Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Samenwerking tussen school en ouders in theorie en praktijk De vraag waarbij scholen ouders nu precies moeten betrekken om bij te dra- gen aan schoolsucces en hoe zij dat kunnen aanpakken, leidt vooralsnog tot verwarring: gaat het om het werven van ouders voor de medezeggenschaps- raad, om de inzet van ouders voor hand- en spandiensten of om het bieden van ondersteuning bij huiswerk? Mag je van alle ouders verwachten dat zij aanwe- zig zijn bij thema-avonden of kun je ouders beter altijd uitnodigen voor rap- portgesprekken? Hoe betrek je ouders rond belangrijke thema’s als verzuim en schoolloopbaankeuzes? Dwing je ouders aanwezig te zijn op school en, zo ja, hoe en bij welke activiteiten, en hoe rijm je dat met de benadering van ouders als samenwerkingspartners? En hoe zou de manier waarop school contact met ouders onderhoudt het best kunnen meegroeien met de toenemende autonomie van de leerling of student naarmate die ouder wordt? Om deze vragen te beantwoorden, geeft hoofdstuk 1 de inzichten uit het in- ternationaal onderzoek weer. Hoofdstuk 2 beschrijft vervolgens de dagelijkse praktijk in scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en voor middelbaar beroeps- onderwijs (mbo). In hoofdstuk 3 leidt een confrontatie tussen de inzichten uit de theorie en de praktijk tot kantelpunten in het denken over en het handelen in de samenwerking tussen school en ouders. Hieruit vloeien tien succesfacto- ren voort voor het vormgeven van deze samenwerking tussen school en ouders, gericht op meer schoolsucces van de leerlingen.

15

Made with