Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

A

1.1 • Het begrippenkader rond samenwerken met ouders in vo en mbo

Tabel 1.1 Definities van de dimensies van ouderbetrokkenheid

Dimensie

Definitie

Plaats Thuis

Onderwijsonder- steunend gedrag

Ouders hebben een positieve houding tegenover school en ondersteunen de leer- en loopbaanontwikkeling van hun kind (De Bruin, Van de Linde, Van de Vegt & Van der Aa, 2012; Smit, Wester & Van Kuijk, 2012; Van Es, Hubbard, Van Tilborg & Vedder, 2002). School en ouders werken samen aan het leren en op- voeden van de leerling, thuis en op school (Beek, Van Rooijen & De Wit, 2007a; De Bruin et al., 2012). Ouders nemen actief deel aan activiteiten op school, zowel door informele organisatorische hand- en span- diensten aan de school als door formele (democrati- sche) participatie in medezeggenschapsraad en ouder- raad en door maatschappelijke participatie, zoals deel- name aan oudernetwerken en actief burgerschap (Smit, Driessen, Sluiter & Brus, 2007a; Onderwijsraad, 2010).

Samenwerking tussen school en ouders

Op school, thuis, via e-mail of telefonisch Op school en in de buurt

Ouderpartici- patie

Verschillende activiteiten Het begrip ouderbetrokkenheid kan ook uiteen worden gerafeld in de concre- te activiteiten die hieronder vallen. Epstein (1995; Epstein et al., 2009) onder- scheidt zes typen activiteiten die met elkaar het totaalplaatje van ouderbetrok- kenheid vormen waarnaar een school moet streven (zie tabel 1.2). De invulling van activiteiten groeit mee met de leeftijd van de leerling. Ter illustratie is in tabel 1.2 ook de uitwerking van de typologie opgenomen voor leeftijd van 16-17 jaar (vijfde klas van het vo en eerste jaar van het mbo; Catsambis, 2001).

Tabel 1.2 Typologie van activiteiten

Typen ouderbe- trokkenheid

Oorspronkelijke typologie (Epstein, 1995; Epstein et al., 2009)

Invulling vo en mbo (Catsambis, 2001)

Opvoeden Voorwaardenscheppende rol van ouders: de basisverplichting van ouders om hun kinderen op te voeden en te begeleiden en po- sitieve condities thuis te creëren die de ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Ouders bespreken zaken rond school, houden toezicht op het gedrag en huiswerk, weten welke vakken hun kind volgt en onder- nemen dingen met hun kind.

1

19

Made with