Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Inleiding

schrijfproces (we gebruiken het voorgaande figuur) praktische oefeningen die je direct kunt toepassen. Ga naar www.coutinho.nl/tekststructuur , klik op de stap waar jij je met je tekst bevindt en selecteer een oefening. In het boek zie je af en toe een website-icoon met daarin een nummer en daarvoor of daarachter een vraag. Het nummer correspondeert met een van de acht stappen van het schrijfproces. Klik je op het nummer op de website, dan vind je het antwoord op de vraag en praktische oefeningen. Het trainingsmateriaal dat bij dit boek hoort, is gestoeld op een combinatie van Appreciative Inquiry en gamification. Het gaat uit van een paar principes. Het eer- ste principe is dat van de omkering. Je leert vooral door de rollen af en toe om te draaien. Soms stel je je op als lezer, dan weer als schrijver. Soms als beoordelaar, dan weer als beoordeelde. In dit boek vind je dat terug. Om een voorbeeld te ge- ven: er zitten in dit boek tests die er niet voor bedoeld zijn om te checken of jij de theorie wel snapt, maar die jou de mogelijkheid geven om te checken of de theorie wel klopt. Het tweede principe heeft te maken met leren. Leren doe je niet uit een boek – le- ren schrijven dus ook niet. Leren betekent dat je een onuitputtelijke bron aanboort. Leren betekent samen vooruitkomen. Je leert dus met een boek, of met een trainer, met andere studenten of schrijvers. Leren betekent dat je je kwaliteiten inzet om zelf vooruit te komen en mogelijk anderen een duwtje in de rug te geven. Leren betekent ook dat een leraar – of in ons geval een schrijftrainer – de kwaliteiten van leerlingen aanboort. Dat biedt kansen en mogelijkheden en zorgt voor verrassin- gen. Dat heeft ook zijn weerslag op dit boek. Je zult in dit boek niet vaak lezen hoe het zou moeten. We laten hooguit zien wat de effecten zijn van bepaalde keuzes. Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over schrijven en die zijn ei- gen schrijfvaardigheid of die van anderen wil verbeteren. Als je dit boek zelfstan- dig gebruikt, dan is er trainingsmateriaal bij (je vindt er meer informatie over op de website bij dit boek). Werk je ermee in een groep, dan kun je met elkaar afspre- ken hoe je de schrijfoefeningen in elk hoofdstuk aanpakt. Spreek bijvoorbeeld van tevoren af of iedereen over hetzelfde onderwerp schrijft, of juist niet. Er is nog geen boek dat de structuur van taal belicht zoals wij dat doen en dat ervoor zorgt dat de schrijfvaardigheid direct vooruitgaat. Daarom hebben we veel mate- riaal zelf ontwikkeld, verklaringen gezocht, trainingsmateriaal en tests ontworpen die ervoor zorgen dat onze intuïtie en de intuïtie van schrijvers worden omgezet in aantoonbare processen. Uiteraard sluiten we aan bij bestaande theorieën, bij de praktijk van (tekst)schrijvers en bij voorbeelden van schrijftrainers en docenten. Dit boek beperkt zich tot zakelijke teksten. Denk aan een brief, een beleidstekst, een journalistiek artikel, een bezwaarschrift, een pleitnota, een wetenschappe- lijk artikel of een advies. Je kunt ook denken aan stageverslagen, werkstukken en scripties. Maar de inzichten in dit boek hebben een grotere reikwijdte. Uiteindelijk gaan ze over taal: over de architectuur van teksten.

11

Made with