SibillaOskam - Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs - Spreekvaardigheid

Praktische taalvaardigheid voor Engels inhet basisonderwijs Spreekvaardigheid

SibillaOskam Praktische taalvaardigheid voorEibo c ou t i n ho c Sibilla Oskam u i t g e v e r ij

De serieEngels inhet basisonderwijs (Eibo) vanSibillaOskambestaat uit:

n PraktischedidactiekvoorEibo vijfde, herzienedruk, isbn9789046900925

• Voordidactische vaardigheden • Kernmodule voor allepabostudenten (hoofdstuk1-9) - topics bij dekernmodule in Spreekvaardigheid

- classroomphrases bij hoofdstuk6-9 in Spreekvaardigheid - uitgewerkte voorbeeldmodule indedocentenhandleiding • Specialisatiemodule voorde specialisatie ‘Het ouderekind’ (hoofdstuk10-17) - topics bij de specialisatiemodule in Spreekvaardigheid - classroomphrases bij hoofdstuk13-15 in Spreekvaardigheid n Praktische taalvaardigheidvoorEibo–Uitspraakengrammatica tweede, herzienedruk, isbn9789046900932 • Voorde eigen taalvaardigheid • Deficiëntiecursus, gaat vooraf aan Praktische didactiek en Spreekvaardigheid • Deel 1–Uitspraak - met audio-cd - diagnostische toetsen envoorbeeldmodules indedocentenhandleiding • Deel 2–Grammatica - voorbeeldmodule, toetsen, antwoorden enuitwerkingen indedocentenhandleiding

n Praktische taalvaardigheidvoorEibo–Spreekvaardigheid tweede, herzienedruk, isbn9789046900949

• Voorde eigen taalvaardigheid • Volgt op Uitspraak en grammatica en sluit aanbij Praktische didactiek • Deel 1–Classroom language (unit 1 t/m12) - unit 6-9 sluitendirect aanbij hoofdstuk6-9vandekernmodule - unit 10-12 sluitendirect aanbij hoofdstuk13-15vande specialisatiemodule - antwoorden enuitwerkingen indedocenthandleiding • Deel 2–Eibo topics (topic1-10) - diagnostische toetsen indedocentenhandleiding

n Docentenhandleiding tweede, herzienedruk, tebestellenviawww.coutinho.nl

• Diagnostische toetsenbij Uitspraak en Eibo topics • Uitgewerkte voorbeeldmodules bij dekernmodule van Praktische didactiek en Uitspraak en grammatica • Toetsenbij Grammatica • Antwoorden enuitwerkingenbij Grammatica en Spreekvaardigheid

Praktische taalvaardigheid voor Engels inhet basisonderwijs Spreekvaardigheid

SibillaOskam

tweede, herzienedruk

c u i t g e v e r ij

c ou t i n ho

bussum2008

© 1999Uitgeverij CoutinhoBV Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingenmag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vormof op enigewijze, hetzij elek- tronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, ofopenigeanderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vandeuitgever. Voor zover hetmaken van reprografische verveelvoudigingenuit deze uitgave is toe- gestaan op grond van artikel 16 hAuteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan StichtingReprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Au- teurswet 1912) kanmenzichwenden tot StichtingPRO (StichtingPublicatie- enRepro- ductierechtenOrganisatie, Postbus 3060, 2130KBHoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Eerstedruk 1999 Tweede, herzienedruk2008

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400AHBussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Binnenwerk: SjoukjeRienks, Amsterdam Omslag: DienBos, Amsterdam

Noot van de uitgever: wij hebben allemoeite gedaan om rechthebbenden van copy- right teachterhalen. Personenof instantiesdieaanspraakmakenopbepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op tenemenmet deuitgever.

isbn 978 90 469 0094 9 NUR 842

Voorwoordbij de tweededruk

De samenstellingvandit boek is gebaseerdop jarenlange ervaring inhet hboaan de lerarenopleidingenvoenpabo,waardoorduidelijkwerdwaaraanbehoeftewas en is op het gebied van taalvaardigheid speciaal voor Eibo, zowel bij de student als bij dedocent. Ik benmijn collega’s van Vedocep (Vereniging vanDocenten Engels aan de pabo) enmet nameMarianne Bodde, Heleen Rijpstra en Yvonne van derMey, nog steeds dankbaar voor hun aandeel in de totstandkoming van de eerste druk van dit boek. Hun suggesties, commentaar en steunwaren zeer waardevol. Ook bedank ikmijn studenten, die het materiaal al in de vorm van readers gebruikt hebben, voorhunopbouwendekritiek. In deze tweede druk zijn alle illustraties –met uitzondering van enkele illustra- ties uit Engels Basisonderwijs (1983), die onvervangbaar bleken – afkomstig uit demeest recente leerpakketten voor Eibo. Dit heeftuiteraard ook consequenties gehad voor de tekst, die veelvuldig is aangepast aan de nieuwe illustraties.Maar in essentie isde tekst identiek aandie vande eerstedruk. Indit boek is deEngelse tekst gehandhaafdomdidactische redenen.Dediag- nostischeuitspraaktoetsen aanhet beginvanhet onderdeel ‘Classroom language’ zijn sterk ingekort envereenvoudigd.De corresponderende correctieformulieren in de docentenhandleiding zijn nu korter en overzichtelijker, waardoor de stu- dentmeteen kan zien aanwelke klanken hij of zij nog aandachtmoet besteden. De klankenwordenbehandeld inhet uitspraakdeel vande deficiëntiecursus Uit- spraak en grammatica uit deze serie. De illustratiesdienodigzijnomdediagnostischeopdrachtenuit tevoerenaan het begin van het onderdeel Topics , maken nu deel uit van deze opdrachten. De student hoeftde illustratiesnietmeer op te zoeken inde tekst zelf. Ookdit deel van Praktische taalvaardigheid voor Eibo is dus geactualiseerd en beter afgestemd opde andere boekenuit deze serie. Onder andere hierdoor zijn de bruikbaarheid en efficiëntie ervan verhoogd. Ikhoopdat dit boek eenbijdra- ge zal blijven leveren aan de noodzakelijke taalvaardigheid voor Eibo van zowel pabostudenten als leerkrachten inhet primair onderwijs. Suggesties vangebruikers ter verbeteringvan zowel het boekalshet oefenmateri- aal zijnvanhartewelkom (info@coutinho.nl).

SibillaOskam voorjaar 2008

Inhoud

Studiewijzer

9

Deel 1  n  Classroom language

Inleiding

14 14 15 16 19 21 23 25 28 30 32 33 34 35 37 38 38 39 41 41 47 48 48 49

Argumentenvoorhet gebruikvan classroom language

Hoe classroom language te gebruiken Deuitspraakvan classroom language

Part 1 Beginning and ending the lesson

1

Part 2 Explainingwords

Part 1 Giving instructions Part 2 Askingquestions

2

Part 1 Classroommanagement/organisation

3

Part 2 Blackboard activities

Part 1 Order in the classroom! Part 2 Workingwithpictures 1

4

Part 1 Evaluation

5

Part 2 Workingwithpictures 2 Part 3 The four learningphases

Introductionphase

6

Part 1 Exploring topic vocabulary together Part 2 Warmingup for the input phase

Input phase

7

Part 1 Using theCDplayer Part 2 Workingwithpictures 3

Practicephase

8

Part 1–Roleplays Part 2–Exercises

Transferphase

50

9

10

Games

52 52 54

Part 1 General classroomphrases Part 2 Specific classroomphrases

11

Songs

55

INHOUD 12

Reading

56 56 59 61

Part 1 Intensive readingof informative texts

Part 2 Extensive readingof books and/or graded readers

Part 3 Reading a storybook to children

62

Additional assignment

Deel 2  n  Topics

Assignments forEibo topics

64

Personal information

73

1

House andneighbourhood

82

2

Hobbies and spare time

95

3

Food anddrink

101

4

Time

111

5

Personal appearance

116

6

Asking and showing theway

120

7

Shopping

124

8

School

128

9

Physical health andmedical services

133

10

Appendix1–Pronunciationofwordswith *

138

Appendix2–Additional assignment

140

Index

141

Studiewijzer

Doelstelling

Praktische taalvaardigheid voor Eibo beoogt een bijdrage te leveren aan het ver- grotenvande taalvaardigheidmetbetrekking totdeEngelse taal vande (toekom- stige)Eibo-leerkracht. Uitgangspunt daarbij is geweest de volgende startbekwaamheidseis uit Start- bekwaamheden leraar primair onderwijs (Utrecht, 1997): Bekwaamheidseis I: ‘Debeginnende leraar beschikt over een zodanigeuitspraak, zinsbouw, spelling enwoordenschat inhet Engels dat hij in staat is omdeonder- wijsleersituaties over dieonderwerpendie inde kerndoelenworden genoemd, uit te voeren. Hij is in staat om Engels als instructietaal te hanteren.’ Dedoelstellingbeperkt zich, conformbovenstaande tekst,uitsluitend totdiemate van taalvaardigheiddienoodzakelijk is voordeberoepsuitoefening. De eigen taalvaardigheid vande (toekomstige) leraar basisonderwijs is, naast zijn of haar didactische competentie, van groot belang. Een goede uitspraak en een basiskennis van de voor Eibo relevante taalstructuren, taalfuncties en taal- noties zijn onmisbaar voor de (toekomstige) leerkracht, niet in de laatste plaats omdat eenadequate taalvaardigheidhet vertrouwen indeeigencompetentieaan- zienlijkvergroot. Praktische taalvaardigheidvoorEibo isgeschikt voorbegeleide studieenvoorzelf- studie. Het is indeeersteplaatsgeschrevenvoorpabostudentendiezich specialiseren inhet oudere kindmaar, in verbandmet de beoogde brede inzetbaarheid vande aanstaande leerkracht basisonderwijs, ook voor hendie zich specialiseren inhet jongerekind.Daarnaast biedt het ookdemogelijkheidvoorbasischoolleerkrach- tenwerkzaam indebovenbouwom, indien zij dit nodig achten, hun taalvaardig- heid tevergroten, teneindeopeenverantwoordewijzehet vak tekunnenaanbie- den. Doelgroep

10

n Spreekvaardigheid

De indeling vandeboeken

Praktische taalvaardigheid voorEibo bestaat uit tweeboeken. Het boek Uitspraak en grammatica is speciaal bedoeldom eventuele deficiën- ties op teheffen en isdaarom zóontworpendat het geschikt is voor zelfstudie. Hetonderdeel ‘Uitspraak’ iseenzelfstudiepakketdat speciaaldieEngelseklan- kenbehandelt dievoor eenNederlandstalige indepraktijkproblemenopleveren. Het gaat uit van een drietal diagnostische toetsen die duidelijkmaken waar de persoonlijkeknelpuntenvande cursist liggen enwaarhij/zij aan zalmoetenwer- ken. Dit onderdeel is voorzien van een cdmet oefenmateriaal, ingesprokendoor native speakers. Inhet onderdeel ‘Grammatica’ ligt de nadruk opde grammaticale structuren dieveel bij Eibogebruiktworden endievoor veel studentennog een struikelblok blijken te zijn.Omdepraktische toepasbaarheid tebenadrukken isdit onderdeel rijkelijk voorzien van illustraties uit demeest recente Eibo-leerpakkettenwaarin debetreffende structuren aanbodkomen. Dit onderdeel is voorzien van oefenmateriaal en antwoorden bij de oefenin- gen, zodatde student in staat isomzonderbegeleidingvaneendocent teoefenen inhet correct toepassenvandeaangeboden theorie.Hetoefenmateriaal isboven- dieneentalig: erwordengeenvertalingengevraagd, aangeziendit geenonderdeel vormt vande leerinhoudvanhet vakEngels inhet basisonderwijs. De correctieformulieren voor de drie diagnostische uitspraaktoetsen zijn te vinden in de Docentenhandleiding. Hierinworden ook verschillendemanieren van afsluiting besprokenwaarinhet didactische aspect van beide onderdelen tot uitingkomt. Dit boek, Spreekvaardigheid , heeftook tweedelen. Het eerste deel bevat units waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan classroom language : Engels als instructietaal. Bij dit onderdeel in het bijzonder kande taalvaardigheidniet los gezienworden vande didactiek. Dit heeft conse- quenties gehad voor zowel de inhoud als de indeling. Diverse malen wordt ge- refereerd aan Praktische didactiek voor Eibo, speciaal met betrekking tot het be- lang en het gebruik vanEngels als voertaal in de klas, taalverwerving en de vier leerfasenvoor thematisch taalonderwijs. Bovendien isde indelinggekoppeldaan de hoofdstukkenuit het didactiekboek en zijn specifieke ‘classroomphrases’ op- genomen voor elk van de vier leerfasen. Daarnaast vindt men bij dit onderdeel ‘classroom phrases’ voor demeest voorkomende taalgebruikssituaties in de klas envoordiverse leeractiviteiten. Bij elke unit horen assignments , zowel ophet vlak van uitspraak en grammatica als de toepassing vanEngels als instructietaal. Di- verse toetsmogelijkhedenvoordit onderdeel staan indedocentenhandleiding. Het tweededeelbevat topics: eenuitgebreideversievande thematischewoord- velden genoemd in de kerndoelen van 1993. Ook hierin zijn vele voorbeelden

11

Studiewijzer n

opgenomen van het gebruik van deze onderwerpen in de meest recente Eibo- leerpakketten. Dit onderdeel is eveneens voorzien van een diagnostische toets, ditmaal ge- richt opde thematischewoordkennis vande student envan een eindtoets. Elkeunit gaat vergezeldvan assignments. Het onderdeel topics kan ook gebruikt worden als naslagwerk ter voorberei- dingop een thema in een leerpakket. De twee delen Praktische taalvaardigheid voor Eibo kunnen los van elkaar gebruikt worden. In Spreekvaardigheid worden echter de leerinhouden van Uit- spraak en grammatica bekendverondersteld. Door deheterogene instroom van studenten is het niveauverschil in taalvaardig- heidmet betrekking tot Engels aanzienlijk.Het boek Uitspraak en grammatica is, zoals gezegd, te gebruiken alsmateriaal voorhet opheffenvandeficiënties. De leerinhouden van Spreekvaardigheid zijn echter belangrijk voor alle (aan- staande) leerkrachtenEibo. Het is aan te radendit als verplicht onderdeel, naast dedidactiek, op tenemen inhet kernprogramma. In Uitspraak en grammatica is de voertaal Nederlands om begripsproblemen te voorkomen. In Spreekvaardigheid is zij Engels omdezelfde reden alswaaromEn- gels zoveelmogelijk als voertaal inde klas dient teworden gebruikt: het aanbod van realistische en toepasbare taal aande leerderwordt hierdoor zeer veel groter, terwijl het niveau in dit stadium vanhet leerproces voldoendemoet worden ge- acht omhet taalaanbod tebegrijpen. Het gebruik vande tweedelen Devoertaal inhet boek

Deel 1 Classroom language

14

Inleiding

Indit gedeeltewordt aandacht besteed aanhet gebruik vanEngels als voertaal in de klas, ook wel genoemd ‘classroom language’, ‘classroom discourse’ en ‘class- room phrases’. Na een overzicht van de argumenten die pleiten voor veelvuldig gebruikvan ‘classroom language’ volgenenigeaanwijzingenhoede leerkrachthet bestemet Engels als voertaal kanomgaan.

Argumentenvoor het gebruik van classroom language

Veel leerkrachten gebruiken het Nederlands als voertaal tijdens de Engelse les, speciaal voor sociale interactie, aanwijzingen en instructies. Daardoor blijft een uniekekans liggenomhet taalaanbod, de ‘input’, inde vreemde taal te vergroten. Ookgeeftde leerkracht hiermee impliciet aandatEngelsniet geschikt is als com- municatiemiddel inpraktische situaties. Dematevan taalverwerving is grotendeels afhankelijkvandehoeveelheidbe- grijpelijke ‘input’ enveel taaldidactici zijndanookvanmeningdat uitsluitendde doeltaal indeklasmoetwordengebruikt.Doorveelnaareenvreemde taal te luis- teren pikken de leerlingenwoorden en grammaticale structuren op zonder daar extramoeitevoor tehoevendoen (er isdansprakevan incidenteel leren ).Krashen, een expert ophet gebied van vreemdetaalverwerving, tekent daarbij aandat taal dieopdiemanier verworven isbeterbeklijftdan taaldie geleerd is.Daarkomtnog bijdat tien- tot twaalfjarigenveeleer taalverwerverszijndan taalleerders, zodat zij optimaal kunnenprofiterenvan eengroot aanbodvan informele taal. Uit onderzoek blijkt datmet name de luistervaardigheid vanNederlandse ba- sisschoolleerlingenhoog is.Waarschijnlijkkomt dat niet door de kleinehoeveel- heid Engels die ze op school horen, maar door het Engels waar ze via radio en televisiemee in aanraking komen. Zij zullen dus weinigmoeite hebbenmet het volgenvan aanwijzingen endergelijkediede leerkracht inhet Engels geeft. Doordaar gebruikvan temaken, verhogenweniet alleenhun receptieve taal- schat,maarookhunproductieve: opeenbepaaldmoment zullende leerlingende verworven taal ook willen gaan gebruiken (spontane taalproductie) en hebben daarvoormeer taal tot hun beschikking dan alleende taal die via het leerpakket wordt aangeboden. Tot die tijdhebbende leerlingende keuze tussenNederlands of Engels bij de interactie leerkracht-leerling. Het tweede argument voorhet gebruikvan ‘classroom language’ isdat het fei- telijke taalaanbod in de leerpakketten die op de basisscholen worden gebruikt klein is: inde leerpakkettenwordtvaakmeerNederlandsdanEngelsaangeboden.

15

Inleiding n

‘Classroom language’ is daarom een noodzakelijke aanvulling op het taalaanbod dat doorhet leerpakketwordt aangereikt. Naasthet vergrotenvande ‘input’ scheppenwedoor ‘classroom language’ ook een realistische taalsituatie inde klas. Engelswordt daardoor een echt communi- catiemiddel enniet eendoelopzich,wat zeer motiverend werkt:de leerlingenzien dat zeEngelsookdaadwerkelijkkunnengebruikenom informatieuit tewisselen. Voorhet eigenlijke leren vande taalmakenwemeestal gebruikvan luistermateri- aal via audio-cd’s.Het nadeel hiervan isdatwedepersoon/personennaarwiewe luisterenniet kunnen zien . Inhetwerkelijke levenmakenwe gebruikvanbuiten- talige informatie, zoalsmimiek, liplezenengebaren.Dezeauthentieke luistersitu- atiekunnenwe inde les alleen scheppen alswe zelf veel Engels spreken. Het Engels dat de leerlingenopdezemanier verwervenbestrijkt tegelijkertijd een vande thema’s die inde kerndoelen voor Engels inhet Basisonderwijs (1993) worden genoemd (‘In de klas’), terwijl allerlei uitdrukkingen die in de klas ge- bruikt worden ook weer toepasbaar zijn buiten de klas, zoals ‘Wait a moment’, ‘Here you are’,Thankyou’, ‘What’s thematter?’, ‘I see’. Door instructies inhetEngels tegeven,dragenwebijaandewenselijke variatie in tekstsoorten . Leerlingenmoetenniet alleenmodeldialoogjeskunnenbegrijpen, maar als voorbereidingopdewerkelijkheidookmededelingen en instructies.De inhoudelijke focusvande instructiesprikkeltde leerlingomdevoorhembelang- rijkeboodschap tebegrijpen.Ten slotte ishet vanbelangomzoveelmogelijk een- talig tewerken tenbehoeve van meertalige leerlingen . WewetennuwaaromEngels als voertaal indeEngelse les belangrijk is,maar hoekunnenwedat nuhet bestedoen? Inde eerste plaatsmoet het taalaanbod altijdbegrijpelijk zijn.Wanneer het taal- aanbod te gecompliceerd is, levert het geen leermomentenop. Kenmerken van begrijpelijk taalaanbod zijn: een rustig tempo, duidelijke ar- ticulatie, het gebruik van kortemaar grammaticaal juiste zinnen en eenvoudige taal, datwil zeggen zonder onnodigmoeilijkewoorden,maar ook zonder de taal nodeloos te vereenvoudigen, waardoor ze haar natuurlijke karakter verliest en niet toepasbaar is in vergelijkbare situaties. Het is tenslotte ookbeter om correct Nederlands te sprekenmet eenpeuterdiezijnmoedertaal leert enzelfniet tever- vallen in ‘peutertaal’.Houdaltijdde inputhypothese ingedachten: het taalaanbod moet begrijpelijk zijn en eenbelangrijkeboodschapbevatten,maarmoet ook uit- dagend zijn.Als erniets te lerenvalt, komt het kindookniet verder. Het allerbelangrijkste is echter alle ‘classroom language’ visueel te ondersteu- nenmet gebarentaal . Door deze buitentalige informatie endoor de contextwordt veel nieuwe taal begrepen. Alswe zeggen ‘Open your books...’ enwe doendaad- werkelijk zelf ons boekopen, ‘... at page 12’ en ‘blz 12’ komt ophet bord te staan, zal elkkindbegrijpenwatwebedoelen. Hoe classroom language tegebruiken

16

Deel 1 n Classroom language

Inplaatsvanover tegaanophetNederlandsalsde leerlingenerblijkvangeveneen instructie nietmeteen te begrijpen, is het beter om de instructie uit te breiden of nog eens op een anderemanier te zeggen, getuige het volgende lesverslag: Bij een ‘picturedictation’ leverdehetwoord ‘chimney’ problemenop.De studentevroegde kinderen even tewachten en voegde er toen aan toe: ‘Smoke is coming out of the chimney’,waardoor iedereendebetekenisvan ‘chimney’uitdecontextkonafleiden. Daarkomtnogbijdat leerlingenwoordendiezij zelfhebbenafgeleiduitdecontext beter onthouden dan woorden die zij uit het hoofd hebbenmoeten leren. Blijkt het desondanks nodig te zijn voor zwakkere leerlingenbepaalde instructies inhet Nederlands te geven, dankande leerkracht beter eerst deuitleg inhetNederlands geven endaarnanog eens inhet Engels danomgekeerd, omdat het laatste de leer- lingen teweinigprikkelt.Zijzulleneenvoudigwachten totdeNederlandsevertaling vandeuitlegvolgt engeenmoeitedoenhetEngels tebegrijpen. Zoals gezegd vind je in dit deel vanhet boek een groot aantal nuttige classroom phrases. Deze uitdrukkingen zijn ingedeeld naar de taalsituaties die zich tijdens de les kunnen voordoen, naar de vier leerfasen ennaar specifieke leeractiviteiten zoals spelletjes, liedjesen leesvaardigheid. Somszijnbepaaldewoordenofwoord- delen vande classroomphrases onderstreept. Inde praktijk is geblekendat deze woordenofwoorddelenvaakmoeilijkhedengevenvoordegemiddelde studentof leerkrachtwat betreft spelling, uitspraak, grammaticaofwoordkennis.Het isdus vanbelangomdaar vooral goedop te letten. Declassroomphraseszijnonderverdeeld in units . Inelkeunit staanookopmer- kingen en suggesties (aangegevenmet n ) die bedoeld zijn omde betekenis enhet gebruik van de classroom phrases beter te begrijpen. Verder staan er in elke unit veel opdrachten, Assignments, waarmee je je kennis van de Engelse uitspraak en grammaticakunt toepassen.Degeslotenvragenzijngemarkeerdmeteenasterisk*. Deantwoordenhieropkunnendoor jedocent terbeschikkinggesteldworden. Diagnostischeuitspraaktoets Deze toets isbedoeldomvast te stellenof ernogknelpuntenzijn in jeEngelseuit- spraak enkandoor de docent gecorrigeerdwordenmet behulp van correctiefor- mulieren.Opdeze correctieformulieren zijnde classroomphrases vandeze toets opgedeeld volgens de units van Praktische taalvaardigheid voor Eibo –Uitspraak en grammatica , onderdeel ‘Uitspraak’. Inde tekst zijnde letters of lettercombina- ties onderstreept dieniet correct zijnuitgesproken enboven elkeunit zijnde be- treffende uitspraakfouten omcirkeld. Deze zijnweergegeven in fonetisch schrift: het eerste fonetische teken is de foute klank, het tweede fonetische teken, na de schuine streep, is de correcte klank. Als je een silent letter uitspreekt (zie unit 13 vanhet deel Uitspraak ), staat er ophet correctieformulier een streepdoor de be- treffende letter.Als jeonbenadruktevormenmet teveelnadrukhebtuitgesproken (incorrecte intonatie), staat dit onder aanhet correctieformulier aangegeven. Deuitspraak van classroom language

17

Inleiding n

Voorbeeld

Unit 1 devoicing/voicing

k/g s/z

t/d p/b d/t

f/v

Youdid averygood job.

Inéénoogopslagwordtopdezemanierduidelijkwaar jepersoonlijkeknelpunten liggen enwaar je dus nog aan zalmoetenwerken. Als de ‘d’, de ‘v’, de ‘g’, ende ‘b’ onderstreept zijnen t/d, f/v, k/genp/bbovendeunit zijnomcirkeld, betekentdat dus dat je ‘did’ hebt uitgesproken als ‘dit’, ‘very’ als ‘ferry’, ‘good’ als ‘koet en ‘job’ als ‘djop’ Dit bekende uitspraakprobleem (‘devoicing’)wordt behandeld inunit 1 van het deel Uitspraak . In dit deel worden alle Engelse klankenmet de bijbeho- rende fonetische symbolenbehandelddievooreenNederlandstalige sprekervaak problemenopleveren. Uitspraakfoutenwordenper unit gecorrigeerd; uitspraakfoutendie niet inde betreffendeunitwordenbehandeld, worden in andereunits niet opnieuw aange- geven.Als jebijvoorbeeld consequent stemhebbendemedeklinkers stemloos uit- spreekt (unit 1), wordt deze fout inde ‘classroomphrases’ diebetrekkinghebben opunit 3 (æ/e e/æ)niet opnieuwgecorrigeerd.Dat jeaandevoicingmoetwerken isdanalduidelijkgeworden inunit1.Als jede silent letters uitspreekt,wordendie letters of lettercombinaties die je ten onrechte hebt uitgesproken, doorgestreept op het correctieformulier bij unit 12. Heb je ‘r’ ten onrechte uitgesproken dan wordt deze letterdoorgestreept bij unit 13. Alles wat je nodig hebt om je Engelse uitspraak te verbeteren en informatie over de fonetische symbolendie gebruikt worden is te vinden in Praktische taal- vaardigheid voorEibo–Uitspraak en grammatica .

Spreekde volgende classroomphrasesuit:

Youdida very good job. Have aniceweekend! Move your tables, please. What apity!

That’s all for today. Thank you! Have you all got your pens now? Raise your hand! Fill in theblanks. Copy this from theboard. Sorry, this is thewrong track. Goodmorning! What canwebuy in this shop? Could you repeat that, please?

18

Deel 1 n Classroom language

Close your books. Put thewords in theblanks. Goodwork! Look at theboard.

Cut out thedialogue card. Great! I like that verymuch! What colour arehis socks? Well done! It’s in yourworkbook. Wait your turn! Practise this dialogueat home. Open your books. Just amoment. Who knows the answer? You canput your things away now. That’s enough, thank you. What are these? They are scissors. Jamila, spell theword ‘mouth’. Goodmorning, boys andgirls! Onpage5 you see threewatches. Cats anddogs arepets. What’s theEnglishword for it? Open your books at page20. Put your chairs inabig circle. Have youfinisheddrawing? This is a shoeand that’s a shawl. Listen and repeat. What does itmean? Wait aminute, please.

Hello, everyone! Time’s almost up! Point at thepicture. Kevin, you spell theword ‘monkey’. Could yougetme apieceof chalk, please? Write this down in your notebooks. Whose turn is it? This ismy thumb. Is everyone ready to start? Work inpairs. Let’s form a circle. For this exercise you’ll need scissors. That’s right!

19

Unit 1

Fromnowon all instructions, questions and assignmentswill be inEnglish.The reason is obvious: you as a student or teacherwill also learn incidentally from as much language input as possible!

Part 1 – Beginning and ending the lesson

n

Goodmorning, boys andgirls! Goodafternoon, children. Hello, everyone! Hello there,Mirjam! It’s time to start now. Is everyone ready to start? It’s time for our English lesson. That’s all for today. Thank you! Time’s almost up! We’ll finish this next time.

Your homework for next time is exercise 10. For next timedo exercise 10 in yourworkbook. Finish this exercise at home. Practise this dialogue somemore at home. (You can) put your things away now. Goodbye everyone! Byebye! See you tomorrow. Have aniceday! Have aniceweekend!

n InEnglishyounever make yourhomework, an exercise etc., but you do them!

n Pay attention to the spellingof ‘goodbye’.

20

Deel 1 n Classroom language

Assignment 1* Notice the contractions It’s and We’ll . • What are the full forms? • Why are theynot usedhere?

n Notice that an apostrophe (’) replaces that part of theword that isnot pro- nounced. Assignment 2* • Insteadof everyone in thephrase Hello, everyone you could also say ... • Why can’t youuse anyone here? n We’ll finish this next time is aneutral statement. Tomake itmore friendly, asking the children for their consent, you can add the simplephrase OK? , but you can alsouse a ‘tagquestion’:We’ll finish thisnext time, shallwe ? You cando the same,whenyouwant to encourage the children todo something: Let’s play agame, shallwe ? You could also say: What about agame? or Howabout agame? Assignment 3* • What is thedifferencebetween Put your things awaynow and You canput your things awaynow ? • What is themeaningof can ? Assignment 4* What is thedifference inmeaningbetween practise and practice ? Assignment 5* What is thedifferencebetween theDutchpronunciationof theword week- end and theEnglishpronunciation?Mention three aspects.

n Thephrase Hello there,Mirjam! can alsobeput in awider context:

‘Hello there,Mirjam! Howare you today? I really like your jeans, are they new?And suchanice sweater too! Could youhelpme?Yes? That’s very kindof you. Handout thebooks and the workbooks toeveryone. Aziza, can youhelpMirjamwith thebooks?Good.’

21

Unit 1 n

Part 2 – Explainingwords In the introduction to ‘classroom language’ it says that children learnnewwords from context and visualisation . An example of using context is the explanation of the word ‘chimney’: ‘There is smoke coming out of the chimney.’ Here theword ‘smoke’ contributes to under- standing theword ‘chimney’. An exampleof visualisation , explaining thephrase ‘Open your books’, is pointing at your ownbook andopening it yourself. However, youcanalsoexplain themeaningof aparticularword verbally , byusing other, simplerwords (paraphrasing). Assignment 6 Select twomorephrases from thisunit andput them in awider context. Assignment 7 Write fourmorephrases you coulduse at thebeginningor endof the lesson. Assignment 8* Fill in the appropriatephrase from the list above. ‘Nowwork inpairs andpractise thedialogue inyour textbook.Oneplays the shopkeeper and theother the customer.The things you canbuy areon the board.Of course youmay alsousewords of your own.Go ahead! Time’s almost up! (...).Next time someof you canplayyourdialogue in front of the class.’

n

Example1: Leisureactivities (From Real English )

Yes, that sounds a littledifficult, doesn’t it?Well, ‘leisure’ is the same as ‘free time’ and ‘activities’ are things that youdo. So, leisure activities are things that youdowhen youdon’t have togo to school or towork. Leisureactivities canbe ‘reading’, or ‘skateboarding in thepark’ or ‘going for anice longwalk with your dog’. They are a littlebit likehobbies. I like leisure activities a lot!

Assignment 9* Howdoyoupronounce leisure ?

22

Deel 1 n Classroom language

Example2: hair

‘Hair’ is something that grows on topof your head. It canbeblackor blond or brownor red, curly or straight. Youhave to comb itwhen it is amess and it has tobe cutwhen it is too long. In themorning youwash your face, brush your teeth and ... comb your hair.When youhaven’t got any hair on your head, youarebald.My grandpa is bald, but hedoesn’tmind. Hereyou see thatnotonly theword ‘hair’ isexplained, but childrenmayguess the meaning ofmorewords in the context of your explanation, like ‘straight’, ‘comb’ and ‘bald’. Assignment 10* Howdoyoupronounce comb ? Assignment 11 Choose fourwords from the list below and explain thembyusing simple words and examples, as shown above.

downstairs

shell

fashion

sometimes

flea

tired

spectacles matchbox newspaper

windshield

capital (hoofdstad)

carrot comb curtain disabled boring autumn

map office

topractise prohibited

recorder (instrument)

sewingmachine

admission

to share

n Suggestion You couldperhaps play aguessinggame, describing thesenotions but not naming them, and having the children/your fellow-students guess theword that you are describing. Instead of using the target word you say ‘my coffeepot’, so instead of theword ‘hair’ you say: ‘ My coffeepot grows on topof yourhead...’

Made with