Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Samen werken aan schoolsucces

het speciaal en het praktijkonderwijs) en mbo kunnen het boek gebruiken om onderbouwde en doelgerichte keuzes te maken in het ouderbeleid en om hier- aan praktische verbeterstappen te verbinden. Het boek is ook bestemd voor le- rarenopleidingen. Leraren spelen een grote rol in de samenwerking met ouders en elke (aankomende) leraar zal als mentor of studieloopbaanbegeleider (slb’er) in staat moeten zijn om doelmatige contacten te onderhouden met ouders (zie competentie 6, Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Het is daarom belangrijk aanstaande leraren en andere professionals (zoals decanen en oudercontactper- sonen) goed op deze rol voor te bereiden (zie bijvoorbeeld Bakker, Denessen, Dennissen & Oolbekkink-Marchand, 2013; De Bruïne et al., 2014). Tot slot is dit boek bedoeld voor pedagogiekopleidingen. Pedagogen zijn werkzaam in en om het onderwijs, bijvoorbeeld als schoolmaatschappelijk werker, oudercon- tactpersoon, loopbaanbegeleider of adviseur bij een ondersteuningsorganisatie. Daarom moeten ook studenten pedagogiek weten wat de rol van ouders is, hoe zij ouders kunnen ondersteunen en hoe zij de samenwerking tussen school en ouders kunnen bevorderen. Het boek is gebaseerd op het proefschrift van Lusse (2013). Zij ontwikkelde op basis van een veldstudie op vier vo-scholen een handreiking die zij vervolgens testte op vijftien scholen (dertien vo- en twee mbo-scholen). De handreiking en de succesfactoren zijn als bruikbaar ervaren door de scholen die ermee gewerkt hebben. Het toepassen van de succesfactoren heeft positief bijgedragen aan de relatie tussen school en ouders en aan de mate waarin ouders zich geïnformeerd voelen door de school. Daarnaast heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat het lukt om (bijna) alle ouders naar school te krijgen, ook ouders die over het algemeen een hoge drempel naar school ervaren. De interventies voor het voortgezet onderwijs zijn een bewerking en uitbrei- ding van de eerdere testversie van de handreiking (Lusse, 2011). Voor het mbo vormt het vanuit ROC Albeda geïnitieerde en op de vo-handreiking gebaseerde Startpakket voor het betrekken van ouders bij het Rotterdamse MBO de basis (Lusse, Diender, Van Schie & Wielemaker, 2012). Mariëtte Lusse heeft met haar proefschrift en eerdere handreikingen de ba- sis van het boek gelegd en is de eerste auteur van hoofdstuk 1 tot en met 4. Annette Diender heeft haar ruime praktijkervaring in het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo ingezet in dit boek. Zij heeft als eerste auteur de eerdere producten omgevormd tot de stevigere en uit- gebreidere praktijkinterventies in hoofdstuk 5 en 6. De illustratieve verhalen van leerlingen, ouders, mentoren en studieloopbaanbegeleiders zijn van haar hand, evenals een aantal bouwstenen voor hoofdstuk 4. Door de samenwerking van beide auteurs is zowel de degelijke onderbouwing als de toegankelijkheid voor de praktijk gewaarborgd.

12

Made with