Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Inleiding studieloopbaanbegeleider, mbo  Elke school wil dat zo veel mogelijk leer- lingen zich zo hoog mogelijk kwalificeren. Het is daarom eigenlijk niet meer dan logisch dat je dan gebruikmaakt van een invloedrijke groep die er op de achter- grond is: de ouders. De betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en de samen- werking tussen school en ouders dragen bij aan schoolsucces. Het zorgvuldig vormgeven van de samenwerking tussen school en thuis is daarom geen afge- leide taak van de school, maar onderdeel van het primaire proces. De samen- werking tussen school en ouders is dan ook een actueel thema in het voortgezet onderwijs (vo) en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De relatie tussen school en ouders krijgt bovendien veel aandacht in het nationale en lokale beleid. Voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en We- tenschap Marja van Bijsterveldt zette het onderwerp hoog op de politieke agen- da. In brieven aan de Tweede Kamer (OCW, 2011, 2012abc) drong zij aan op een mentaliteitsverandering van alle betrokkenen. Haar wens was dat ‘álle ouders en álle scholen de handen ineenslaan voor wat hen beiden drijft: de ontwikke- ling van de talenten van hun kind of leerling’ (OCW, 2011, p. 6). Staatssecretaris Sander Dekker heeft het stokje overgenomen en richt zich op de concrete vorm- geving van de samenwerking tussen school en ouders in zowel het basis- en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs (OCW, 2013). Dat iedereen vindt dat school en ouders goed moeten samenwerken, is daar- mee wel duidelijk. De vraag hoe scholen de samenwerking met ouders zo kun- nen vormgeven dat deze bijdraagt aan een succesvolle schoolloopbaan van de leerling of student is hiermee echter nog niet beantwoord. Welke vormen van samenwerking dragen bij aan schoolsucces? Wat is de rol van de ouders bij pu- bers, adolescenten en zelfs jongvolwassenen? Hoe kan de school ouders helpen deze rol zodanig vorm te geven dat er een juiste balans ontstaat tussen een toe- nemende regie bij de jongere en blijvende steun van de ouder? Over de juiste toon om ouders meer te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind lopen de meningen sterk uiteen (Tett, 2004). Zo roept de Onderwijsraad (2010) de scholen op om ouders als gelijkwaardige partners te benaderen, terwijl aan de andere kant politici ouders die niet naar school komen willen beboeten (Bin- nenlands Bestuur, 2011; NOS, 2012). Dit boek geeft een helder beeld van de stand van zaken in vo en mbo en biedt leraren en pedagogische professionals in en om de school suggesties om de sa- menwerking met ouders in de praktijk te verbeteren. Scholen in vo (inclusief

11

Made with