Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Inleiding

Leeswijzer Het boek bestaat uit twee delen. Deel A biedt een grondige onderbouwing (het waarom). Dit deel beschrijft de theorie over en de praktijk van de samenwer- king tussen school en ouders, ook als de leerling ouder wordt. Het geeft aller- eerst de actuele wetenschappelijke kennis weer over de bijdrage die samenwer- king tussen school en ouders kan leveren aan het schoolsucces van leerlingen en over de drempels die hierbij een rol spelen. Vervolgens wordt de stand van zaken in de praktijk van de scholen in vo en mbo in beeld gebracht. De confron- tatie tussen theorie en praktijk levert tien succesfactoren op voor het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders in het vo en het mbo (zie pagina 2 en paragraaf 3.2). In deel B komt de praktische uitwerking (het hoe) aan bod. Dit deel vormt een handreiking waarmee scholen in vo en mbo de samenwerking met ouders daadwerkelijk kunnen verbeteren. De tien succesfactoren zijn de kern van deze handreiking. Het deel beschrijft allereerst de samenhangende aanpak in zijn geheel. Vervolgens zijn praktijkinterventies uitgewerkt die scholen in het vo (hoofdstuk 5) en het mbo (hoofdstuk 6) naar wens op maat kunnen maken. Als je vooral in deel B van het boek geïnteresseerd bent, verdient het de aan- beveling om wel hoofdstuk 3 uit deel A te lezen (of in elk geval de samenvatting hiervan, zie p. 79-80). Hierin is de kern van de onderbouwing van het prakti- sche B-deel weergegeven. Voor de leesbaarheid van het boek zijn de volgende keuzes gemaakt in het woordgebruik: • ‘ouders’ betreft naast de biologische ouders ook pleegouders of verzorgers; • waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden; • het vo heeft ‘leerlingen’ en het mbo ‘studenten’. Waar beide groepen tegelij- kertijd bedoeld worden, is de term ‘leerling’ gebruikt; • de ‘school’ en de ‘opleiding’ betreffen alle professionals die werkzaam zijn in de school of aan de opleiding: leraren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, intakers, decanen, leidinggevenden, directie, conciërges, secretaresses, zorg- coördinatoren, oudercontactpersonen, et cetera. Onderwijsstructuur in Nederland en Vlaanderen In Nederland en Vlaanderen hanteert men andere termen voor het beschrijven van de onderwijsstructuur. Hierna volgt daarom, ten behoeve van de Vlaamse lezers, een korte toelichting bij de belangrijkste begrippen in dit boek (www.rijksoverheid. nl, juli 2014):

13

Made with