragenheb jegehoord?

3 4

5 6

7 8

1 2

4 Overlegmet jemedeleerling:hoegroot ishetbedragbijelkaar?

metgroep4vandebasisschool totenmetdeonderbouwvandemiddelbare school.Als jedaarnaverderwilt leren,kun jekiezen tussendebovenbouwvande middelbareschoolenhetmiddelbaarberoepsonderwijs. Allemiddelbarescholenzijngelijk,dus inChina isergeenonderscheid tussen vmbo,havoofvwo.

108

109

Als je sneller Chinees wilt leren, doe dan de onderdelen Meer nieuwe woorden en de bijbehorende oefeningen. Als je wilt dat dit boek echt ’n makkie is, kun je in elke les stoppen vóór Meer nieuwe woorden .

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online