Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

A

1.1 • Het begrippenkader rond samenwerken met ouders in vo en mbo

en ‘family-like schools’ zijn school en ouders gelijkgestemd in de begeleiding van de kinderen (Epstein, 1995; Epstein et al., 2009). In dit partnerschap is niet alleen sprake van betrokkenheid van ouders bij school, maar ook van betrok- kenheid van school bij ouders en van een gemeenschap die zich inzet om voor- zieningen te creëren die leerlingen ondersteunen in hun leren. Voortbouwend op deze school als caring community is in Nederland het be- grip ‘educatief partnerschap’ geïntroduceerd (De Wit, 2005ab). Hierin staat de gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school centraal. Hoewel ouders en leraren in dit partnerschap in principe gelijkwaardig zijn, maakt het verschil in eindverantwoordelijkheden dat het initiatief vooral bij de school ligt. Het partnerschap bestrijkt de hele schoolperiode, inclusief de voor schooluitval kwetsbare overgangsmomenten van de basisschool naar het vo en van het vo naar het mbo, hbo of wo. Het aangaan van een partnerschap is voor beide partijen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het toerusten van zowel ouders als leraren op hun rol als opvoeder en partner een voorwaarde om partnerschap te kunnen realiseren (Amse, Wassink & De Wit, 2008; Beek et al., 2007a; Beek, Van Rooijen & De Wit, 2007b). Educatief partnerschap bestaat uit zowel pedagogisch partnerschap (dit betreft het opvoeden van kinderen) als didactisch partnerschap (dit betreft het leren van kinderen). Het hanteren van het begrip partnerschap garandeert echter niet dat scholen de ouders ook daadwerkelijk als partners tegemoet zullen treden (Hornby & Lafaele, 2011). Daarom kiezen auteurs soms liever voor de term ‘samenwerking’ (Oostdam & De Vries, 2014). Tabel 1.3 geeft de hier besproken begrippen die de betrokkenheid van ouders en de relatie tussen school en ouders definiëren schematisch weer en verbindt ze met de dimensies uit tabel 1.1.

Tabel 1.3 Begrippenkader ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen school en ouders

Dimensies

Doel samenwerking

Typologie Epstein

onderwijsondersteunend gedrag samenwerking tussen school en ouders

pedagogisch en didactisch opvoeden (1) thuis leren (4)

pedagogisch en didactisch communiceren (2)

ouderparticipatie

organisatorisch democratisch maatschappelijk

vrijwilligerswerk (3) meebeslissen (5) samenwerken met de omgeving (6)

21

Made with